El Govern atorga a l'Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia de l'occità, aranès a l'Aran

query_builder   21 gener 2014 16:08

event_note Nota de premsa

El Govern atorga a l'Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia de l'occità, aranès a l'Aran

  • L’Institut d’Estudis Aranesi és la màxima institució encarregada d’establir i actualitzar la normativa lingüística de l’aranès
  • El decret insta l’Institut a col·laborar amb les entitats acadèmiques, de recerca o culturals reconegudes per les institucions públiques de l’espai occità, en l’establiment de la normativa lingüística de referència per al conjunt de la llengua occitana
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui, a proposta dels departaments de Cultura i de Justícia, el decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudi Aranesi el caràcter d’acadèmia i d’autoritat lingüística de l’occità, aranès a la Val d’Aran. L’occità és la llengua pròpia de l’Aran, on és denominada aranès, i és llengua oficial al conjunt de Catalunya d’acord amb l’estatut de 2006. L’àmbit d’actuació de l’Institut d’Estudis Aranesi és Catalunya.
 
L’objecte de l’Institut d’Estudis Aranesi és l’alta investigació i estudi de l’aranès i  l’establiment dels criteris de normativa d’acord amb els principis de la Gramàtica occitana de Loís Alibèrt i les Normes ortogràfiques de l’aranès, com a part integrant de l’espai lingüístic i cultural occità.
 
Així mateix, ha de col·laborar amb entitats acadèmiques, de recerca o culturals reconegudes per les institucions públiques de l’espai occità, en l’establiment de la normativa lingüística de referència per al conjunt de la llengua occitana.
 
L’Institut d’Estudis Aranesi esdevé amb aquest decret l’autoritat per a l’assessorament en matèria de llengua occitana, aranès a l’Aran, per a les administracions públiques i els organismes que en depenen, pels centres d’ensenyament públics i privats i pels mitjans de comunicació de titularitat pública.
 
El Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han impulsat conjuntament el procés per tal que l’Institut d’Estudis Aranesi tingui el caràcter d’acadèmia, tal com preveu la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, de l’any 2010.
 
Per donar compliment a aquest mandat, el 30 de maig de 2012 es va constituir a Vielha el Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, com a òrgan paritari Generalitat - Conselh Generau d’Aran. En el marc d’aquest consell, s’ha impulsat tant el procés d’atorgament del rang acadèmic com les bases del decret aprovat avui pel Govern.
 
Per altra part, l’impuls d’aquest procés també ha comptat amb el diàleg i consens amb les principals entitats en l’espai occità que treballen en la codificació i normalització de la llengua, entre les quals cal assenyalar Lo Congres Permanent de la Lenga Occitana o Convergéncia Occitana.
 
 
Les noves funcions de l’Institut d’Estudis Aranesi
 
L’Institut d’Estudis Aranesi va ser creat el 2002. El 2008 li va ser reconeguda l’autoritat lingüística sobre l’aranès a l’Aran per acord del ple del Conselh Generau d’Aran. El decret aprovat avui estén aquesta autoritat a tot Catalunya i dóna el mandat a l’Institut per tal que estableixi la normativa lingüística de referència en col·laboració amb les entitats acadèmiques, de recerca o culturals reconegudes per les institucions públiques.
 
Així mateix, el decret reconeix l’Institut com a màxima institució encarregada d’establir i actualitzar la normativa lingüística de l’aranès. A més, és l’autoritat per a l’assessorament que, en matèria de llengua occitana – aranès a l’Aran – li sigui sol·licitat per les administracions públiques i els organismes que en depenen, pels centres d’ensenyament públics i privats i pels mitjans de comunicació de titularitat pública.
 
L’Institut d’Estudis Aranesi s’ha de constituir com a nova corporació independent amb les funcions que li atorga el decret en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor del decret aprovat avui. Un cop aprovats els estatuts, aquests s’hauran de trametre al Departament de Justícia perquè qualifiqui la seva adequació a la legalitat i els inscrigui al Registre d’Acadèmies de Catalunya.
 
 
 
Eth Govèrn autrege ar Institut d’Estudis Aranesi eth caractèr d’acadèmia der occitan, aranés en Aran

 
  • Er Institut d’Estudis Aranesi ei era maxima institucion encargada d’establir e actualizar era normativa lingüistica der aranés

 

  • Eth decret sollicite ar Institut decollaborardamb es entitats academiques, de recèrca o culturaus reconeishudes pes institucions publiques der espaci occitan, en establiment dera normativa lingüistica de referéncia entath conjunt dera lengua occitana
 

Eth Govèrn dera Generalitat a aprovat aué, a prepausa des departaments de Cultura e de Justícia, eth decret peth quau s’autrege ar Institut d’Estudi Aranesi eth caractèr d’acadèmia e d’autoritat lingüistica der occitan, aranés ena Val d’Aran. Er occitan ei era lengua pròpria d’Aran, a on ei nomentada aranés, e ei lengua oficiala en conjunt de Catalonha d’acòrd damb er estatut de 2006. Er encastre d’accion der Institut d’Estudis Aranesi ei Catalonha.
 
Er objècte der Institut d’Estudis Aranesi ei era nauta investigacion e estudi der aranés e  er establiment des critèris de normativa d’acòrd damb es principis dera Gramatica occitana de Loís Alibèrt e es Normes ortografiques der aranés, coma part integranta der espaci lingüistic e culturau occitan.
Atau madeish, a de collaborar, de conformitat damb aguesti madeishi principis, damb entitats academiques, de recèrca o culturaus reconeishudes pes institucions publiques der espaci occitan, en establiment dera normativa lingüistica de referéncia entath conjunt dera lengua occitana.
 
Er Institut d’Estudis Aranesi deven damb aguest decret era autoritat entar assessorament en matèria de lengua occitana, aranés en Aran, entàs administracions publiques e es organismes que ne depenen, entàs centres d’ensenhament publics e privats e entàs mieis de comunicacion de titularitat publica.
 
 
Eth Govèrn dera Generalitat e eth Conselh Generau d’Aran an impulsat amassa eth procès entà qu’er Institut d’Estudis Aranesi age eth caractèr d’acadèmia, atau coma preve era Lei der occitan, aranés en Aran, der an 2010.
 
Entà dar compliment ad aguest mandat, eth 30 de mai de 2012 se constituïc en Vielha eth Conselh de Politica Lingüistica der Occitan Aranés, coma organ paritari Generalitat - Conselh Generau d’Aran. En marc d’aguest conselh, s’a impulsat tant eth procès d’autrejament deth reng academic coma es bases deth decret aprovat aué peth Govèrn.
 
Per un aute costat, er impuls d’aguest procès tanben a compdat damb eth dialòg e consens damb es principaus entitats en espaci occitan que trabalhen ena codificacion e normalizacion dera lengua, entre es quaus cau soslinhar Lo Congrès Permanent de la Lenga Occitana o Convergéncia Occitana.
 
 
Es naues funcions der Institut d’Estudis Aranesi
 
Er Institut d’Estudis Aranesi siguec creat en er an 2002. En 2008 li siguec reconeishuda era autoritat lingüistica der aranés en Aran per acòrd deth plen deth Conselh Generau d’Aran. Eth decret aprovat aué amplie aguesta autoritat en tota Catalonha e da eth mandat ar Institut entà qu’establisque era norma lingüistica de referéncia en collaboracion damb es entitats academiques, de recèrca o culturaus reconeishudes pes institucions publiques.
 
Atau madeish, eth decret reconeish er Institut coma maxima institucion encargada d’establir e actualizar era norma lingüistica der aranés. Ath delà, ei era autoritat entar assessorament que, en matèria de lengua occitana – aranés en Aran – li sigue sollicitat pes administracions publiques e es organismes que ne depenen, pes centres d’ensenhament publics e privats e pes mieis de comunicacion de titularitat publica.
 
Er Institut d’Estudis Aranesi s’a de constituïr en tèrme de sies mesi a compdar dera entrada en vigor deth decret aprovat aué. Un còp aprovats es estatuts, aguesti s’auràn de tramitar ath Departament de Justícia entà que qualifique era sua adeqüacion ena legalitat e les inscriue en Registre d’Acadèmies de Catalonha.
 
 
 
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined