El Govern sol·licita al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la llei de l'Estat que reforma l'Administració local

query_builder   28 gener 2014 15:59

event_note Nota de premsa

El Govern sol·licita al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la llei de l'Estat que reforma l'Administració local

  • El Govern estima que la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local vulnera competències de la Generalitat en diverses matèries, entre les quals, l’organització territorial, el règim local i la funció pública
El Govern ha aprovat l’acord per sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries que emeti dictamen sobre la conformitat amb la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya de diversos preceptes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). Aquest dictamen té caràcter preceptiu previ a la posterior interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern davant del Tribunal Constitucional.

El Govern considera que la LRSAL suscita dubtes fonamentats de constitucionalitat, no s’ajusta a les disposicions sobre Govern local de l’Estatut d’Autonomia, no respecta la suficiència financera de la Generalitat i no compleix amb els principis de lleialtat institucional. Així doncs, l’esmentada Llei vulnera les competències de la Generalitat en matèria d’organització territorial; d’organització de l’Administració de la Generalitat; de règim local; de règim jurídic de les administracions públiques catalanes i de funció pública.

Segons el Govern, els articles i disposicions de la norma estatal que podrien incórrer en inconstitucionalitat per infracció dels preceptes constitucionals i estatutaris que s’acaben de relacionar es poden agrupar en tres àmbits:

-    Règim de competències.
-    Racionalització de l’organització local (en relació amb la fusió de municipis i amb la supressió de la personalitat jurídica de les entitats locals inframunicipals o descentralitzades).
-    Membres de les corporacions locals i funcionaris locals amb habilitació estatal.

El Govern sosté en la seva sol·licitud que la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local no ha estat enfocada per l’Executiu central des d’una perspectiva global per donar resposta a les exigències de racionalització de l’estructura organitzativa local, sinó com una reforma del règim local amb l’objectiu limitat de reduir la despesa pública i aconseguir l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera dels municipis.

Cal afegir que el Govern de la Generalitat ha impulsat una llei de governs locals fruit del consens amb les entitats municipalistes, basada en els principis d’autonomia local, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, subsidiarietat i racionalitat. Aquesta llei de governs locals, actualment en tràmit parlamentari, és la llei de desenvolupament estatutari de la competència exclusiva en matèria de règim local, per la qual cosa l’aplicació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local a Catalunya haurà, en tot cas, de respectar el sistema institucional propi i el desenvolupament normatiu català en aquesta matèria.

1  

Fitxers adjunts

Altres acords

Altres acords
JPG | 2

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined