El Govern aprova el Projecte de llei del sistema d'ocupació i del SOC, que implica administracions i agents socials i territorials en la lluita contra l'atur

query_builder   9 setembre 2014 21:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei del sistema d'ocupació i del SOC, que implica administracions i agents socials i territorials en la lluita contra l'atur


  • La iniciativa legislativa pretén implicar totes les administracions i tots els agents socials i territorials per millorar, optimitzar i cooperar en les polítiques de creació d'ocupació i lluita contra l'atur  
 
  • El text potencia l'atenció personalitzada, territorialitza les actuacions i ordena el sistema d'ocupació de Catalunya sota el paraigua del SOC, que serà l'organisme públic que coordinarà tots els serveis ocupacionals de Catalunya
 
  • L'objectiu és respondre amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de persones, empreses, sectors i territoris, garantint una cartera de serveis que inclogui orientació, formació i intermediació

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través del qual l'Executiu vol respondre amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de persones, empreses, sectors i territoris en matèria d'orientació, formació i intermediació, prioritzant sempre aquells col·lectius que requereixin l'atenció prioritària de les polítiques públiques. La nova llei persegueix implicar totes les administracions i els agents socials i territorials per millorar, optimitzar i coordinar les polítiques de creació d'ocupació i lluita contra l'atur, dos eixos prioritaris en l'acció del Govern. El text potencia l'atenció personalitzada, territorialitza les actuacions i ordena el sistema d'ocupació de Catalunya que, sota el paraigua del SOC, ha de contribuir al ple desenvolupament del dret a l’ocupació, estable i de qualitat, i afavorir la cohesió social i territorial.
 
Els canvis profunds que han experimentat els mercats de treball fan necessari afrontar-los des de la direcció de les administracions públiques, però amb la màxima implicació dels agents socials. És en aquest sentit que la nova llei prioritza els criteris de proximitat i estableix la concertació social territorial, que el Servei d'Ocupació de Catalunya ha de promoure i coordinar amb l'ajut de les administracions locals i amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.
 
Així, el Projecte de llei regula i adapta l’estructura del SOC a la nova realitat i el converteix en el centre de governança del nou sistema d'ocupació i l'organisme públic de referència per a tots els serveis ocupacionals de Catalunya. La xarxa d’oficines que ja té arreu del territori ha de permetre incorporar les diferents realitats i necessitats territorials a l'hora de definir les polítiques d'ocupació amb l'objectiu d'avançar cap a una economia generadora d'ocupació i de cohesió social i territorial. 
 

Els eixos de la llei

La llei, que s’estructura en 41 articles, 1 disposició addicional, 1 de derogatòria i 2 de finals, es divideix en quatre capítols: el primer conté les disposicions generals; el segon regula el sistema d’ocupació de Catalunya; el tercer regula el Servei d’Ocupació de Catalunya, i, el quart, el règim sancionador, la normativa aplicable i la competència sancionadora del SOC.

Els objectius del text són els següents:
 
  • Definir i ordenar el sistema d'ocupació de Catalunya com el conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per promoure i desenvolupar la política d’ocupació a través del qual es garanteixi un servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els recursos ocupacionals que operen a Catalunya.
 
  • Assolir l’eficiència del SOC, mantenir-ne el caràcter públic i autònom i establir-lo com el centre de governança del sistema d’ocupació de Catalunya.  
 
  • Atendre les persones d’una manera individualitzada i definir i desplegar progressivament una carta de serveis del sistema d’ocupació de Catalunya, com a instrument per oferir a la ciutadania els serveis per a la millora de l’ocupabilitat en tots els àmbits de les polítiques d’ocupació. 
 
  • Regular l’àmbit de concertació territorial per definir les estratègies de desenvolupament territorial orientades a resultats, aprofitant al màxim les potencialitats dels territoris de Catalunya, potenciant la cooperació entre els diversos àmbits de l’Administració pública, fent ús dels recursos existents amb eficiència i amb criteris de qualitat.
 
  • Establir un sistema d’informació comú a tot el sistema per a una gestió integrada de tots els serveis de la carta de serveis i un funcionament coordinat i eficient, de manera que els diversos components del sistema comparteixin metodologies i instruments de treball. I, consensuar amb els agents socials, els ens locals i la resta d’entitats del sistema d’ocupació de Catalunya la definició del nou model de relació contractual.


Amb aquest nou projecte legislatiu, el Govern dóna compliment a l’Acord de Govern de la X legislatura, al Pla de Govern 2013-2016 i a l’Acord Estratègic 2013-2016. S’emmarca, a més, en els nous requeriments de la Unió Europea (UE), que demanen la redefinició del paper dels serveis públics d’ocupació per convertir-los en proveïdors de serveis més àgils i moderns, orientats a les persones, a les empreses i als territoris perquè puguin oferir solucions d’ocupació actives.
 
L’article 152 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència de la Generalitat per a la promoció de l’activitat econòmica a Catalunya i la competència compartida sobre l’ordenació de l’activitat econòmica a Catalunya. Així mateix, en l’article 170 reconeix a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou les polítiques actives d’ocupació, amb la formació de les persones demandants d’ocupació i dels treballadors i treballadores en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents; les qualificacions professionals a Catalunya; la intermediació laboral, que inclou la regulació, l’autorització i el control de les agències de col·locació amb seu a Catalunya i la potestat sancionadora de les infraccions de l’ordre social, en l’àmbit de les seves competències.
 
undefined
undefined
undefined
undefined