El Departament d’Agricultura ha endegat una campanya per a donar a conèixer el pagament verd i evitar problemes de compliment posteriors
 
 
El Pagament verd o també anomenat “greening” és un pagament anual per hectàrea complementari al pagament base, condicionat al compliment de mesures beneficioses per al clima i el medi ambient. Val a dir que un 30% del pressupost de pagaments directes està destinat al pagament verd. Així, és important conèixer els requisits del pagament verd i tenir-los en compte en la planificació dels conreus de 2015. L’incompliment de les mesures pot comportar des de la reducció o no concessió de cap ajut, fins a l’aplicació de sancions administratives.
 
No estaran sotmeses al compliment d’aquestes pràctiques:
 
·         les explotacions inferiors a 10 hectàrees de terres de conreu
·         les superfícies  de l’explotació sotmeses a pràctiques ecològiques
·         les explotacions on tota la terra de conreu es dediqui a cultius sota aigua (arròs)
·         les superfícies de l’explotació de conreus permanents (vinya, fruiters, olivera, cítrics..)
·         les explotacions dels agricultors acollits al règim de petits agricultors
 
La resta han de complir tres pràctiques mediambientals:
 
Les explotacions que no estiguin en alguna de les situacions anteriors han de complir, quan s’escaigui, tres mesures: la diversificació de conreus, el manteniment de les superfícies de pastures permanents, i comptar amb superfícies d’interès ecològic  (SIE).
 
1. Diversificació de conreus: aquesta pràctica consisteix a sembrar diferents cultius inclòs el guaret a les terres de conreu.
­   Les explotacions d’entre 10 i 30 hectàrees de terres de conreu han de tenir 2 conreus diferents, i el principal no pot ocupar més del 75% de la superfície.
­   Les explotacions de més de 30 hectàrees de terres de conreus han de tenir 3 conreus diferents, el principal no pot ocupar més del 75% i la suma dels dos majoritaris no pot ser superior al 95%.
 
S’entén per conreus diferents:
·         els diferents gèneres botànics (per exemple, pertanyen a gèneres diferents la civada, l‘ordi, el blat, el blat de moro...);
·         les diferents espècies dels gèneres Brassicaceae (coliflor, col, bròquil...) , Solanaceae (tomàquet, patata...) i Cucurbitaceae (meló, síndria..);
·         el guaret, i
·         l’herba o altres farratges herbacis.
 
2. Manteniment de les superfícies de pastures permanents a nivell estatal
 
El total de superfície de pastures permanents declarada a tot l’Estat respecte de la superfície agrària declarada total no pot disminuir en més d’un 5%. En les pastures mediambientalment sensibles només es podrà efectuar les actuacions necessàries per al seu manteniment. (Properament es farà els aclariments sobre aquest tipus de pastures)
 
3. Comptar amb superfícies d’interès ecològic  (SIE)
 
Les explotacions de més de 15 hectàrees de terres de conreu han de comptar amb un mínim del 5% de superfície d’interès ecològic.
 
Es considera superfícies d’interès ecològic les terres en guaret i les superfícies dedicades a conreus fixadors de nitrogen (lleguminoses) un cop aplicat un coeficient de ponderació del 0,7.
Exemple: una explotació de 100 hectàrees de terra de conreu ha de complir amb 5 hectàrees de superfície d’interès ecològic. Si són de guaret, es corresponen a 5 hectàrees, si són de lleguminoses es corresponen a 7,14 hectàrees, i si és una proporció de guaret i lleguminoses, caldrà tenir en compte el coeficient per a les superfícies de lleguminoses.
 
Les lleguminoses que tenen consideració de SIE són:
·         lleguminoses gra per al consum humà o animal: mongeta, cigró, llentia, pèsol, faves, favons, tramús o llobí, veça, erbs, guixes, guixons, moreu, i fenigrec;
·         lleguminoses farratgeres: alfals o userda, veça, trepadella, i enclova o clòver.
Les SIEs estaran situades en les terres de conreu i no es comptabilitzaran en superfícies declarades com a pastures permanents o com a cultius permanents.
 
Arxius relacionats:
 
-          Full informatiu al web del Departament:
 
Enllaços relacionats:
 
-          Normativa nova PAC:
 
-          Reglament (UE)1307/2013 de pagaments directes:
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.