La Comissió d'urbanisme aprova provisionalment el pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre

query_builder   7 octubre 2014 18:45

event_note Nota de premsa

La Comissió d'urbanisme aprova provisionalment el pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre

 • L’objectiu del PDU és posar en valor i regular els masets, edificacions vinculades a l’activitat agrícola
 
 • Respecte el text inicial, s’admet l’ampliació de construccions existents i es precisen alçades i dimensions dels nous masets
 
 
La comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat avui provisionalment el  Pla director urbanístic (PDU) de les construccions agrícoles tradicionals de les comarques de l’Ebre, els masets, amb l’objectiu principal de posar en valor i regular aquestes edificacions pròpies del sòl rural de la zona.
 
Als efectes del PDU s’entén per maset aquella edificació rural vinculada a una explotació agrícola que servia principalment per a l’emmagatzematge dels estris i productes de conreu i d’aixopluc.
 
El seu valor no recau tant en les característiques individuals de cada edifici com en el fet de pertànyer a un conjunt edificat que forma part d’un paisatge i a l’ús tradicional agrícola i de lleure familiar propi de les Terres de l’Ebre.
 
Aquesta importància paisatgística i de suport a l'ús agrícola, i l’arrelament tradicional en el territori d’aquest tipus d’edificació, ha desembocat en una demanda, per part dels habitants d’aquestes comarques, de dotar-se de la figura urbanística necessària per preveure la preservació dels masets existents i la regulació de possibles noves construccions, tal i com fa el PDU. També vetlla perquè aquestes construccions no derivin cap a altres usos no compatibles amb el sòl no urbanitzable.
 
Especificacions per masets nous i existents
 
Durant el tràmit d’informació pública del PDU, s’han rebut un total de 32 escrits d’al·legacions, 24 dels quals han estat presentats per ens locals i 8 per particulars. Com a resultat d’aquestes al·legacions, i dels informes sol·licitats a organismes competents en la matèria, els canvis més rellevant que s’han introduït en el document són:
Quant a les finques:
 
 • S’ha ampliat el llistat de les àrees no edificables a terrenys inclosos en els parcs naturals i zones amb riscos.
 • Es compatibilitza en una mateixa finca una edificació de les regulades pel PDU amb altres de naturalesa agrícola.
 • Desvinculació de la finca mínima per a la construcció d’un nou maset de les unitats mínimes de conreu, (de regadiu i secà), tot establint una condició especial pels arrossars del Delta.
 
Quant a les edificacions:
 
 • S’admet l’ampliació de les construccions existents, tot aplicant els mateixos requeriments que a les d’obra nova.
 • A les casetes d’eines i a l’espai secundari dels masets s’admet, a més de la porta d’accés, una petita obertura addicional.
 • Els masets de nova construcció tindran una alçada màxima de 5 metres des del punt més baix del terreny a la coberta.
 • Per a la construcció d’un nou maset s’estableix una distància mínima de camins de 10 metres.
 • En els masets s’admeten enramades, porxos i rafals i superfície pavimentada annexa de com a màxim 12m2 i a les casetes d’eines s’admeten enramades de fins a 6 m2.
 • S’estableix una regulació concreta per a la construcció de corrals adossats als masets.
 • Per tal d’assolir la finca mínima requerida per construir un nou maset es fixa un màxim de dues parcel·les cadastrals discontínues.
 • S’admet la construcció de barbacoes d’obra com a part del volum edificat del maset.
 
Finalment, es preveu la finca mínima en conreu de secà en sòls de protecció especial en 4,5 hectàrees i es fixa la prescripció de justificar les necessitats tècniques i funcionals de l’explotació agrícola que han de permetre l’ampliació fins a un màxim de 60 m2 l’ocupació màxima del nou maset.
 
El PDU dels masets rebrà el vistiplau definitiu en una propera Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC), la signarà el conseller de Política Territorial i posteriorment es publicarà al DOGC per a la seva entrada en vigor.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 72

undefined
undefined
undefined
undefined