Durant l’any passat, el cribratge del Programa va permetre diagnosticar tumors a 149 dones de la demarcació
 
La detecció precoç a través de cribratge ha suposat la reducció de la mortalitat d’entre un 25% i un 35%
 
El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones i el risc de patir-lo augmenta amb l’edat: la majoria de casos se solen donar per sobre dels 50 anys. Cada any es diagnostiquen a Catalunya una mitjana de 4.229 casos de càncer de mama i es moren 1.079 dones a causa d’aquesta patologia. La prova més efectiva per a la detecció precoç del càncer de mama és la mamografia, una prova radiològica que permet detectar tumors tan petits que fins i tot no són palpables i no provoquen cap molèstia.
 
El cribratge del Programa de detecció precoç de càncer de mama consisteix en la realització d’una mamografia cada dos anys en dones de 50-69 anys. És en aquest període d’edat on el cribratge ha mostrat la seva eficàcia de manera més clara. Com més aviat es detecta el càncer de mama més fàcilment es pot disposar d’opcions terapèutiques, especialment de les menys agressives (cirurgia conservadora en lloc de mastectomia), fet que millora la qualitat de vida de les dones afectades. El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat entre un 25% i un 35%.
 
A la Regió Sanitària Girona l’any 1999 es va començar a implantar el Programa com a prova pilot i l’any 2001 es va estendre a tota la població de dones amb 50-69 anys de la demarcació. La participació en aquest Programa ha anat augmentant any rere any i el 2013 ha arribat al 69% (al 66,2% l’any 2012). Aquest Programa ha permès detectar de manera precoç un càncer de mama a 149 dones de la Regió Sanitària Girona durant l’any 2013. La taxa de càncer per cada 1.000 dones d’aquesta demarcació a les quals s’ha fet el cribratge és de 4,87.
 
Un estudi publicat recentment pels membres de la Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona, que ha analitzat tots els casos de càncer de mama registrats entre els anys 2000 i 2006, ha permès determinar que el 42,2% de les dones entre 50 i 69 anys amb un diagnòstic de càncer de mama a la Regió Sanitària Girona van ser diagnosticades gràcies al Programa, fet que posa de relleu la importància de participar-hi. De la resta de casos, el 52,1% es van detectar fora del Programa de detecció precoç de càncer de mama i el 5,7% van ser càncers interval, és a dir, càncers que van aparèixer entre dues mamografies realitzades en el cribratge del Programa.
 
 
 Resultats del Cribatge poblacional de càncer de mama, 2013
 
Dones convidades al Programa per primer cop
16.853
Dones convidades al Programa successivament
27.448
Total de dones que han participat en el primer cribratge
6.963
Total de dones que han participat en el cribratge successiu
23.611
Nombre de càncers detectats en el primer cribratge
55
Nombre de càncers detectats en els cribratges successius
94
Taxa de càncer de mama per cada 1.000 dones (primer cribratge)
7,90
Taxa de càncer de mama per cada 1.000 dones (cribratges successius)
3,98
 
Primer estudi científic que avalua el Programa de detecció precoç de càncer de mama a la Regió Sanitària Girona
 
D’altra banda, aquesta setmana s’ha publicat el primer estudi que avalua el Programa de detecció precoç de càncer de mama a la Regió Sanitària de Girona a la prestigiosa revista BMC Cancer. Hi han participat professionals de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Hospital de Palamós, la Universitat de Girona i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), tots ells investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). L’article porta per títol “Evaluation of the interval cancer rate and its determinants on the Girona health region’s early breast cancer detection program”.
 
L’objectiu d’aquest estudi era fer l’estimació de la taxa de casos de càncer interval, que són aquells càncers apareguts entre dues mamografies de cribratge en les dones participants en el Programa de detecció precoç de càncer de mama des de l’any 2000 fins al 2006. A més, volia comparar les característiques entre aquests tumors i els que es van detectar dins del Programa. En total es van incloure en l’estudi 32.783 dones de la Regió Sanitària Girona amb mamografies negatives. Al 2006 la participació en el Programa era del 64%. Aquestes dades es van creuar amb els casos de càncer de mama registrats al Registre de càncer poblacional de Girona en el període que va de l’any 2000 al juny de 2009 (un total de 4.200 casos).
 
El nombre de casos de càncer interval és un indicador de qualitat dels programes de cribratge. Encara que són inevitables en un programa, el nombre d’aquests casos ha de ser tan baix com sigui possible. Una alta proporció d’aquests casos reduirà l’efectivitat del Programa i la reducció potencial de la mortalitat serà menor. El monitoratge dels càncers interval és un component clau per al control de qualitat del Programa així com de l’activitat radiogràfica.
 
Els resultats de la investigació van permetre identificar un total de 43 casos de càncer interval. Aquests casos havien de ser revisats pels radiòlegs participants en l’estudi per determinar si es tractava d’un càncer interval veritable, d’un fals negatiu, de signes mínims de càncer o de tumors ocults. Amb tot, finalment només es van poder analitzar 22 casos ja que, de la resta, no se’n va poder localitzar tot el material requerit per a l’estudi. D’aquests 22 casos, 12 es van confirmar com a casos de càncer interval (el 54,5%), 3 van ser falsos negatius, 4 tumors ocults i 3 signes mínims.
 
A més, els investigadors van detectar diferències biològiques significatives entre aquests casos i els que es van detectar dins del Programa de detecció precoç de càncer de mama, i van constatar que eren més agressius i amb més mal pronòstic els càncers apareguts entre dues mamografies (càncers interval).
 
Tenint en compte els resultats d’aquest estudi, podem concloure que el percentatge de casos de càncer interval detectats pel Programa de detecció precoç de càncer de mama de la Regió Sanitària Girona està dins dels nivells recomanats per les guies europees i que l’existència d’un registre de càncer poblacional de càncer a la demarcació de Girona permetrà poder avaluar el Programa de forma precisa.
 
 
Primer estudi científic que avalua el Programa de detecció precoç de càncer de mama a la Regió Sanitària Girona
 
D’altra banda, aquesta setmana s’ha publicat el primer estudi que avalua el Programa de detecció precoç de càncer de mama a la Regió Sanitària de Girona a la prestigiosa revista BMC Cancer. Hi han participat professionals de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Hospital de Palamós, la Universitat de Girona i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), tots ells investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). L’article porta per títol “Evaluation of the interval cancer rate and its determinants on the Girona health region’s early breast cancer detection program”.
 
L’objectiu d’aquest estudi era fer l’estimació de la taxa de casos de càncer interval, que són aquells càncers apareguts entre dues mamografies de cribratge en les dones participants en el Programa de detecció precoç de càncer de mama des de l’any 2000 fins al 2006. A més, volia comparar les característiques entre aquests tumors i els que es van detectar dins del Programa. En total es van incloure en l’estudi 32.783 dones de la Regió Sanitària Girona amb mamografies negatives. Al 2006 la participació en el Programa era del 64%. Aquestes dades es van creuar amb els casos de càncer de mama registrats al Registre de càncer poblacional de Girona en el període que va de l’any 2000 al juny de 2009 (un total de 4.200 casos).
 
El nombre de casos de càncer interval és un indicador de qualitat dels programes de cribratge. Encara que són inevitables en un programa, el nombre d’aquests casos ha de ser tan baix com sigui possible. Una alta proporció d’aquests casos reduirà l’efectivitat del Programa i la reducció potencial de la mortalitat serà menor. El monitoratge dels càncers interval és un component clau per al control de qualitat del Programa així com de l’activitat radiogràfica.
 
Els resultats de la investigació van permetre identificar un total de 43 casos de càncer interval. Aquests casos havien de ser revisats pels radiòlegs participants en l’estudi per determinar si es tractava d’un càncer interval veritable, d’un fals negatiu, de signes mínims de càncer o de tumors ocults. Amb tot, finalment només es van poder analitzar 22 casos ja que, de la resta, no se’n va poder localitzar tot el material requerit per a l’estudi. D’aquests 22 casos, 12 es van confirmar com a casos de càncer interval (el 54,5%), 3 van ser falsos negatius, 4 tumors ocults i 3 signes mínims.
 
A més, els investigadors van detectar diferències biològiques significatives entre aquests casos i els que es van detectar dins del Programa de detecció precoç de càncer de mama, i van constatar que eren més agressius i amb més mal pronòstic els càncers apareguts entre dues mamografies (càncers interval).
 
Tenint en compte els resultats d’aquest estudi, podem concloure que el percentatge de casos de càncer interval detectats pel Programa de detecció precoç de càncer de mama de la Regió Sanitària Girona està dins dels nivells recomanats per les guies europees i que l’existència d’un registre de càncer poblacional de càncer a la demarcació de Girona permetrà poder avaluar el Programa de forma precisa.