seguretat

El Govern aprova el Reglament de la Llei de seguretat industrial

query_builder   2 març 2010 13:52

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Reglament de la Llei de seguretat industrial

• Es concreta el nou model de gestió de la seguretat industrial per tal de donar més capacitat d'elecció als usuaris
• La normativa incrementa la qualitat de la prestació dels serveis d'inspecció i promou una major competència entre els operadors
El Govern ha aprovat avui el Reglament de la Llei de seguretat industrial, la norma que regula les competències de la Generalitat en aquesta matèria, inclòs el règim jurídic dels organismes de control i dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles (ITV).
 
El Reglament dóna més capacitat d’elecció als usuaris, en ampliar el nombre d’empreses que poden prestar aquests serveis, i amplia la qualitat en els processos d’inspecció. També simplifica molts procediments per a les empreses instal·ladores i pels tallers de reparació d'automòbils. En aquest sentit, el Reglament no suposa més obligacions per a les empreses sinó un model més eficient.
 
Aquest Reglament s’aplica als operadors de la inspecció, però també a tots els agents que formen part del sistema de gestió de la seguretat industrial i que estan sotmesos a un règim jurídic d’autorització o de comunicació prèvia: les entitats d’avaluació de conformitat de productes industrials, les entitats d’avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils. 
 
Amb el nou model de gestió s’externalitzen els serveis d’inspecció sotmesos a un règim d’autorització administrativa prèvia. El reglament persegueix, pel que fa a la prestació dels serveis d’inspecció, tres objectius essencials: garantir una cobertura territorial adequada, amb més estacions d’ITV i més oficines d’atenció al públic; assegurar-ne la qualitat i establir una competència efectiva i lleial entre els operadors. Actualment, a Catalunya operen dos organismes de control. A partir de l’entrada en vigor del reglament, com a màxim podran existir sis d’aquests organismes. En l’àmbit de la Inspecció Tècnica de Vehicles també s’ampliarà el nombre d’operadors mitjançant un pla territorial de noves estacions passant de les 2 actuals a un nombre previsible de sis.
 
La introducció de la competència en aquest sector facilitarà la reducció de tarifes, actualment iguals en tots els operadors. Amb el reglament aprovat avui, s’estableix la llibertat de tarifes, amb un llindar màxim que el Govern fixarà properament mitjançant una ordre.
 
La Llei estableix les característiques essencials d’aquest nou model de gestió, si bé ha deixat per al seu reglament el desplegament i la concreció d’aquestes condicions generals per permetre la completa operativitat del model.
 
Els títols del reglament
 
El Reglament s’estructura en vuit títols. El títol primer determina l’objecte i la finalitat d’aquest Reglament; defineix els reglaments tècnics de seguretat industrial, les instruccions tècniques complementàries, així com les instruccions, protocols i guies tècniques de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial i estableix les condicions generals que han de complir els agents del sistema de gestió de la seguretat industrial.
 
El títol segon estableix les disposicions comunes als operadors de la inspecció, desplega les seves funcions i el règim jurídic aplicable a les autoritzacions administratives. També desplega els requisits comuns que han de complir els operadors de la inspecció per ser autoritzats. El Reglament regula també les obligacions comunes exigibles per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial als operadors de la inspecció autoritzats.
 
Els títols tercer i quart regulen els organismes de control i els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles, despleguen les seves funcions i els requisits específics que han de complir per ser autoritzats per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. També regulen les obligacions específiques exigibles per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial als organismes de control autoritzats i als titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.
 
Els títols cinquè i sisè regulen les entitats d’avaluació de conformitat de productes industrials i les entitats d’avaluació de riscos industrials que intervenen en les activitats industrials afectades per la normativa aplicable sobre prevenció d’accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, defineixen la seva naturalesa i les seves funcions, estableixen els requisits que han de complir per ser autoritzades per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial. També regulen les obligacions específiques exigibles per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial a aquestes entitats autoritzades.
 
Finalment, els títols setè i vuitè regulen els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils, defineixen la seva naturalesa i les seves funcions, estableixen els requisits de competència professional i tècnica que han de complir per actuar a Catalunya. També regulen les obligacions específiques exigibles per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial a aquests professionals, empreses i tallers de reparació així com el procediment de comunicació prèvia i inscripció d’ofici aplicable.
undefined
undefined
undefined
undefined