L'ACA defineix els impactes i pressions de les masses d'aigua i determina els temes més importants que es plantegen en la revisió del Pla de Gestió

query_builder   7 març 2014 12:49

event_note Nota de premsa

L'ACA defineix els impactes i pressions de les masses d'aigua i determina els temes més importants que es plantegen en la revisió del Pla de Gestió

 
  • Mitjançant els documents Impress (Impactes i Pressions) i Epti (Esquema Provisional de Temes Importants) es marca l’inici de la revisió de la planificació hidrològica catalana
 
  • La informació es posa a disposició de la ciutadania per a un període de sis mesos i comença a partir d’ara un procés de participació pública per a què els usuaris i interessats puguin fer les seves propostes i suggeriments
 
  • El document d’Impactes i Pressions constata una millora del 5% en l’estat de les masses d’aigua
 
L’Agència Catalana de l’Aigua, dins el context de la revisió del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures, ha publicat avui el document d’Impactes i Pressions (Impress) de les masses d’aigua, i també ha elaborat l’Esquema Provisional de Temes Importants (Epti) que es plantegen en l’àmbit de les conques internes.
 
 
Aquests documents es posen a disposició de la ciutadania per a un període de sis mesos i marquen l’inici d’un procés de participació pública perquè usuaris i interessats puguin fer les seves propostes i suggeriments.
 
Síntesi del resultat de l’Impress
 
El document Impress analitza l’estat de les masses d’aigua, el compliment dels objectius que es van programar en el darrer Pla de Gestió de 2010 (per ser assolits al 2015) i apunta els principals problemes i reptes que cal afrontar en la revisió del pla que s’està duent a terme i que a partir de 2015 fins el 2021 ha de marcar el full de ruta de la política hidràulica catalana.
 
En termes generals, en el document Impress es constata una millora en 5 punts percentuals del nombre de masses d’aigua que gaudeixen del bon estat des de la publicació del darrer Pla de gestió a finals de 2010.
 
Així doncs, amb les dades obtingudes fins l’any 2012, assoleixen un bon estat un 45% de les masses d’aigua del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (en el 2009 el compliment era del 40%).
 
Compliment al 2012 (dades 2007-2012) dels objectius generals de qualitat i comparació amb els objectius de la planificació establerts al PGDCFC per al 2015
 
Categoria
Nº MA total
Compliment a 2009
Compliment a 2012
Objectius compliment PGDCFC a 2015
%
%
%
Aigües subterrànies
39
13
33%
15
38%
18
46%
Rius
248
100
40%
113
46%
146
59%
Embassaments
13
9
69%
10
77%
11
85%
Estanys i zones humides
52
15
29%
18
35%
19
37%
Aigües costaneres
33
16
48%
17
52%
19
58%
TOTAL
385
153
40%
173
45%
213
55%
 
Per tant, des de 2010 s’ha millorat l’estat de 20 masses d’aigua: 2 masses d’aigua subterrànies, 13 trams de rius, 1 embassament, 3 zones humides i 1 massa d’aigua costanera.
 
Amb l’objectiu de millorar l’estat de les masses d’aigua, el document Impress ha identificat 15 problemàtiques que cal analitzar en la revisió del Pla de Gestió que s’està duent a terme:
 
·         Contaminació per nitrats d'origen agrari          
·         Contaminació per plaguicides
·         Contaminació per nuclis sanejats i descàrregues de sistemes unitaris d'origen urbà
·         Contaminació per nuclis urbans no sanejats
·         Contaminació d'origen industrial
·         Alteració règim de cabals i/o extracció d’aigües subterrànies
·         Alteració de lleres, morfologia i riberes
·         Alteració hidromorfològica en aigües costaneres, estructures rígides
·         Moviments de sorres a les platges
·         Espècies invasores
·         Pesca recreativa en aigües continentals
·         Navegació i/o freqüentació d’activitats lúdiques
·         Activitat minera, runams salins
·         Extraccions d’àrids
·         Sobreexplotació en aigües subterrànies
 
Síntesi de l’Epti
 
L’Esquema Provisional de Temes Importants (Epti) pretén recollir els principals temes a tractar i analitzar en el procés de participació pública que cal realitzar durant el període de revisió del Programa de mesures i Pla de gestió de la demarcació (durant el 2014).
 
Els temes a tractar fan referència tant als usos de l’aigua i la quantitat de recurs disponible com als problemes ambientals (contaminació,  alteracions morfològiques, inundacions, entre altres), així com als costos dels serveis relacionats amb l’aigua i el seu grau de recuperació.
 
El document recull, doncs, els principals problemes i també apunta a les principals propostes per a la gestió del recurs i la millora ambiental, així com el model de participació ciutadana que cal dur a terme en la revisió del Pla de gestió de les conques internes.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 190

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined