Altres acords del Govern

Altres acords de Govern

query_builder   12 novembre 2013 14:45

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern

El Govern autoritza despeses pluriennals destinades a subvencionar projectes d’actuació integral a municipis petits
 
El Govern ha aprovat avui modificar les anualitats autoritzades pel Consell Executiu del passat 30 de juliol de 2013 per atendre les convocatòries 2009 i 2010 del Programa Viure al Poble. Aquest programa destina 1.250.000 euros a subvencionar projectes d’actuació integral als municipis amb una població de fins a 2.000 habitants.
 
El Govern també ha aprovat autoritzar el Departament de Governació i Relacions Institucionals a destinar 679.482 euros per al finançament de les subvencions atorgades als ens locals per actuacions d’execució inajornable.
 
Així mateix, també s’ha autoritzat destinar 100.000 euros a atendre la convocatòria 2014 per a la concessió de subvencions destinades a centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre que són representatives d’altres comunitats autònomes i tenen la seu social a Catalunya.
 
Finalment, s’ha aprovat una despesa pluriennal de 227.522 euros per a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, partida destinada a finançar les despeses inherents a l’aprovació de l’oferta pública per a l’any 2013 de l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.
 
 
El Govern simplifica l’estructura societària del Grup ICF
 
El Consell Executiu ha aprovat avui suprimir la societat ICF Holding, SAU, filial de l’Institut Català de Finances (ICF), en el marc del pla de simplificació i reducció d’empreses del sector públic que està duent a terme el Govern.
 
ICF Holding SAU era una societat filial del Grup - 100% participada per l’ICF -, que es va crear el 2002 per desenvolupar i gestionar l’activitat en capital risc de l’Entitat. Ara l’activitat que duia a terme ICF Holding passarà a integrar-se i gestionar-se directament des de l’Institut Català de Finances amb l’objectiu de simplificar i optimitzar l’estructura del Grup.
 
Fruït d’aquesta simplificació, el Grup ICF reduirà de tres a dues les societats que l’integren: IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores SLU) i ICF Capital, a més de mantenir la seva participació accionarial a Avalis de Catalunya, la societat de garantia recíproca catalana especialitzada en la concessió d’avals per a pimes i autònoms, que la Generalitat va impulsar ara fa 10 anys.
 
L’ICF ja va integrar també el 2011 l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), amb l’objectiu de simplificar i aglutinar els instruments del Govern per al finançament empresarial.
 
 
El Govern aprova l’oferta d’ocupació pública de 112 places de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal
El Govern ha aprovat avui l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2013 de 112 places de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de Estatut bàsic de l’empleat públic estableix la competència de les comunitats autònomes per a la convocatòria de l’oferta d’ocupació pública amb l’objectiu de cobrir les vacants de les places corresponents als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
 
En compliment d’aquestes competències, el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha fet la proposta d’oferta d’ocupació pública d’aquest personal per al 2013, que inclou un total de 112 places en les subescales següents: subescala de secretaria intervenció, 40 places; subescala de secretaria, categoria d’entrada, 18 places; subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada, 30 places; subescala de secretaria, categoria superior, 12 places; subescala d’intervenció tresoreria, categoria superior, 12 places. La publicació de la convocatòria corresponent a aquesta oferta es produirà en el termini màxim d’un mes.
 
Els funcionaris amb habilitació estatal no formen part de la plantilla de l’Administració de la Generalitat i, per tant, aquesta oferta no comporta un augment del personal de la Generalitat. Tampoc no incrementa la plantilla de les corporacions locals, ja que les persones que superin els processos selectius passaran a ocupar llocs de treball que ja estan dotats pressupostàriament en els ajuntaments respectius. Aquesta oferta contribuirà a dotar els ens locals catalans de noves persones altament preparades per afrontar les responsabilitats de secretaria, intervenció o tresoreria.
 
 
El Govern amplia la moratòria per a la construcció de nous dipòsits controlats de residus municipals
El Govern ha aprovat avui establir una nova moratòria en l’admissió a tràmit de sol·licituds corresponents a la construcció de dipòsits controlats de classe II -de residus municipals- fins a l’aprovació del nou Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.
 
L’octubre de 2012 el Govern ja va formular la modificació del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals establint que, fins a l’aprovació del nou pla, l’Agència de Residus de Catalunya no admetria a tràmit les sol·licituds per construir o ampliar infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de classe II. Segons aquell acord, el termini de la moratòria era d’un any com a màxim. Atès que el termini ha finalitzat, i que ja s’ha iniciat la tramitació del nou pla, ha considerat adient establir una nova moratòria per un màxim de dos anys.
 
El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals ha de cobrir la planificació del període 2013-2020, en consonància amb el Programa general de gestió de residus de Catalunya, que es troba actualment en fase de tramitació. Aquesta planificació sectorial constitueix una eina de desplegament del Pla territorial general de Catalunya, amb l’objectiu de racionalitzar la planificació de les instal·lacions de gestió de residus municipals noves i existents i assolir així la màxima autosuficiència de gestió en totes les zones de Catalunya, tenint en compte les necessitats, els recursos i els dèficits de cadascuna d’aquestes àrees.
 
 
Acord entre el Departament de Salut i el Ministeri de Salut Pública i Assistència Social de la República Dominicana
 
El Govern ha aprovat la subscripció d’un conveni marc entre el Ministeri de Salut Pública i Assistència Social (MISPAS) de la República Dominicana i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la col·laboració en l’àmbit de la salut. L’acord pretén establir una relació d’intercanvi d’experiències en matèries de salut pública, assistència sanitària, investigació en salut i desenvolupament tecnològic i cooperació.
 
Els sectors de col·laboració que inclou l’acord són la salut pública, l’assistència primària i hospitalària, el diagnòstic per la imatge, els laboratoris d’anàlisis clíniques, els programes de control VIH i la planificació i gestió de cures pal·liatives. El conveni també incorpora les emergències mèdiques i els transport sanitari medicalitzat, la investigació i innovació, la formació de directius en salut, els centres col·laboradors i xarxes en salut, l’e-Salut i les tecnologies de la informació i la comunicació, la cooperació en recursos humans, la governança i l’organització dels sistemes de salut i el projecte, desenvolupament, construcció i posada en funcionament de centres hospitalaris.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined