• L’acord pretén avançar en la línia de flexibilitzar, agilitar i simplificar la gestió dels recursos humans de la Generalitat de Catalunya
  • S’atribueixen als mateixos departaments, durant el període de tres anys, algunes competències com ara la declaració de situacions administratives, la declaració de jubilacions o la resolució del reingrés al servei actiu de funcionaris amb reserva de plaça
El Govern ha aprovat l’atribució temporal de diverses competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública. L’objectiu és doble: d’una banda, facilitar una adequada resposta a les peculiaritats que presenten alguns col·lectius de personal i, d’altra banda, avançar en eficàcia i agilitat mitjançant la desconcentració de competències en els òrgans i unitats de gestió del personal.
 
L’acord s’emmarca en el Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que en el seu eix 3, inclou mesures sobre els recursos humans amb l’objectiu de dissenyar i implementar progressivament un nou model de polítiques en aquest àmbit, que introdueixi majors graus d’adequació i flexibilitat i continuï facilitant els processos de professionalització i mobilitat del personal.
 
En concret, l’Acord pretén avançar en la línia de flexibilitzar, agilitar i simplificar la gestió. Així, el Govern ha considerat convenient atribuir temporalment determinades competències sobre funció pública a la totalitat dels departaments com a forma d’instrumentar una gestió més eficaç dels assumptes de personal, agilitzar-ne els procediments i procurar l’atenció de proximitat al personal afectat.
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals, titular de les competències que s’atribueixen, es reserva la resolució d’algunes matèries que per la seva naturalesa s’ha considerar que no era oportú desconcentrar. Així mateix, s’ha de considerar que la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, com a òrgan transversal, durà a terme la supervisió i coordinació de la gestió de les competències atribuïdes als departaments de la Generalitat així com funcions d’assessorament i assistència a les unitats que ho requereixen.

 
Competències atribuïdes
 
A la totalitat dels departaments, s’atribueix durant el període de tres anys, les competències sobre el personal adscrit següents: declaració de situacions administratives (per ex. les excedències del personal), llevat de la situació de serveis especials; la declaració de jubilacions; la resolució del reingrés al servei actiu de funcionaris amb reserva de plaça; la declaració de compatibilitats, llevat les corresponents a professions titulades relacionades amb les funcions del cos/escala del funcionari.
 
Es manté l’atribució temporal de competències de funció pública a diversos departaments de la Generalitat
 
D’altra banda, l’acord també disposa mantenir l’atribució temporal de diverses competències en matèria de funció pública als departaments de Salut, de Justícia i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pel que fa, respectivament, al personal sanitari, penitenciari i de l’àmbit d’execució penal i d’agents rurals. Després de l’experiència assolida s’ha entès oportú ampliar tres anys més l’atribució de competències als esmentats departaments en funció de les especificitats que presenten aquests col·lectius.
 
Així, els departaments amb col·lectius específics, a més de les competències anteriors, mantenen l’atribució, respecte d’aquest personal, de les competències relatives a la convocatòria dels processos selectius; el nomenament de funcionaris; la declaració de totes les situacions administratives; la convocatòria de concursos de mobilitat, la declaració de perllongament en el servei actiu a partir de l’edat de jubilació; i la pèrdua i la rehabilitació en la condició de funcionari.