Trànsit

El Govern aprova el Pla de Seguretat Viària 2014-2016, que té com a objectiu reduir un 30% les víctimes mortals respecte al 2010

query_builder   29 abril 2014 15:54

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla de Seguretat Viària 2014-2016, que té com a objectiu reduir un 30% les víctimes mortals respecte al 2010

  • El document recull més d’un centenar d’accions destinades a complir amb l’objectiu de la Unió Europea de reduir a la meitat les víctimes mortals de trànsit l’any 2020
  • Algunes de les accions més destacades del pla són augmentar l’educació sobre conducció segura de ciclomotors i motocicletes; donar suport a les empreses i als municipis per a l’elaboració de plans de seguretat i campanyes sobre els riscos del consum d'alcohol, drogues i psicofàrmacs en la conducció
  • A més, es crearà l’Observatori de Seguretat Viària per promoure el posicionament de l’SCT a escala internacional així com analitzar la informació i investigar sobre el trànsit i la seva seguretat, especialment en l’àmbit urbà
El Govern ha aprovat el Pla de Seguretat Viària de Catalunya 2014-2016, un pla triennal, que té com a objectiu reduir la sinistralitat viària, com a mínim, fins al 30% dels morts enregistrats l'any 2010.
 
El Pla de seguretat viària (PSV), que es renova cada trienni, és un document clau que revisa i proposa les línies d’actuació que s'han de seguir per aconseguir els objectius generals de seguretat viària. Aquest document recull 117 accions, i constitueix la primera concreció del Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020, que el Govern va apropar el passat 14 de gener i, en consonància amb aquest, representa un primer pas en l’objectiu de donar compliment a les fites de la Unió Europea (UE) per a l’any 2020, de reduir a la meitat les víctimes mortals de trànsit respecte al 2010.
 
El PSV, impulsat pel Servei Català de Trànsit, i amb la participació d’agents públics i privats, és un exemple de coresponsabilitat. Compta amb l’informe favorable de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (CCTSV), i preveu una sèrie d’objectius específics per a diferents col·lectius d’usuaris de reducció de la sinistralitat viària, en relació amb l’any 2010, de:
 
-           24% de ferits greus amb seqüeles per a tota la vida
-           36% del nombre d'infants morts
-           12% del nombre de morts i ferits greus en motoristes
-           18% del nombre de morts per atropellament
-           12% del nombre de morts i ferits greus in mission i in itinere
-           6% del nombre de morts en gent gran
-          I promoure l'ús de la bicicleta sense que n’augmenti l'accidentalitat
 
En el Pla estratègic 2014-2020 es concreten i marquen aquests sis objectius principals:
 
1.    Protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les conductes de risc
2.    Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes) i crear entorns de mobilitat transversals
3.    Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura
4.    Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària que permetin la consecució de resultats
5.    Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital
6.    Recerca + desenvolupament + innovació en la seguretat viària
 
Accions destacades del PSV 2014-2016
 
Quant a les accions del PSV 2014-2016, més d’un centenar, estan agrupades en funció d’aquests sis objectius. Les més destacades són:
 
-          Ampliar l’educació sobre conducció segura de ciclomotors i motocicletes a secundària i formació professional: actualment, l’SCT dóna suport als centres educatius mitjançant els parcs infantils de trànsit que desenvolupen activitats didàctiques i de conducció amb bicicletes a primària i ciclomotors a secundària. Ara, tenint en compte l’ascens de l’accidentalitat en el grup de motoristes, l’SCT també realitzarà un programa educatiu sobre conducció segura de motocicletes que s’oferirà als joves escolaritzats a partir de 16 anys de secundària, batxillerat i cicles formatius que disposin de permís de conduir.
 
-          Crear l’Observatori de Seguretat Viària: amb aquest ens es vol promoure el posicionament de l’SCT a escala internacional així com analitzar la informació i investigar sobre el trànsit i la seva seguretat, especialment en l’àmbit urbà.
 
-          Donar suport a les empreses per a l’elaboració de plans de seguretat viària laboral en els plans de prevenció de riscos laborals: actualment els plans de prevenció de riscos laborals no preveuen d'una manera específica la seguretat viària, o bé ho fan d'una manera generalista. Per facilitar la tasca dels professionals de la prevenció, l’SCT, juntament amb la resta d’agents implicats, dissenyarà una guia per realitzar plans de seguretat viària laboral a les empreses dins dels seus plans de prevenció de riscos.
 
-          Impulsar Plans Locals de Seguretat Viària en els municipis amb menys de 20.000 habitants, així com fer-ne el seguiment, l'avaluació i actualització: Des de l’any 2006, en l'àmbit local el Servei Català del Trànsit realitza Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV) que tenen com a objectiu reduir el nombre de víctimes per accident de trànsit, reduir el nombre d’accidents amb víctimes, coordinar diferents àrees de l’Ajuntament en tasques contra la sinistralitat, concretar un eix d’actuacions a favor de la seguretat viària i elaborar mesures per tal d’aconseguir els objectius plantejats. Fins a l'any 2013 s'han elaborat un total de 156 PLSV, que inclouen tots els municipis de més de 20.000 habitants, capitals de comarca i d'altres municipis que ho han sol·licitat. En total, els municipis on s'ha realitzat PLSV representen el 81,4% de la població catalana. Per al trienni 2014-2016 es preveu dotar de PLSV tots aquells que tenen una població d’entre 10.000 i 20.000 habitants i encara no han elaborat el seu pla, així com també tots aquells municipis que ho demanin.
 
-          Realitzar campanyes d'informació i sensibilització sobre els riscos del consum d'alcohol, drogues i psicofàrmacs en la conducció: per tal d'arribar als usuaris més vulnerables per edat (joves de 16 a 25 anys), es faran campanyes específiques en coordinació amb el Departament d'Ensenyament i amb els establiments de lleure nocturn (especialment discoteques i altres equipaments nocturns als quals només es pot accedir en vehicle privat). D’altra banda, per fer arribar el missatge a la resta de la població, també es proposa crear una campanya específica en coordinació amb el Departament de Salut.
 
-          Crear nous grups de treball per abordar problemàtiques específiques en matèria de seguretat viària: a l’objectiu estratègic de reduir el 50% de víctimes mortals l'any 2020 respecte a l'any 2010 hi van associats un conjunt d’objectius específics per a diferents col·lectius d’usuaris. Per assolir aquests objectius es preveu la creació de grups de treball específics per a temes concrets, com ara: GT de seguretat laboral viària, GT de mobilitat segura i sostenible (col·lectius vulnerables), GT de comunicació de la seguretat viària, GT de qualitat dels centres de formació de conductors, GT de Salut, GT sobre ITV, GT Fundació del SIAVT, GT d'Ensenyament, GT d'avaluació dels processos formatius i tots aquells que siguin necessaris per abordar problemàtiques específiques.
 
-          Implantar l’ISO 39001 en el Servei Català de Trànsit: publicada l’octubre de l’any 2012, aquesta norma estableix els requisits per a la seguretat viària i les millors pràctiques de gestió, la superació dels objectius i la millora de la coherència entre organitzacions implicades en la millora de la seguretat viària. Amb l’objectiu d’assolir un model de gestió orientat a l’excel·lència, es proposa implantar l’ISO 39001 i elaborar el full de ruta per adaptar el sistema de gestió a la norma.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined