ENERGIA

El Govern aprova l'Estratègia interdepartamental per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

query_builder   18 febrer 2014 17:21

event_note Nota de premsa

ENERGIA

El Govern aprova l'Estratègia interdepartamental per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

·         Aquesta línia de treball  interdepartamental per al període 2014-2020 pretén millorar, a partir dels usos tèrmics de la biomassa, l’estat dels boscos i la seva biodiversitat, reduir el risc d’incendis i els efectes del canvi climàtic i contribuir a la recuperació econòmica a través de l’activació del sector forestal i la dinamització les zones rurals.
 
·         L’Estratègia permetrà aprofitar més de 600.000 tn/any de massa forestal dels més de 3.000.000 de m3 que s’acumulen cada any als boscos, i evitarà l’emissió de més de 270.000 tn de CO2 a l’atmosfera l’any 2020.
 
·         A la millora ambiental cal afegir els efectes induïts (socials, econòmics i territorials) sobre l’activitat que aportarà, principalment a les zones rurals,  i que suposarà la creació de 1.900 nous llocs de treball directes i indirectes
 
·         L’aprofitament energètic de la biomassa forestal de proximitat és una de les línies estratègiques prioritàries del Govern de la Generalitat de Catalunya pels importants beneficis ambientals, energètics, i socioeconòmics que comporta. 
 
El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui l’Estratègia interdepartamental per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, que té com a objectius essencials l’aprofitament energètic de la biomassa forestal activant  la cadena forestal per millorar l’estat dels boscos de Catalunya, reduir la càrrega de combustible que s’hi acumula any rere any (2.000.000 tn/any), reduir el risc d’incendis i potenciar la resiliència de les masses forestals que afavoreix la millora de la biodiversitat i la reducció dels efectes negatius del canvi climàtic i dels riscos naturals.
 
L’Estratègia prioritza l’aprofitament dels usos energètics de la biomassa en tots els sector atenent a criteris d’eficiència i diversificació i aposta per desenvolupar-ne els usos tèrmics, com la climatització i l’aigua calenta sanitària, i per no impulsar noves plantes de producció elèctrica. D’aquesta manera s’ajudarà a potenciar el sector forestal i a dinamitzar els aprofitaments de la superfície arbrada de Catalunya, i es contribuirà al desenvolupament de l’economia tot generant nova activitat i llocs de treball, principalment en l’àmbit rural.

Aquesta estratègia s’inscriu en els objectius del nou Pla general de Política Forestal de Catalunya 2014-2024, així com en els de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea i del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020.
 
Els boscos són una infraestructura de país que cal gestionar per la seva multifuncionalitat
 
Catalunya és un país de boscos; un 64% de la superfície és forestal, amb poc més de 2 milions d’hectàrees i un increment d’entre 3 i 4 milions de m3 l’any de les masses forestals. Els boscos són la infraestructura verda més important del país, però malauradament la seva explotació comercial només representa l’1,3 % del PIB del sector primari i el 0,06% del PIB global del país.
 
Els boscos proporcionen un ampli conjunt de béns i serveis, aportant una sèrie de valors inherents a aquests espais, en sustentar gran part de la biodiversitat, la fixació de carboni, l’aportació d’oxigen, l’ajuda al recàrrec d’aqüífers, la reducció de l’erosió i els serveis associats a finalitats de lleure i científiques, en general beneficis socialment insubstituïbles, però dels que els titulars dels terrenys habitualment no se’n beneficien econòmicament, fet que dificulta la gestió forestal.
 
Aquesta multifuncionalitat aportada pels espais forestals cal preserva-la com objectiu de primer ordre. L’estratègia presentada adopta les mesures adequades perquè l’aprofitament energètic contribueix a l’aconseguiment d’aquest objectiu, fent-la compatible a la vegada amb la preservació dels boscos singulars i la planificació de l’ús del recurs, i garantint el compliment dels objectius de conservació en els espais forestals dins d’espais Natura 2000.
 
En un context actual d’abandonament de l’activitat rural, i amb un escenari futur de canvi climàtic, es pot preveure que es produeixin grans incendis forestals que poden ocórrer en diverses èpoques de l’any, així com un increment de la freqüència d’episodis climatològics extrems (nevades, ventades i sequeres) de forma que cal tenir en compte les intervencions necessàries per afavorir la recuperació dels espais afectats per catàstrofes i, consegüentment, de la seva funció protectora des d’un punt de vista hidrològic i com a embornal de carboni.

Aquesta gestió no està exempta de condicionants, d’entre els quals destaquen:
 
-  De les 1.315.000 ha arbrades a Catalunya, es considera que un 64% (837.000 Ha) són susceptibles d’aprofitament en base a criteris de sostenibilitat.
 
-  D’aquesta superfície susceptible d’aprofitament, 341.000 ha, un 41% disposa de condicions favorables per a la seva explotació sostenible.
 
-  Un altre 46% és accessible mitjançant cable aeri, tècnica amb una despesa econòmica elevada, i que representa la superfície més difícil de mecanitzar, difícilment generalitzable a la biomassa.
 
-  Un 40% de la superfície considerada aprofitable se situa dins d’espais naturals amb alguna figura de protecció. La promoció socioeconòmica dels espais protegits, en part a partir de la gestió forestal, és compatible amb la protecció dels valors d’aquests espais.
 
-  La gestió forestal mitjançant l’aplicació d’una silvicultura preventiva redueix la vulnerabilitat de les masses arbrades. Aquesta silvicultura s’ha d’incrementar dins dels Perímetres de Protecció Prioritària (xarxa de tallafocs, pistes forestals i punts d’aigua per a la protecció d’un massís).
 
 
L’aprofitament energètic de la biomassa
 
El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), aprovat pel Govern català el mes d’octubre de 2012, fa una aposta decidida per l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, proposant una estratègia singular específica en aquest àmbit, que inclou una sèrie de propostes concretes d’actuacions.
 
L’aprofitament de la biomassa per a usos tèrmics contribueix a la disminució de la dependència energètica externa (combustibles fòssils), a la millora de la competitivitat de les empreses consumidores d’energia i al desenvolupament d’un teixit empresarial format per noves empreses. Aquesta Estratègia vol assentar, doncs, un model de producció energètica sostenible que repercuteixi directament en un estalvi directe sobre els consumidors finals, molt especialment per a ajuntaments, corporacions locals i empreses.
 
Des del vessant de la mitigació del canvi climàtic, l’ús de biomassa forestal té un comportament neutre pel que fa a les emissions de CO2 i la substitució de combustibles fòssils representa una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Pel que fa a les emissions a l’atmosfera de les instal·lacions de biomassa, es tindran en compte les prescripcions que preveu el Pla de Qualitat de l’Aire 2013-2015, especialment pel que fa a les zones declarades de protecció especial i, a la vegada, s’adaptarà la normativa d’emissions atmosfèriques per aquest tipus d’instal·lacions.
 
Objectius i resultats esperats en l’horitzó 2020
 
L’Estratègia permetrà fer treballs silvícoles i millores a 25.000 ha/any l’any 2020, quan actualment ens situem en unes 10.000 ha/any per a l’obtenció d’energia tèrmica, i això suposarà mobilitzar 600.000 t/any, quan actualment es situen en 240.000 t/any.
 
Aquest xifra permetrà assolir un consum de biomassa forestal per a usos tèrmics a Catalunya de 172,8 ktep l’any 2020,. Aquest objectiu suposa multiplicar aproximadament per 2,5 l’actual consum de biomassa d’origen forestal per a usos tèrmics a Catalunya. Aquests objectius es desglossen per a l’any 2020 en els següents sectors consumidors:
 
SECTOR
Objectiu 2020 (ktep)
Indústria
44,3
Domèstic
88,1
Serveis
36,1
Primari
4,3
TOTAL
172,8
 
Aquests objectius són diferents dels establerts en el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 i formen part de la seva revisió actualment en curs, tot tenint en compte l’evolució actual de la crisi econòmica i financera i de la reforma elèctrica endegada pel Govern central.

Les principals línies d’actuació que marca aquesta estratègia passen per:
 
- Assessorament en l’avaluació del recurs.
- Optimització de la logística.
- Impuls al cooperativisme forestal i a l’ús de maquinària.
- Afavoriment de la producció de biocombustibles (estelles, pèl·lets, briquetes).
- Suport al teixit empresarial de llenya i carbó vegetal.
- Regulació i normalització dels biocombustibles.
- Oferir combustibles amb preus més competitius que els d’origen fòssil a la indústria i els serveis.
- Dissenyar un marc integral d’ajuts econòmics mitjançant un programa únic.
- Foment de les instal·lacions de calefacció amb biomassa en els edificis de les administracions públiques.
- Recolzament dels aprofitaments tèrmics i de les aplicacions de cogeneració amb subproductes de biomassa en les indústries catalanes.
- Potenciar les empreses de serveis energètics en l’àmbit de la biomassa.
- Impuls a la recerca i desenvolupament tecnològic (biocarburants de 2ª generació, ...).
- Simplificació administrativa i coordinació entre administracions.
- Consolidació del sector econòmic i promoció d’associacions o clústers específics.
 
L’increment en la utilització de biomassa forestal per a usos tèrmics proposada a l’Estratègia suposarà la substitució de diferents combustibles fòssils i evitarà l’emissió de més de 270.000 tones de CO2 a l’atmosfera l’any 2020.
 
Aquesta substitució de combustibles fòssils per biomassa forestal suposarà una reducció directa de la factura energètica dels consumidors catalans de 17,1 M€ anuals l’any 2020 (sense IVA) i de 50,3 M€ (sense IVA) per al global del període 2015-2020. Aquesta Estratègia també comporta una reducció de les importacions de combustibles fòssils a Catalunya valorades en 43,7 M€ l’any 2020 i 128,8 M€ per al conjunt del període 2015-2020.
 
En termes de llocs de treball, aquesta política forestal i energètica implicarà crear 1.900 nous llocs de treballs permanents directes i indirectes en l’horitzó de l’any 2020, contribuint a reactivar la nostra economia sobretot en l’àmbit rural.
 
Finançament
 
Dins l’estratègia per a l’aprofitament energètic de la biomassa forestal un punt clau és el suport econòmic, tant pel que fa al vessant de l’oferta i millora de les infraestructures (disponibilitat del recurs) com de la demanda (aprofitament energètic).
 
Totes les iniciatives en curs o en projecte promogudes pels diferents organismes i/o entitats seran coordinades en el marc d’un Programa Únic d’Ajuts Econòmics (PUAE) de caràcter mixt (que inclogui subvenció a fons perdut i finançament amb préstecs), per impulsar l’aprofitament tèrmic de la biomassa, adreçat en el seu conjunt a tots els sectors estratègics (domèstic, industrial, primari, terciari i municipal).
 
Governança
 
El Comitè de Direcció, coordinat pel Departament de la Presidència, comptarà a més amb la participació dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el d’Empresa i Ocupació, de Territori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixement.
 
Pel que fa al Comitè Gestor, estarà format per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i l’Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació.
 
Inicialment, el Comitè Gestor s’encarregarà de l’elaboració del Document d’Implantació de l’Estratègia; avaluarà, segons un Protocol d’avaluació, els projectes que es presentin i els resoldrà. Els projectes que tinguin una especial envergadura o singularitat els derivarà al comitè de direcció. A més, executarà les actuacions previstes i posteriorment coordinarà l’execució de les decisions preses pel Comitè de Direcció i comptarà amb l’assessorament tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined