• El text determina aspectes de procediment i de gestió de l’impost, com el calendari d’autoliquidació o les deduccions per a entitats amb oficines en municipis de menys de 2.000 habitants o pels imports destinats a obra social

 

  • També introdueix modificacions tècniques al Reglament de l’impost sobre successions i donacions pel que fa al fraccionament o a l’ajornament del tribut i al seu pagament amb béns immobles
  
El Govern ha donat avui llum verd al Reglament de l’impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit, que desplega el tribut, creat pel Govern el 18 de desembre de 2012 i convalidat al Parlament de Catalunya el 4 d’abril passat amb l’aprovació de la Llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Es tracta d’un tribut propi de la Generalitat que grava la captació i tinença de dipòsits efectuats pels clients a les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació de restitució. El Reglament aprovat avui determina aspectes de procediment i de gestió d’aquest impost.
 
El Reglament estableix el calendari d’autoliquidació del tribut, que queda fixat per al període comprès entre l’1 i el 20 de maig de l’any següent de la meritació. El text preveu la possibilitat que les entitats de crèdit puguin ajornar o fraccionar el pagament en dues parts: un 50% del total el mes de maig, i el 50% restant entre l’1 i el 20 de novembre del mateix any. D’altra banda, i d’acord amb la Llei 4/2014, aprovada pel Parlament de Catalunya el 4 d’abril, l’autoliquidació de l’impost corresponent a l’exercici 2013 s’ha d’efectuar entre els dies 1 i 20 d’octubre de l’exercici present.
 
El decret aprovat avui també desplega el règim de les deduccions de la quota, previstes a la llei per a les sucursals i les oficines, així com per als imports que les entitats destinin a activitats d’interès social i a l’obra social. Així, per exemple, el text aprovat determina que es prendran com a referència les dades de l’INE per determinar la població de dret d’un municipi i poder aplicar la deducció incrementada per a les sucursals en municipis de menys de 2.000 habitants.
 
El decret inclou dues disposicions finals. La primera introdueix modificacions tècniques al Decret d’aprovació del Reglament de l’impost sobre sucessions i donacions (articles 16 i 20 del Decret 411/2011, de 13 de desembre). En primer lloc, concreta que els contribuents poden sol·licitar-ne el pagament amb béns immobles dins del termini d’autoliquidació (6 mesos des de la mort del causant) o arran d’una liquidació complementària que notifiqui l’Administració tributària. A més, i amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives al ciutadà, serà l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) l’encarregada de tramitar l’informe sobre l’acceptació o denegació de la sol·licitud. En segon lloc, s’amplia la possibilitat d’ajornar i fraccionar el pagament del tribut, per períodes de 5 anys i sense interessos de demora, a tot tipus de béns i drets adquirits per donació o herència que hagin gaudit de la reducció del 95%.
 
La disposició final segona del Decret determina que el Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).