• L’elecció del director es fa mitjançant un procés públic i transparent amb criteris de professionalitat, mèrits i capacitats
Un total de 10 candidatures s’han presentat al concurs públic per seleccionar el nou director del Museu d’Història de Catalunya. El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, porta a terme la selecció, que es fa mitjançant un procés públic i transparent amb criteris de professionalitat, mèrits i capacitats. El termini de presentació de candidatures ha romàs obert del 5 de juliol a l’11 d’agost de 2014.
 
Els candidats que participen al procés de selecció han d’acreditar experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit museístic o similars, tenir una titulació superior universitària, i demostrar els coneixements necessaris sobre museologia i sobre la temàtica del museu.
 
El procés de selecció consta de dues fases i el candidat escollit serà el que obtingui la millor valoració global. La primera fase inclou la valoració dels mèrits i capacitats, mitjançant la presentació del currículum vitae, i l’elaboració d’un projecte sobre el contingut funcional del lloc a proveir. Els aspectes que es valoraran dels candidats són: l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat per ocupar el lloc convocat, la formació, els coneixements sobre les xarxes territorials i temàtiques dels museus catalans, la formació en idiomes i en ofimàtica, experiència mínima de 5 anys en nivells de competències professionals relacionada amb la matèria objecte del lloc de treball, capacitat de dirigir equips, capacitat d'innovació en la tramitació d'expedients administratius i habilitats en gestió de conflictes.
 
La segona fase de la selecció preveu que, un cop fetes les valoracions de les candidatures, les persones preseleccionades podran ser convocades a una entrevista personal.
 
La comissió de valoració dels candidats està integrada pel director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Joan Pluma; el gerent de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Xavier Arola; el cap de la Divisió d’Actuacions en Museus i Monuments de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Xavier Llovera; el  catedràtic d’Història Moderna a la Universitat Pompeu Fabra Joaquim Albareda, i el director del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Joan Roca.
 
Un cop analitzades les sol·licituds per part de la comissió de valoració, es trametran al Consell d’Administració de l’Agència, que s’encarregarà de designar el candidat que es consideri més adient i elevar la proposta al conseller de Cultura.
 
 
Funcions del director
Segons els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, els directors dels equipaments tenen atribuïdes les funcions següents:
 
·         Tenir la representació de l'equipament cultural, subscriure en el seu nom els convenis i contractes i ordenar les despeses i els pagaments.
·         Organitzar, planificar, executar i avaluar els recursos econòmics, tècnics i humans, i els programes de conservació, documentació, difusió i recerca.
·         Elevar a la direcció de l’Agència la designació dels responsables de les seus territorials del seu equipament, i dirigir-ne les funcions.
·         Preparar el pla anual d'activitats del seu equipament.
·         Elaborar els projectes d’actualització i millora dels fons del seu equipament i de les seves instal·lacions.
·         Proposar l'adquisició d'elements i d'objectes culturals d'interès i gestionar els fons i col·leccions del seu equipament.