Altres acords del Govern

Altres acords del Govern

query_builder   5 agost 2014 14:57

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

El Govern aprova la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, a Seva
   
El Govern ha aprovat el Decret de constitució de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, a Seva (Osona). Amb aquesta aprovació es tanca l’expedient de constitució, l’inici del qual va aprovar el ple de l’Ajuntament de Seva, d’acord amb el que estableix l’article 79 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 
L’expedient de constitució de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà ha acomplert tots els requisits i passos legals necessaris. Dins el període d’informació pública, l’acord del ple no va rebre cap al·legació i l’Ajuntament de Seva va fer arribar l’expedient a la Direcció General d’Administració Local, que va emetre un informe favorable, perquè l’expedient havia estat tramitat de forma correcta i acreditava el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim local.
 
D’acord amb l’informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora, es considera que a Sant Miquel de Balenyà concorren circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que justifiquen la creació de l’entitat municipal descentralitzada, que compta amb els recursos suficients per complir les seves atribucions i que la seva constitució no suposa una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi de Seva.
 
La participació de la nova entitat en els ingressos de Seva i la divisió patrimonial s’ha de fer d’acord amb el que disposa la memòria de creació de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà. L’òrgan de govern que regirà la nova entitat fins a les pròximes eleccions locals s’ha de constituir conforme al que disposa el Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals.
 
El Govern aprova el Decret de reestructuració del Departament de Salut
 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de Salut, que configura un nou model orgànic de la Secretaria de Salut Pública. L’organisme assumirà, a més de les funcions de definició i planificació de les polítiques i estratègies de salut pública i el lideratge de les actuacions interdepartamentals en aquesta matèria, les funcions executives de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així com les tasques en matèria d’avaluacions mèdiques de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM).
 
El text també desenvolupa l’estructura de la Secretaria de Participació Social i Local en Salut, que assumeix funcions en relació amb els òrgans de participació local i ciutadana del sistema sanitari públic.

S’adscriuen a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries les funcions i els òrgans d’inspecció sanitària, i s’atribueixen a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut les funcions executives en matèria de professions sanitàries.
 
Amb l’acord aprovat avui es tanca el procés iniciat l’any passat amb el Decret 56/2013, de 22 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, que va fer una primera distribució de competències en l’estructura departamental.
 
 
El Govern reforça la cobertura assistencial en infermeria
 
El Govern ha declarat avui d’interès públic el desenvolupament d’un altre lloc de treball de caràcter assistencial en determinats àmbits del sector públic per part del personal titular d’infermeria. Aquesta declaració reforça l’Acord de Govern 134/2010 de 20 de juliol, pel qual es declarava d’interès públic el desenvolupament d’un segon lloc de treball dels professionals titulars d’infermeria. Amb aquest nou acord de Govern es reforcen les eines que faciliten una contractació més àgil dels professionals per garantir una bona cobertura assistencial a tot el territori.
 
Els àmbits d’infermeria assistencial que requereixen d’una més alta qualificació tècnica i/o expertesa engloben l’atenció especialitzada en l’àmbit hospitalari; l'atenció en l'àmbit d'urgències i emergències; l’atenció especialitzada en l’àmbit penitenciari i de serveis socials, i l'atenció especialitzada en l’àmbit de l’atenció primària de salut.
undefined
undefined
undefined
undefined