Altres acords del Govern

Altres acords del Govern

query_builder   1 juliol 2014 13:58

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

El Govern publica l’índex de preus percebuts agraris
 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual fa públic l’índex de preus percebuts agraris corresponent a 2013, a efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu.
 
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes s’actualitza cada any d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts.
 
L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de Catalunya, així com també per la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, i pels programes anuals d'actuació estadística que la despleguen.
 
D'acord amb la legislació, s'entén que l'any agrícola és el comprès entre l'1 de novembre d'un any i el 31 d'octubre de l'any següent.
 
Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2013:
 
Classe d'índex
Valor anual 2012 (2005=100)
Valor anual 2013 (2005=100)
Percentatge de variació sobre 2012
Productes agrícoles
119,42
126,65
6,06
Productes ramaders
126,84
126,46
-0,30
Índex general
124,25
126,52
1,83
 
El Govern aprova una nova convocatòria d’ajuts Leader per a les zones rurals, dotada amb 3,2 milions d’euros
 
El Govern ha aprovat destinar 3,2 milions d’euros per impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals Leader amb una nova convocatòria d’ajuts. Aquest pluriennal permetrà convocar els ajuts Leader per l’any 2014, amb els quals es preveu generar una inversió de més de 25 milions d’euros en els territoris rurals LEADER de Catalunya, amb l'execució de més de 300 projectes, que comportaran la creació directa de més 300 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.
 
Pel que fa a aquests llocs de treball, cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit rural, i, per tant, de manera indirecta fomentaran la creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats per l'ajut Leader.
 
Els ajuts destinats a aquesta nova convocatòria per a l'any 2014, per un import total de 7.302.371 euros tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 3.286.067 euros per al 2015, la qual cosa suposa el 45% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 4.016.304 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, que representa el 55% del finançament.
 
El Govern aprova els nous Estatuts de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
 
El Govern ha aprovat els nous Estatuts de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona, amb l’objectiu d’adaptar-los al Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i millorar la regulació sobre la composició orgànica i el funcionament de la Fundació.
 
La Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona té com a finalitats fundacionals promoure, produir, gestionar, programar i difondre espectacles escènics i musicals adreçats a un públic majoritari a partir d’uns postulats estètics i cívics que atenguin l’interès públic i general; estendre les activitats pròpies a d’altres àmbits de les arts de l’espectacle, tant en els aspectes creatius com en allò que fa referència a la reflexió, anàlisi i difusió de les arts esmentades, així com fomentar tota mena d’accions destinades a un major coneixement i difusió de les arts de l’espectacle.
undefined
undefined
undefined
undefined