El Govern aprova el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 per potenciar les funcions socioeconòmiques i ambientals dels boscos

El Govern aprova el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 per potenciar les funcions socioeconòmiques i ambientals dels boscos

query_builder   17 juny 2014 13:35

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 per potenciar les funcions socioeconòmiques i ambientals dels boscos


  • Els boscos i les forests són la infraestructura verda més important del nostre país, ja que proporcionen múltiples serveis de gran importància: biodiversitat, fixació de carboni, aportació d’oxigen, l’ajuda al recàrrec d’aqüífers i reducció de l’erosió
 
  • A Catalunya, el 64% del territori català és forestal (el 40% és arbrat) i el 80% de la superfície forestal és de titularitat privada (uns 200.000 propietaris)
 
El Govern ha aprovat el Pla General de Política Forestal de Catalunya, que preveu els eixos estratègics de planificació i les línies d’actuació per garantir l’efectivitat del nou model de gestió multifuncional del bosc que promou el Govern de la Generalitat de Catalunya.
 
A Catalunya, el 64% del territori català és forestal (el 40% és arbrat) i el 80% de la superfície forestal és de titularitat privada (uns 200.000 propietaris).
 
Els boscos i les forests són la infraestructura verda més important del nostre país, ja que proporcionen múltiples serveis de gran importància: biodiversitat, fixació de carboni, aportació d’oxigen, ajuda al recàrrec d’aqüífers i reducció de l’erosió, però la seva rendibilitat és molt baixa, els costos de gestió sovint són alts i la majoria indústries de transformació es dediquen a productes de poc valor afegit.
 
En aquest sentit, l’explotació comercial de les superfícies forestals de Catalunya només representa 0,06% del PIB global del país. Es produeix, doncs, un creixement anual de 2,9 milions de m3/any, i només un 20% d’aquest creixement s’aprofita.
 
L’objectiu principal del Govern i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en matèria de medi natural, i gestió dels espais naturals protegits i de la superfície forestal de Catalunya és preservar i gestionar de manera sostenible els valors naturals i de biodiversitat dels boscos, de les superfícies forestals i del conjunt del territori de Catalunya, perquè la millor manera de conservar i protegir és gestionar.
 
La gestió multifuncional sostenible facilita la integració dels espais naturals en el propi territori, cercant l’equilibri entre la protecció de la seva biodiversitat i l’activitat de la població que hi viu i, alhora, contribueix a garantir els recursos per assegurar la gestió que requereixen per a la seva conservació i millora.

 
Entre els beneficis que aporta el model, cal destacar els següents:
 
·         El PGPF ha de ser el pla marc per al desenvolupament del sector forestal i la seva aplicació ha de permetre la gestió de la totalitat del conjunt del territori forestal.
 
·         No és necessari un augment de la superfície forestal arbrada existent sinó una gestió adequada d’aquesta.
 
·         La conservació i la prevenció enfront d’amenaces han d’anar lligades a la gestió rendible dels boscos.
 
·         La gestió forestal sostenible proposada en aquest pla ha de ser capaç de doblar la taxa d’autoproveïment del mercat forestal català.
 
·         El suport a les indústries derivades del sector forestal català ha de ser clau per a la creació de demanda i per garantir la gestió forestal sostenible.
 
·         Augment de la inversió en prevenció incendis.
 
·         El manteniment dels espais amb alguna figura de protecció associada es garantirà millor en un marc de gestió multifuncional sostenible.
 
·         Un dels elements essencials és la recerca, tant la dirigida a la mitigació dels efectes produïts pel canvi climàtic (riscos naturals) com aquella que persegueix la diversificació de productes i usos dels terrenys forestals.
 
·         Una part important de la dinamització del sector forestal ha d’anar de la mà de la simplificació administrativa (autoritzacions/notificacions) i d’una política forestal amb objectius clars.
 
En síntesi, el PGPF permetrà la integració de la planificació forestal en la planificació territorial i urbanística, l’articulació entre els diferents plans territorials sectorials aprovats o futurs i la millora dels aspectes transversals de la política forestal.
 
·         El Pla General de Política Forestal emmarca al sector forestal i la política forestal així com les seves necessitats financeres enfront de la resta de polítiques sectorials de Catalunya, prioritzant el paper actiu de la gestió forestal en la dinamització del territori i la conservació de la multifuncionalitat dels boscos.

 
El Pla té els objectius següents:
 
  • Promoure la gestió activa dels terrenys forestals com una necessitat per potenciar llurs funcions socioeconòmiques i ambientals, i fomentar la conservació de la biodiversitat.
 
  • Promoure la valorització de l’activitat agrària  i ramadera com a element clau en la conservació del territori
 
  • Recolzar la propietat i la indústria forestal com a principals agents del sector econòmic.
 
  • Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l’ús dels seus productes.
 
  • Promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la tecnificació dels processos productius del sector forestal. Promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordinació i incorporació dels valors econòmics i ambientals forestals en altres planificacions sectorials per fomentar sinergies.
 
Eixos estratègics del Pla General de Política Forestal
 
El PGPF s’estructura en 6 eixos estratègics, 15 línies d’acció i un total del 102 accions operatives al llarg dels 10 anys de desenvolupament, per bé que algunes d’elles ja s’han activat durant el darrer any.
 
1.    Planificació, informació i coneixement
2.    Conservació dels valors ecològics
3.    Gestió de la funció protectora dels boscos sobre el sòl i el cicle de l’aigua
4.    Gestió preventiva dels riscos naturals
5.    Dinamització de la producció 
6.    Gestió dels usos públics
 
Els eixos 4 i 5 de prevenció d’incendis i dinamització del sector productiu contenen més del 50% de les accions del Pla, 59 de 102, de les quals 32 són operatives.

 
Línies de dinamització dels sector de la fusta i agroforestal actualment en marxa
 
1.    Increment oferta de fusta/subhastes forest públiques: Enguany el Departament d’Agricultura ha incrementat l’oferta de fusta un 46%, especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d’entitats locals o de la pròpia Generalitat, que ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha.
 
2.    El Govern ha aprovat el Pla Econòmic Financer de Forestal Catalana, que planifica les inversions del Departament, i dóna un protagonisme pràcticament exclusiu a les actuacions destinades a la prevenció d’incendis i a la restauració de zones afectades per catàstrofes. Aquest Pla té vigència de dos anys, 2014 i 2015, i l’anualitat de 2014 es dota amb 4,6 milions d’euros.
 
3.    Estratègia per promoure la gestió forestal sostenible a través de l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola, impulsada pel Departament d’Agricultura amb la col·laboració dels departaments de Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació i de la Presidència.
 
La importància d’aquesta mesura és que per primera vegada es vincula l’ajut a la instal·lació de calderes al fet que els municipis disposin d’un pla de prevenció d’incendis. En aquest sentit, s’està fent un gran esforç per desenvolupar el Pla de calderes amb una inversió inicial de 800.00 euros per tal de promoure la demanda de biomassa local.
 
Aquesta iniciativa s’inscriu dins la fase pilot del Programa operatiu FEDER i es pretén estendre-la a partir del 2015. Amb això es prioritzen projectes petits i de proximitat que no encaixen en el model de les grans empreses de serveis energètics (ESE), tot i que no es descarta donar suport a algun projecte estratègic en què també intervingui una ESE.
 
Una altra de les línies que es desenvolupen dins aquesta estratègia és la de substituir calderes de gasoil per calderes de biomassa en edificis de l’administració per afavorir el consum de fusta pròpia i la reducció de la despesa energètica i alhora de la petjada de carboni.
 
4.    Creació de la Comissió tècnica per a l’execució dels plans d’aprofitament forestal, amb la participació del sector (serradors i rematants).
 
5.    Línia d’actuació per fomentar l’ús de la fusta en construcció: Conveni amb Incafust per desenvolupar projectes exemplificadors en edificis de la Generalitat; rehabilitacions, a través dels plecs de condicions tècniques en les licitacions per a edificis públics.
 
6.    Foment del consum de fusta. Prova pilot amb el Gremi de Fusters de Catalunya, establiment de la marca catalana de fusta i suro .
 
7.    Increment significatiu -del 7% actual al 15%- de les dotacions previstes en el nou Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020, actualment a informació pública, que preveu unes inversions de com a mínim 48 milions d’euros directament en actuacions de prevenció i restauració del potencial forestal; i 11,5 milions d’euros per a xarxes viàries per a la gestió de boscos i infraestructures estratègiques de prevenció.
undefined
undefined
undefined
undefined