El Govern aprova el reglament de funcionament de les comissions de Trànsit i Seguretat Viària per millorar la col·laboració amb tots els agents implicats

El Govern aprova el reglament de funcionament de les comissions de Trànsit i Seguretat Viària per millorar la col·laboració amb tots els agents implicats

query_builder   7 octubre 2014 15:37

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el reglament de funcionament de les comissions de Trànsit i Seguretat Viària per millorar la col·laboració amb tots els agents implicats

·         Amb el decret aprovat avui, es sistematitza en un sol text normatiu la regulació de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària
 
·         També es modifica la composició i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària per augmentar la participació dels organismes públics amb competències sobre la matèria

 

 
El Govern ha aprovat el decret pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, l’òrgan consultiu i de participació superior a Catalunya en aquesta matèria. En el text també es determina la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària, l’ens de coordinació interdepartamental de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit.
 
Amb aquest decret, es sistematitza en un sol text normatiu la regulació de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària, alhora que es pretén dotar la Comissió Catalana d’uns mecanismes àgils i eficaços que li permetin col·laborar amb tots els agents públics i privats amb competències en matèria de seguretat viària.
 
Igualment, mitjançant aquesta disposició es modifica la composició i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària per tal d’augmentar la participació en aquesta Comissió de tots aquells organismes públics que tenen competències en matèria de seguretat viària.
 
Les funcions de la Comissió Catalana són:
 
a) Actuar com a òrgan de participació i consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària, i com a fòrum permanent d'anàlisi, reflexió, debat i participació, on tenen cabuda les entitats públiques i privades relacionades directament o indirectament amb la seguretat viària i la gestió del trànsit.
 
b) Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat viària a Catalunya a partir dels resultats de l’accidentalitat i els estudis sobre aquest àmbit que el departament competent en matèria de seguretat viària elabori, i emetre un informe anual sobre la seva evolució, i altres informes que consideri convenients. En l’elaboració d’aquests estudis i informes es tindran en consideració variables de gènere.
 
c) Promoure i proposar mesures generals i iniciatives de millora de la situació de la seguretat viària a Catalunya, i presentar-les, si escau, als organismes competents.
 
d) Conèixer i impulsar iniciatives adreçades a la millora dels serveis de les diverses administracions europees, de l’Estat, de la Generalitat i de les administracions locals relacionats amb la seguretat viària a Catalunya.
 
e) Acordar la constitució de grups de treball, i fixar-ne l’àmbit i els criteris d’actuació sens perjudici que la persona titular de la presidència de la Comissió, per raons d’urgència, pugui acordar-ne la constitució, informanr-ne oportunament al Ple de la Comissió per a la seva ratificació.
 
f) Emetre informe sobre el Pla de seguretat viària, fer el seguiment del desenvolupament d'aquest, valorar-ne el resultat final i elevar les seves conclusions a la persona titular del departament competent en matèria de seguretat viària.
 
g) Emetre informe sobre el programa d'activitats i el Pla d’Actuació del Servei Català de Trànsit i supervisar el desenvolupament de l'activitat del Servei.
 
h) Establir les fórmules de col·laboració amb el Consell Superior de Trànsit, Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible.
 
i) Establir les directrius generals d'actuació de la Comissió.
 
j) Aprovar les normes de funcionament i de règim interior de la Comissió.
 
k) Col·laborar amb institucions de la societat civil catalana per promoure línies de recerca i treball en les seves respectives especialitats amb rigor i eficiència.
 
l) La resta de funcions que li assigni la normativa vigent.
 
Les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària són:
 
a) Fer el seguiment del desenvolupament del Pla català de seguretat viària.
 
b) Fer el seguiment de l’evolució del sistema de trànsit de Catalunya i de l’accidentalitat que es produeix en les vies urbanes i interurbanes. Així mateix, en aquest seguiment es tindran en consideració variables de gènere.
 
c) Fer propostes per a la millora de la seguretat viària.
 
d) Proposar les persones membres per formar part d’aquells grups de treball que es constitueixin, així com contribuir al seu funcionament amb l’objectiu de millorar la seguretat viària de la ciutadania de Catalunya.
 
e) Preparar les sessions i els temes relacionats amb la seguretat viària i que posteriorment s’hauran de debatre en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.
undefined
undefined
undefined
undefined