Violència masclista

El Govern aprova el Programa d'intervenció integral contra la violència masclista

query_builder   28 gener 2014 16:01

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Programa d'intervenció integral contra la violència masclista

  •  El Pla estableix les línies estratègiques i les actuacions per avançar en l’eradicació de la violència masclista fins al 2015 


El Govern ha aprovat el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista. Aquest pla estableix les línies estratègiques i les principals actuacions per eradicar la violència masclista a Catalunya, tal i com estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

El Pla, que estarà vigent fins al 2015, incideix en tres línies estratègiques:

•    Sensibilització i prevenció.
•    Detecció, atenció i recuperació.
•    Estructures de coordinació.

Sensibilització i prevenció

En aquest l’àmbit l’objectiu és transformar la percepció de la ciutadania i propiciar canvis en l’imaginari social i cultural de dones i homes per tal que trenquin amb les estructures que legitimen i sustenten totes les formes de violència masclista.

En aquest sentit, s’aposta per reforçar les accions de prevenció de relacions abusives de parelles adreçades a joves i adolescents; augmentar la sensibilització i la implicació de la ciutadania, així com la dels mitjans de comunicació i dels agents socials i econòmics; i garantir una educació d’infants i joves basada en l’acció coeducativa, valorant indistintament l’experiència, les aptituds i les aportacions de les dones i els homes en igualtat de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries.

També es treballarà per desenvolupar accions de treball amb homes per canviar els models de gènere dominants i oferir models de masculinitat i feminitat més igualitaris.

Entre les actuacions de sensibilització i prevenció previstes, hi ha programes com “Estimar no fa mal”, adreçat a joves i adolescents i a professionals que treballen amb el jovent; actuacions formatives de prevenció de la violència masclista; promoció de l’acció coeducadora en els centres educatius; accions de formació, informació, assessorament i altres mesures incentivadores d’una bona praxis en l’àmbit de l’empresa per lluitar contra l’assetjament sexual; i conscienciació, sensibilització i prevenció de l’assetjament sexual en l’esport, entre d’altres.

Detecció, atenció i recuperació

En l’àmbit de la detecció, atenció i recuperació es treballa per tal de garantir l’accés i l’exercici dels drets a les dones, adolescents i infants que pateixen violència masclista, així com llurs filles i fills.

Concretament, es promourà la detecció precoç de la violència masclista, millorant-ne la identificació per fer visibles tant les situacions consumades com les situacions de risc. S’aprofundirà en les metodologies d’atenció i en la capacitació dels professionals que treballen en aquests àmbits i es treballarà en la prevenció de la revictimització.

També es continuaran desplegant i consolidant els serveis d’atenció i de recuperació de les dones i llurs fills i filles, com ara la línia Contra la Violència Masclista 900 900 120; els serveis d’atenció telefònica a infants i adolescents Infància Respon i el Servei d’ajuda als Infants i Adolescents 116111.

D’altra banda, es consolidaran el servei d’intervenció en cas d’una situació de crisi greu; els serveis d’atenció i acolliment d’urgències; els serveis d’acolliment i recuperació i els serveis substitutoris de la llar; la xarxa de Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE); els programes específics per garantir el dret d'accés als serveis i els recursos de les dones que exerceixen la prostitució, tant per a la prevenció com per a l'eradicació de les diverses formes de violència masclista i el Programa d’Atenció psicològica i tractament de nenes i noies menors d’edat víctimes d’abusos sexuals, entre d’altres. Així mateix, es continuarà desenvolupant el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica del Departament d’Interior, i es treballarà en la prevenció de la revictimització.

Finalment, es continuarà impulsant el Fons de Garantia de Pensions i Prestacions, que té com a objectiu minimitzar la vulnerabilitat i els riscos de situacions d’exclusió social quan s’ha produït impagament de pensions judicialment reconegudes.

Estructures de coordinació

El Programa d’intervenció integral contra la violència masclista garantirà les estructures de coordinació necessàries per a una intervenció integral, unificada i de qualitat. En aquest sentit, es continuarà desplegant i consolidant els protocols i circuits d’intervenció sectorials i/o territorials necessaris en l’abordatge integral de la violència masclista, especialment del Protocol Marc (PM) per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, com a model unificat d’intervenció a Catalunya.
Cal afegir que el procés d’elaboració del Programa d’intervenció integral contra la violència masclista ha estat molt participatiu, ja que ha comptat amb la implicació de tots els departaments i unitats directament relacionades amb l’abordatge de la violència masclista, així com d’altres institucions implicades en aquesta temàtica.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined