Aquesta setmana es constituirà el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

query_builder   21 gener 2014 19:06

event_note Nota de premsa

Aquesta setmana es constituirà el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  • Avui s’han fet públics al DOGC  els nomenaments del membres del Tribunal, pas previ a la constitució definitiva del mateix
  • La creació del Tribunal s’emmarca dintre de les 51 mesures en  matèria de transparència i regeneració democràtica anunciades pel president
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui els nomenaments dels membres del Tribunal Català de Contractes de Catalunya, pas previ a la seva constitució definitiva que és previst que tingui lloc aquesta mateixa setmana.  

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat mes de setembre el decret pel qual es transformava l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) en el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic amb la voluntat de refermar el seu compromís en la regeneració democràtica i la transparència.

El Tribunal és un òrgan col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades. Aquest canvi ja estava previst en la pròpia regulació de l’OARCC, que determinava que si el volum i l’especificitat dels recursos interposats ho aconsellessin, l’Òrgan, que inicialment va ser creat amb caràcter unipersonal, d’acord amb els criteris de contenció de la despesa, podria ser transformat en col3legiat amb la denominació de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
 
A partir de la creació del Tribunal, l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) va iniciar els tràmits corresponents per al  nomenament,  d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat,  del president, els dos vocals i el secretari tècnic del Tribunal. Aquests tràmits han conclòs amb la publicació, en data d’avui, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels nomenaments dels membres integrants del Tribunal.

Juan Antonio Gallo Sallent ha estat nomenat president del Tribunal, i aquest nomenament dóna continuïtat a la seva tasca, fins ara com a director  de l’OARCC. Així mateix es nomena  Maria Eugènia López Mora i Carme Lucena Cayuela com a vocals del Tribunal, la darrera a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Finalment es resol el nomenament M. Àngels Alonso Rodríguez  com a secretària  tècnica del Tribunal.

Les dues vocals han estat nomenades, mitjançant convocatòria pública, entre candidats funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de  l’Administració local de Catalunya. El fet d’incorporar un vocal del món municipalista respon a la necessitat de donar resposta al gran nombre de resolucions corresponents a expedients de contractació de les administracions locals.


La transformació d’aquell Òrgan en Tribunal possibilitarà les aportacions següents:


1.    Una optimització dels terminis per a la resolució dels recursos i de les qüestions pròpies del Tribunal, la qual cosa beneficiarà tant als recurrents com als òrgans de contractació.
2.    Un increment de la capacitat d’aquesta instància administrativa, que s’ha revelat com un instrument molt eficaç en la defensa dels drets i dels interessos dels licitadors en els procediments de licitació, per afrontar la diversitat d’aquests i la seva progressiva complexitat tècnica.
3.    La Incorporació d’una visió específica dels ajuntaments, consells comarcals,  diputacions provincials i, en general, de tota l’Administració local de Catalunya.
4.    Una  anàlisi i valoració jurídica plurals dels assumptes sotmesos al Tribunal.

L’entrada en funcionament del Tribunal s’emmarca entre  les  mesures que, en matèria de transparència i regeneració democràtica,  va fer públiques el President de la Generalitat de Catalunya com a conseqüència de les cimeres per a la regeneració democràtica,  que van tenir lloc el mes de febrer de 2013 al Palau de la Generalitat.  Concretament , dins de l’eix anomenat “Transparència,  accés a la informació i bon govern” , on es preveia el reforçament dels òrgans de control existents a Catalunya i, concretament, també la publicació de les resolucions del Tribunal  amb la finalitat que tothom pugui conèixer i tenir presents els criteris del Tribunal.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined