El Govern aprova la reforma de l'Impost de Successions i Donacions que manté la bonificació del 99% per als cònjuges i millora la progressivitat

query_builder   5 novembre 2013 18:19

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la reforma de l'Impost de Successions i Donacions que manté la bonificació del 99% per als cònjuges i millora la progressivitat

  • Preveu un augment de la recaptació per Successions d’uns 110 milions anuals
  • Incorpora la creació de l’Eurovinyeta, una taxa per als vehicles pesants de transport de mercaderies que circulin per les carreteres de la Generalitat 
  • Crea el cos tècnic de gestors tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya i la Central de Compres
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha donat avui el seu vistiplau al Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2014. La principal novetat de la també coneguda com a “Llei d’acompanyament” dels pressupostos és la reforma de l’Impost de Successions i Donacions, que respon a un doble objectiu: d’una banda, la necessitat d’incrementar els ingressos de la Generalitat per continuar amb el procés de consolidació de les finances públiques; i, de l’altra, incrementar-ne la progressivitat. Un doble compromís amb el que es dóna compliment a l’Acord de la X legislatura i a una moció del Parlament que instava al Govern a dur a terme aquesta reforma. Així, d’acord amb la memòria econòmica, s’estima un increment de la recaptació de 110 milions d’euros anuals. 
 
El principal tret de la reforma aprovada pel Govern és que manté la tributació entre cònjuges amb la bonificació del 99%, i per a la resta de parentius dels grups I i II (per exemple els fills) se n’aplica una bonificació progressiva amb major bonificació per a herències menors. Així, una herència de fins a 100.000 euros manté la bonificació del 99%; per una de 500.000 euros, una bonificació del 94,2%; i per una herència d’1 milió d’euros, del 84,6%. El nombre de contribuents de l’impost passarà del 6,2% actual al 18,5%. La reforma també manté la reducció de 275.000 euros per a persones amb un grau del 33% de minusvalidesa, i de 650.000 euros per a una discapacitat del 65% o superior.
 
També es modifiquen les reduccions per parentiu, tal com es pot veure en el quadre següent, i s’eliminen les reduccions addicionals:  
Quadre
 
Una estimació de 51,9 milions d’euros anuals per la creació de noves taxes i la modificació d’altres ja existents
 
A banda de la reforma de l’Impost de successions, la Llei també inclou un conjunt de mesures fiscals que complementen i instrumentalitzen la política econòmica que fixa el Govern amb la llei de pressupostos per al proper exercici. En aquest sentit, també es modifiquen un seguit de taxes ja existents i se’n creen 37 de noves, amb les que la Generalitat preveu un increment de la recaptació anual de 51,9 milions d’euros.
 
 
Algunes d’aquestes mesures fiscals, incloses en el Títol I de la Llei d’acompanyament, són les següents:
 
 
·         Taxa per l’ús de carreteres de titularitat de la Generalitat, coneguda com “Eurovinyeta”, que pagaran els vehicles pesants de transport de mercaderia de 12 tones o més. L’import és de 0,13 cèntims d’euros per km. De moment, la taxa es limita al pas d’aquest tipus de camions pels 152km de l’eix transversal, però es podria ampliar a altres vies com la C-33 o l’Eix del Llobregat. La llei preveu que els vehicles destinats a finalitats de prestació de serveis públics en quedaran exempts. Es tracta d’una mesura que obeeix a una transposició de la directiva europea amb la que es preveuen recaptar 1,2 milions d’euros anuals.
 
·        Transmissions Patrimonials Oneroses. Es tracta d’una adequació de les tarifes vigents i una modificació de l’actual escalat per a una aplicació més simple del tribut, així com la incorporació de mesures per millorar-ne la gestió. Afecta a la part de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) que ja paguen els llogaters en el moment de formalitzar el contracte d’arrendament. La llei preveu que s’apliqui de manera gradual. Així l’any 2014 s’abonarà un 0,3% del valor global del contracte; i a partir del 2015 el 0,5%. La llei estima un impacte recaptatori anual de 7,7 milions d’euros.
 
·         Creació del cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials. Aquest nou gravamen es configura com un impost ecològic en línia amb les polítiques de fiscalitat ambiental adoptades per altres països europeus. Aquest impost de caràcter finalista, que tindrà una tarifa de 15,8 euros/tona, s’ha mostrat com un instrument eficaç per al foment de la minimització dels residus. La previsió de recaptació anual és de 14,2 milions d’euros anuals.
 
·          Pel que fa als tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) s’introdueixen algunes novetats que afecten, en primer lloc, a l’ús ramader de l’aigua. En aquest sentit s’incrementa de manera gradual –un 0,1% el 2014, un 0,3% el 2015 i un 0,5% el 2016- el gravamen corresponent al consum que en fa aquest col.lectiu i que s’inclou dins del cànon de l’aigua. En segon lloc, s’incrementa el coeficient aplicable al tipus de gravamen general pels usos hidroelèctrics de l’aigua. L’objectiu d’aquesta mesura és equiparar les centrals tèrmiques, hidroelèctriques i nuclears a la fiscalitat que paguen la resta d’usuaris industrials per l’ús que fan de l’aigua. Aquesta mesura té un impacte recaptatori anual de 8,8 milions d’euros.  
 
 
 
 
 
 
 
Mesures en l’àmbit de la Funció Pública
La Llei de mesures també recull un seguit de mesures que fan referència a l’àmbit administratiu i de funcionament de l’Administració, així com  més directament als treballadors de la Funció Pública.
·         Agència Tributària de Catalunya. Es crea el cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat amb l’objectiu d’ampliar l’estructura de l’ATC  i de dotar-la dels instruments i de l’equip humà especialitzat i necessari per poder desenvolupar les taques de la futura agència tributària de Catalunya que s’encarregarà de gestionar, recaptar i inspeccionar tots els tributs que es paguen a Catalunya. Els nous treballadors tindran la categoria d’A2, com a tècnics especialitzats en les tasques d’aplicació dels tributs.
 
·         Contractació pública. Es crea la Central de Compres per millorar la contractació, incrementant la transparència i homogeneïtzant els nivells de qualitat. Des de fa més de 20 anys, la Generalitat ja aplica polítiques de racionalització en les compres a través de la Comissió Central de Subministraments. Ara, amb la llei de mesures es crea la central de compres i es regula el règim jurídic per assolir unes contractacions conjuntes més eficients.
 
·         Dins de l’àmbit més específic de la Funció Pública, la Llei contempla la possibilitat de reasignar els treballadors públics entre departaments en el marc de convenis de col.laboració o per desenvolupar projectes d’interès comú. Aquesta mesura s’engloba en el procés de racionalització de l’administració i de flexibilització funcional del seu personal.
 
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined