El Departament d’Agricultura ha impulsat  la cooperació entre grups d’acció local Leader de Catalunya  per l’anualitat 2014  amb l’aprovació de 10 projectes estratègics per un import de 1.160.760 €
Pelegrí, Sala i Dalmau durant la presentació
Pelegrí, Sala i Dalmau durant la presentació
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, així com del director dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona i a la Catalunya Central, Marià Morera, ha presidit aquesta tarda, a Barcelona, l’acte de signatura i lliurament dels convenis Leader 2014.
 
Josep Maria Pelegrí ha obert la seva intervenció destacant el paper del Leader com a motor de l’economia rural de Catalunya: “el programa es basa en una metodologia participativa que dóna veu als agents més actius de cada territori, ells mateixos, com a primers coneixedors de les fortaleses i debilitats de la zona, defineixen una dinàmica d’actuació orientada a enfortir al màxim el teixit social i econòmic, amb el suport del Departament”.
 
En aquest punt, Pelegrí ha afegit que “els Leader estan al cor de la nostra política de desenvolupament rural, i el nostre objectiu no només és reforçar aquestes iniciatives, sinó també enfortir-les, millorar la col·laboració pública-privada, la cooperació, i fomentar l’emprenedoria en el medi rural català; perquè són una oportunitat per a innovar, per a experimentar  i per a dinamitzar l’economia i la qualitat de vida del món rural”, i ho ha exemplificat amb els deu projectes signats avui, que tenen com a beneficiaris els 13 Grups d’Acció Local, amb un import total d’ajut d’1,16 M€ (amb un cofinançament en el 55% per part del FEADER), i de temàtiques molt diverses, com joves rurals, energies renovables, valorització dels productes agroalimentaris, i responsabilitat social empresarial, entre altres.
 
Fent balanç del què ha significat el Leader a Catalunya en el període de programació 2007-2013, el conseller s’ha referit als 1480 expedients aprovats / pagats, a una inversió generada de 172,36 M€ -amb una subvenció: 54,53 M€, als 868 llocs de treball creats i als 3.750 consolidats.
 
Josep Maria Pelegrí ha destacat, entre les novetats del nou període, que “en aquest apostem perquè aquets grups Leader incrementin la seva eficiència i alhora plantegin estratègies més integrals de desenvolupament. Tenint present que Catalunya és possiblement l’única, o en tot cas una de les poques comunitats autònomes que ha optat per la possibilitat d’utilitzar els programes multifons, que permet la Unió Europea, per a aquest període que ara s’inicia. Serà una tasca més complexa però sens dubte més enriquidora i que pot aportar més valor afegit a les propostes i plantejar projectes globals amb més massa crítica, més enriquidors i enfortidors del teixit econòmic i social, que és en última instancia, allò que es persegueix”. Així mateix, Pelegrí ha afegit que, si en el període 2007-2013 la major part dels ajuts s’han concedit a beneficiaris finals per la realització d’inversions que, si bé estaven relacionades amb l’estratègia dels Grups d’Acció Local (GAL), no incidien directament en el desenvolupament d’aquesta estratègia territorial ni estaven participats pels agents territorials, per el període 2014-2020 es vol incrementar els projectes de cooperació Leader, projectes que incideixen directament en el desenvolupament de l’estratègia dels Grups d’Acció Local i també fomenten la participació dels agents públics i privats de cada territori.
 
D’altra banda, el conseller també ha explicat que en aquest nou període es desenvoluparà una nova mesura de projectes propis dels GAL, projectes en els que hi participaran directament els agents socioeconòmics del territori, creant sinèrgies entre ells, i permetent també el desenvolupament de l’estratègia dels Grups d’Acció Local; i s’ha referit a la millora del procediment de gestió del Leader afirmant que enguany s’està fent dues proves pilot que permetran la tramitació electrònica dels expedients del Leader que es tramitin durant el període 2014-2020, una prova pilot a nivell de Grups d’Acció Local i una altra a nivell de Departament.
 
Va a dir que la prova pilot de Grups d’Acció Local es desenvolupa al grup Leader Associació per al Desenvolupament de la Catalunya Central i permetrà, entre altres, la tramitació electrònica de les sol·licituds d’ajut i de la documentació annexa per part del beneficiari de l’ajut i la interacció Grups d’Acció Local beneficiaris sobre l’estat de l’expedient o les incidències del mateix; i la prova pilot a nivell del Departament es duu a terme als grups Leader Associació per al Desenvolupament de la Catalunya Central, Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès, Ges i Bisaura, i al Consorci Grups d’Acció Local Alt Urgell i Cerdanya, i permet la tramitació electrònica, mitjançant el Gestor Documental, de tota la documentació de concessió i certificació dels ajuts des de l’oficina comarcal del DAAM al servei gestor.

Finalment, ha fet palès la importància com a país de tenir un territori equilibrat, amb igualtat d’oportunitats i qualitat de vida, “per a això considerem prioritari establir unes estratègies de desenvolupament que contemplin de manera integrada les possibilitats i les potencialitats de les comarques definides com a rurals, estratègies com les que avui s’han presentat”, i agrair a totes les persones, entitats i empreses implicades el seu esforç, visió i voluntat de crear riquesa, ocupació i futur en el medi rural de Catalunya.
 
L’objectiu  principal d’aquests ajuts és el de fomentar els projectes de cooperació entre territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament  i temàtiques comuns,  creant projectes en xarxa que permetin la realització  d’actuacions conjuntes  en  diferents   territoris i creïn sinergies amb els projectes productius de cada zona.
 
Els beneficiaris són els 13 grups d’acció local que varen ser seleccionats pel DAAM per l’aplicació de la metodologia Leader a Catalunya, mitjançant les seves estratègies de desenvolupament  territorial aplicades en l’àmbit local. 
 
El projectes de cooperació s’han de regir  pels principis d’innovació i  efecte demostratiu, han de contribuir al  desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, entorn l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar un valor afegit al Leader de Catalunya.
 
Els 10 projectes aprovats, que es detallen a continuació, són de temàtiques molt diverses, l’emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris o la responsabilitat social empresarial:
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto1
foto1
 
Gestió Sostenible Rural
Temàtica: Consolidar la Responsabilitat Social com a eix estratègic del model de desenvolupament socioeconòmic territorial, implicant i alineant a les empreses i a tots els agents territorials cap a un mateix repte comú: la sostenibilitat o construcció de territoris intel·ligents (Territoris Smart)
 
El projecte està coordinat pel grup Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Garrotxa, Nord de l’Alt Empordà i altres municipis d’Osona i del Pla de l’Estany i, amb la participació dels altres 12 grups.
foto2
foto2
Gustum
Temàtica: Fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori i de la seva sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell, amb la participació dels altres 12 grups
foto3
foto3
Energia i Forest
Temàtica: Catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts pròpies, especialment la biomassa, implicant per l’assoliment d’aquest objectiu als principals agents de desenvolupament de les zones rurals de Catalunya.
 
El projecte està coordinat pel grup Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, amb la participació dels altres 12 grups.
foto4
foto4
Odisseu
Temàtica: Programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural, amb l’objectiu de fomentar el retorn del capital humà format en les universitats a les zones rurals d’origen, mitjançant el contacte i la implicació dels principals agents que coincideixen en la seva transició, universitats, centres de formació, empreses locals, institucions i administracions.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb la participació dels altres 12 grups.
foto5
foto5
Vinet.cat
Temàtica: Millora del medi ambient, generació d'ocupació associada a la millora mediambiental, posada en valor del medi rural a través del foment de pràctiques que mitiguin l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en el sector vitivinícola, amb la definició d’una metodologia estandarditzada per mesurar la petjada de carboni en tot el procés d’elaboració del vi.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci Leader Priorat – Baix Camp, amb la participació dels altres 8 grups.
foto6
foto6
Masies Sostenibles
Temàtica: El projecte incideix en la sostenibilitat de l’hàbitat dispers que caracteritza el territori, on la seva icona és la masia; amb el projecte es desenvoluparan accions dirigides a millorar aspectes relacionats amb la gestió energètica, urbanística, constructiva i social de les masies
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, amb la participació dels altres 8 grups.
foto7
foto7
Fem Parc
Temàtica: el projecte vol fomentar el desenvolupament socioeconòmic dels parc naturals de les zones Leader i de les seves zones d’influència, més enllà de la gestió en termes de protecció i conservació, treballant per la dinamització de l’ús d’aquests espais a partir de plans de desenvolupament sostenible que compatibilitzin la conservació amb el desenvolupament econòmic i turístic.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci per al Desenvolupament Rural Pallars - Ribagorça, amb la participació dels altres 5 grups.
foto8
foto8
Empren Rural
Temàtica: el projecte es basa en una prova pilot per sensibilitzar l’emprenedoria en els territoris participants, millorar l’acompanyament de l’emprenedor en el procés de creació i expansió de l’empresa, formar equips tècnics en els grups Leader per al foment de l’emprendria i preparar espais per fomentar-la.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, amb la participació de 3 grups més.
foto9
foto9
Esporttour
Temàtica: el concepte esporttour, combina dos termes, el turisme i la mobilitat. Amb el projecte es vol inventariar, potenciar i dinamitzar els esdeveniments i les activitats esportives que es desenvolupen a les zones rurals de l’àmbit territorial del Leader.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci de Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, amb la participació de 6 grups més.
 
representants del Grups d'Acció Local
representants del Grups d'Acció Local
Cowocat Rural
Temàtica: el projecte vol desenvolupar una metodologia de dinamització del coworking en zones rurals, agafant com a referència aquelles ja existents en els espais de coworking de zones urbanes i també vol crear una plataforma en línia que agrupi tots els espais de coworking de les zones rurals, que serveixi de suport als gestors i usuaris d’aquests espais.
 
El projecte està coordinat pel grup Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, amb la participació de 8 grups més.
 
NOta: (les fotografies adjuntes, il·lustren la signatura dels convenis amb els diferents grups d'acció local dels territoris que hi participen, per bé que no van necesàriament associades al text  que surt al seu costat) 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.