Regularització dels professionals de l'esport

El Govern modifica la Llei de les professions de l'esport per regularitzar la situació dels professionals del sector

query_builder   14 gener 2014 16:23

event_note Nota de premsa

El Govern modifica la Llei de les professions de l'esport per regularitzar la situació dels professionals del sector

 
  • La modificació adequa a la realitat esportiva de Catalunya els requisits que han de complir els professionals de l’activitat física i de l’esport
  • Els canvis legislatius permetran als professionals incorporar-se legalment a la vida laboral i accedir al Registre de Professionals de l’Esport
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei de les professions de l’esport a Catalunya, de 2008, per actualitzar-la i solucionar situacions i problemes derivats de la seva aplicació que han impedit que molts professionals adaptessin l’exercici de la seva professió als mandats legals. La modificació també resol alguns buits legals donant-li contingut normatiu.
 
La primera modificació del text fa referència a les professions que quedaven fora de l’àmbit de la Llei 3/2008. Des de la publicació de la Llei, s’han regulat les formacions de modalitats esportives com el salvament i socorrisme, i el busseig esportiu amb escafandre autònom, que estaven exemptes del seu compliment. Ara se situen aquests professionals en el sector i dins la regulació de la Llei, concretament en les professions dels monitors esportius i d’entrenadors esportius.
 
La modificació també incideix en la nomenclatura de dues professions de l’esport per tal d’identificar-les més clarament amb el sector esportiu. Es tracta de les professions d’animador i monitor esportiu professional i dels entrenadors professionals, que amb el canvi figuren a la Llei com a monitors esportius i com a entrenadors esportius (referits a un esport específic).
 
Una altra novetats és la incorporació, dins de l’articulat, de la referència als nivells del Marc Europeu de Qualificacions, així com la valoració de les competències professionals. També s’ha inclòs a l’articulat la possibilitat del reconeixement i incorporació dels professionals, degudament inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, en altres registres de professionals de l’esport d’altres estats membres de la Unió Europea, en el cas que s’estableixi un acord o conveni.
 
Quant als deures dels professionals, per tal de clarificar-los, s’ha millorat el redactat en el que fa referència a dues de les obligacions dels professionals. Per una banda, una situació que s’ha estimat que calia resoldre, a demanda del sector professional, és la dels tècnics que es dediquen a desenvolupar tasques d’activitats d’iniciació en associacions i agrupacions esportives, entitats locals o centres educatius, on es realitzen activitats poliesportives, que fins ara no estava regulat i que s’ha incorporat en el nou text.
 
També s’ha resolt, a demanda del sector federatiu i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la situació de les persones que es dediquen a desenvolupar tasques a nivell bàsic en una modalitat esportiva concreta en les entitats esportives.
 
Més paper per a l’Escola Catalana de l’Esport
El Projecte de llei també resol la situació d’alguns professionals que des de l’entrada en vigor de la Llei 3/2008 no poden complir amb l’obligació d’estar registrats com a professionals de l’esport a Catalunya al topar amb la legislació estatal en dos casos concrets:
 
-       En primer lloc, el col·lectiu afectat són els tècnics que professionalment exerceixen com a entrenadors professionals de modalitats esportives legalment reconegudes pel Consell Català de l'Esport, que estan assumides per federacions esportives catalanes inscrites al Consell Català de l'Esport, però als qual l’Administració no els pot oferir formació oficial, ja que la modalitat no està reconeguda per part del Consejo Superior de Deportes, a qui la llei estatal atribueix la competència per reconèixer l’existència d’una modalitat esportiva.
 
-       En segon lloc, la modificació de la Llei preveu regular el mecanisme legal necessari que permeti rebre la formació necessària per desenvolupar la professió i permetre l’accés al Registre Oficial de Professionals de l’Esport, en la modalitat o especialitat que correspongui, a aquells professionals que segueixen la formació en modalitats esportives reconegudes pel Consejo Superior de Deportes en període transitori, mentre no es publica el pla formatiu de la modalitat o especialitat esportiva al BOE, cosa que impedeix desenvolupar la formació a Catalunya.
 
En aquest sentit, per tal de donar una solució transitòria que permeti al col·lectiu exercir la seva professió dins la legalitat, s’ha previst que l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport pugui portar a terme la formació corresponent a les modalitats esportives legalment reconegudes pel Consell Català de l'Esport i assignades a federacions esportives catalanes, encara que aquesta modalitat no estigui reconeguda pel Consell Superior d’Esports. I que, així mateix, pugui transitòriament oferir formació respecte a les modalitats esportives que es troben en període transitori i que no tenen encara el pla formatiu publicat en el BOE. D’aquesta manera, els professionals podran ser inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, al qual sense aquesta formació no podien accedir.
 
Pel que fa al règim transitori, es modifica la disposició transitòria tercera per a l’exercici de les professions de monitor esportiu i entrenador esportiu, i descriu que quan el Govern ha verificat una manca real de professionals titulats per atendre la demanda existent o bé ha constatat l’existència de nous àmbits de treball amb una manca de formació específica, les persones que disposen d’alguns dels certificats que s’enumeren a continuació, poden sol·licitar la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport:
 
1.    Certificat de Professionalitat de la família de les activitats físiques i esportives, lliurat pel Departament d’Empresa i Ocupació.
2.    Certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de competència lliurat d’acord amb la normativa vigent.
3.    Certificat de superació de les formacions mínimes per als monitors esportius de les activitats de dinamització poliesportiva, lliurat per l’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
4.    Certificat de cursos de formació per al desenvolupament de la iniciació esportiva bàsica, lliurat per les federacions esportives, i reconegut per l’Escola Catalana de l’Esport.
5.    Certificats que resultin de les previsions contingudes en l’ordenament vigent a cada moment.
 
També es considera que té la competència professional suficient tothom qui tingui el certificat corresponent al primer nivell o el cicle inicial del grau mitjà dels ensenyaments esportius o de la formació del nivell 1 en període transitori, en relació amb la modalitat esportiva.
 
Així mateix, s’estableix i es desenvolupa un procediment per tal de fixar els mínims requisits de formació complementària i d’experiència professional per poder desenvolupar la tasca d’aquelles professions que estableix la Llei i que així ho requereixin, i es modifica la disposició final relativa a la reglamentació federativa, atenent al desenvolupament del voluntariat, per tal que les federacions esportives puguin realitzar una formació mínima per tal de garantir la salut dels practicants. Aquesta formació serà certificada per l’Administració esportiva, concretament des de l’òrgan docent del Consell Català de l'Esport. Les titulacions o certificacions que habiliten per exercir les professions regulades en aquesta Llei són exigibles a partir de l’1 de gener de 2015.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined