Fotomini

Neus Munté presideix la constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya

Aquest òrgan coordinarà, impulsarà i promourà les polítiques d'infància arreu de Catalunya i desplegarà els objectius del Pacte per a la Infància

query_builder   7 febrer 2014 11:13

event_note Nota de premsa

Neus Munté presideix la constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya

Aquest òrgan coordinarà, impulsarà i promourà les polítiques d'infància arreu de Catalunya i desplegarà els objectius del Pacte per a la Infància

Foto1
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha presidit avui la constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, un òrgan contemplat a la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència i regulat per un decret que va aprovar el Govern el passat mes de novembre. Concretament, avui s’ha celebrat la primera reunió del Ple de la Taula Nacional i s’ha aprovat la constitució d’un altre òrgan, la Comissió Tècnica.
 
La Taula Nacional, juntament amb les taules territorials que s’aniran constituint properament, és un òrgan col·legiat que coordinarà, impulsarà i promourà les polítiques d’infància d’arreu de Catalunya. A més, facilitarà la coordinació de les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència, i també la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament. Així mateix, servirà per desplegar els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència i garantirà la coordinació de tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa.
 
Funcions de la Taula Nacional
 
Les funcions principals de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya són:
  • Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant anualment els objectius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
  • Coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.
  • Promocionar i coordinar, en l’àmbit territorial corresponent, la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals.
  • Coordinar tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, els serveis socials, la seguretat, el treball, la justícia, la joventut i les dones, quan l’exercici de les competències respectives afecti la infància i l’adolescència del territori.
  • Constituir i liderar les taules territorials d’infància i promoure les taules locals d’infància.
  • Elevar propostes d’iniciatives o polítiques d’infància o adolescència als departaments afectats.
  • Elaborar estudis, informes i recomanacions sobre els diferents programes, actuacions i normativa dels diversos departaments i ens locals en relació amb la infància i l’adolescència.
 
Estructura de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
 
La Taula s’estructura en el Ple, la Comissió Tècnica, els grups de treball i les taules territorials d’infància.
 
El Ple és l’òrgan de màxima representació de la Taula. L’integren una presidència (el conseller o consellera del Departament de Benestar Social i Família), una vicepresidència (el director o directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), una secretaria (persona de caràcter tècnic designada per la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) i les vocalies.
 
Les vocalies estan formades per la persona titular de la Secretaria de Família, tres representants més del Departament de Benestar Social i Família; dos representants de cada un dels departaments de Salut, Ensenyament, Interior i Justícia; un representant de cada un de la resta de departaments del Govern; tres representants del conjunt de les entitats municipalistes; un representant de l’Observatori dels Drets de la Infància; entre una i tres persones de les taules territorials d’infància; una persona de cada Diputació provincial que desenvolupi polítiques d’infància, i la persona que presideixi la Comissió Tècnica.
 
El Ple es reuneix almenys una vegada l’any per aprovar l’execució del desplegament del Pacte per a la Infància i la planificació anual corresponent.
 
La Comissió Tècnica, que s’ha constituït avui pel Ple de la Taula Nacional, és l’òrgan que farà el seguiment del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència a partir dels objectius aprovats al Ple, així com de les actuacions i del pressupost necessaris per a assolir-ho. La Comissió Tècnica també dóna suport tècnic a preparar les reunions del Ple, coordina els grups de treball i les taules territorials i locals d’infància.
 
La Comissió Tècnica està presidida per la persona titular de la subdirecció general d’Atenció a la Infància i Adolescència i la integren els membres escollits pel Ple. Tal i com s’ha aprovat a la sessió d’avui, la Comissió Tècnica està formada per les persones següents, cada una responsable d’un grup de treball: Joan Mayoral (president), Joan Llosada (participació social), Àngel Lázaro (inclusió social), Rosa Fernández (salut), Jordi Virgili (educació i valors), Elena Boira (família), Susagna Caseras (mitjans de comunicació) i Jordi Muner (sistema de polítiques d’infància i adolescència).
 
Aquesta Comissió es reunirà un mínim de tres cops l’any.
 
Els Grups de treball es poden constituir per estudiar i analitzar qüestions específiques de la seva competència. Estan presidits per un membre de la Comissió Tècnica i en poden formar part experts que no estiguin representats ni el Ple ni en la Comissió Tècnica.
 
Les taules territorials d’infància desenvoluparan les directrius que estableix la Taula Nacional de la Infància de Catalunya en l’àmbit territorial de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. Cada una d’elles tindrà un Ple, una Comissió Tècnica i podrà constituir grups de treball.
 
Així mateix, els ajuntaments i els consells comarcals podran crear taules locals d’infància, que col·laboraran amb els objectius de la Taula Nacional i la taula territorial corresponent. La seva composició la decidirà l’ens local que l’hagi creat.
 
Els membres de la Taula Nacional, de les taules territorials i de les taules locals que prestin els seus serveis a l’Administració de la Generalitat no percebran cap import per assistir a les reunions d’aquests òrgans.

2  

Imatges

La consellera Munté, presidint el Ple de la Taula Nacionala de la Infància de Catalunya

La consellera Munté, presidint el Ple de la Taula Nacionala de la Infància de Catalunya 1194

El Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya

El Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya 1489

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined