El Departament continuarà executant les actuacions de prevenció d'incendis a l'Empordà que estan emparades per la legalitat i justificades tècnicament i d'acord amb els bombers

query_builder   21 agost 2013 18:09

event_note Nota de premsa

El Departament continuarà executant les actuacions de prevenció d'incendis a l'Empordà que estan emparades per la legalitat i justificades tècnicament i d'acord amb els bombers

· Agricultura nega  que les actuacions que s’estan fent comportin més risc d’incendi, tot el contrari. No hi ha cap justificació tècnica que avali aquesta opinió.
 
 
· Agricultura recorda que s’ha fet difusió pública del Pla i que no s’ha rebut cap al·legació a les actuacions previstes
  
En relació amb el comunicat emès avui per la IAEDEN, el Departament d’Agricultura vol posar de manifest que les actuacions previstes de prevenció d’incendis incloses en el projecte PRINCALB  que s’estan executant arran dels incendis de l’any passat a la zona de l’Empordà, estan justificades tècnicament, signades per tècnics competents, consensuades amb els tècnics de bombers i compleixen estrictament la normativa vigent.
 
El pla PRINCALB és un pla de planificació d’incendis realitzat per personal tècnic del Departament d’Agricultura conjuntament amb personal tècnic de bombers, i que s’ha elaborat amb el coneixement i la participació dels ajuntaments, en els que s’ha fet difusió.
 
El Departament recorda que no s’ha rebut ni una sola al·legació tècnica a les actuacions previstes durant el procediment d’informació pública.
 
 
La normativa empara totes les actuacions del Pla
 
Totes les actuacions previstes estan emparades per la normativa vigent, i per tant són legals, planificades i que tenen un termini d’execució lligat a l’ordre d’ajuts del Ministeri:
  • Real decreto Ley 25/2012 de 7 de setiembre
  • Orden Int/2269/2012 de 23 de octubre ( BOE 257 de 25 de octubre de 2012)
  • Ley 14/2012 de 26 de diciembre por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios en diferentes CCAA , artículo 11 ( BOE 311 , de 27/12/2012)
  • Orden del Ministro de Agricultura del 7/03/2013 de declaración de zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental , así como la emergencia de las obras para la urgente e inmediata reparación de los daños producidos por los incendios forestales de 2012 , autorizando la ejecución que debe estar finalizada antes del 30/11/2013
  • Memoria valorada de los trabajos realizada por el ingeniero forestal y jefe de servició de gestión forestal. 26/03/2013
  • Certificado de evaluación de impacto ambiental i Natura 2000, de la DG de Políticas Ambientales de la GC de 8/mayo/2013, trasladado a la DG competente del MAGRAMA el 28 de mayo de 2013
Solvència tècnica contrastada
 
Els treballs han estat adjudicats pel Ministerio i la major part són executats per TRAGSA, empresa de l’Estat  i una de les més grans a la UE i amb més experiència en obres forestals. La solvència tècnica està més que garantida.
 
Els treballs de restauració es fan en clau de prevenció futura. En aquest sentit, la DG ha encarregat als SSTT de Girona ja el 19 d’abril de 2013 la redacció d’un avantprojecte d’ordenació agroforestal de la zona amb una visió àmplia de futur per aconseguir un terreny menys vulnerable a futurs incendis, això vol dir més infraestructures, més conreus, més dinàmica econòmica i més prevenció d’acord als plans redactats.
 
El pla contribueix a reduir el risc d’incendi i està acordat amb els bombers
 
L’accés als vehicles d’extinció d’incendis en una planificació realitzada per personal tècnic del DAAM amb la col·laboració del personal tècnic de bombers té com objectiu principal l’accés de zones concretes que han de permetre una circulació ràpida dels mitjans terrestres en zones estratègiques i evitar que quedin encerclats pel foc mentre s’executen les tasques d’extinció.
 
Cap camí de planificació d’incendis determinada al projecte PRINCALB té pendents que impedeixi el seu pas pels vehicles de bombers, i cap cap camí de prevenció d’incendis acaba en vies mortes dins de zones d’alta combustibilitat. De fet, alguns trams de nova construcció estan planificats precisament per evitar aquestes vies mortes
  
Es treballs forestals en zones cremades l’any passat en les que la vegetació actual no comporta un alt risc d’incendis s’ha executat amb l’autorització expressa del Director General de Medi Natural i Biodiversitat i en compliment a la normativa vigent.
 
Els treballs de manteniment dels vorals de carreteres i ferrocarrils corresponen a les empreses adjudicatàries, i el Pla PRINCALB té previstes actuacions a l’entorn de l’Autopista AP7 i Nacional II no sols per evitar que apareguin incendis sinó també per a evitar que aquests puguin saltar el corredor d’infraestructures.
 
Aquestes actuacions que tenen com objectiu tant evitar els incendis forestals com, especialment,  salvaguardar  les persones i els bens materials que es troben en el territori, estan previstes en el decret 64/1995 i en la Llei 5/2003.
 
Són molts els pobles i les persones aïllades que vivint i coneixent el medi rural, ja han realitzat aquestes franges de prevenció d’incendis amb medis propis o amb la col·laboració dels veïns.
 
La Generalitat, veient que hi havia un buit legal en la obligació pel que fa referència als nuclis urbans ja ha previst la modificació de la normativa per a facilitar als Ajuntaments la execució d’Aquestes tasques. De fet, pràcticament tots els municipis de l’Alt Empordà ja disposen dels mapes de planificació aprovats pels plens municipals dels ajuntaments.
 
 
Informació i difusió públiques
 
Presentació per part del conseller del DAAM de les actuacions previstes, per emergència pel Ministerio a la zona, als alcaldes, Consell Comarcal,  Diputació i altres autoritats el 21 de juny del 2013 a la Jonquera, alcaldes als quals ja se’ls hi havia comunicat per escrit  l’inici d’actuacions, un cop es disposés dels crèdits de Madrid, el 25 de març del 2013.
 
Els propietaris de la zona associats ja van redactar un projecte per a la gestió forestal conjunta de la zona el març de 2013; aquest projecte s’ha tingut en compte en la presa de  decisions d’actuacions a dur a terme.
 
Les memòries valorades dels treballs a fer han tingut en compte tant els projectes de Plans Perimetrals de Protecció (PPP’s) redactats en anys anteriors en el marc del PRINCALB, com els informes de la DG post incendi basats en l’informe definitiu sobre l’incendi fet per l’enginyer de comarca.
 
El projecte PRINCALB i els PPP’S que comporten van ser presentats a IAEDEN en el seu moment i compten amb el vist i plau del nostre cos de bombers i els de la banda francesa. Precisament una de les franges executades va ser la que va ajudar a aturar el foc de Port Bou del mateix any…i a Cadiretes també es va demostrar l’eficàcia de les mateixes franges.
 
Els treballs concrets del MAGRAMA també van ser presentats al CC amb presència de IAEDEN el 23 de juliol del 2013.
 
Hi ha hagut diversos períodes de informació i tota la documentació ha està accessible  a internet, i s’han tramès diversos escrits als ajuntaments, consell comarcal, Associacions de Defensa Forestal, etc.
 
Així mateix, s’ha informat als propietaris per escrit de les actuacions previstes a partir de les dades que es disposava i s’ha facilitat dades de contacte de l’administració per a poder explicar els treballs que es desenvolupaven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
undefined
undefined
undefined
undefined