• La realització de concursos oficials de cant d’ocells fringíl·lids és una activitat tradicional a Catalunya que requereix l’adopció de mesures que la facin compatible amb la conservació d’aquestes espècies d’ocells
  • Les autoritzacions s’ajustaran a les quotes de captura anuals establertes per l’Estat a través de la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat
El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableix el règim temporal, per al període 2014-2018, de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de concursos de cant.
 
La realització de concursos oficials de cant d’ocells fringíl·lids és una activitat tradicional a Catalunya que requereix l’adopció de mesures que la facin compatible amb la conservació d’aquestes espècies d’ocells. L’objectiu de Decret és permetre implantar la cria en captivitat com a solució alternativa satisfactòria de manera que, transcorregut el termini previst, l’activitat tradicional de concursos de cant s’haurà de nodrir exclusivament d’exemplars nascuts en captivitat. Així, l’activitat s’adaptarà a les condicions que la normativa exigeix i més concretament a la Directiva Aus 2009/147/CE.
 
Les espècies d’ocells fringíl·lids que intervenen en aquests concursos oficials són el verdum (Carduelis chloris), la cadernera (Carduelis carduelis), el passerell comú (Carduelis cannabina) i el pinsà comú (Fringilia coelebs). La captura en viu d’aquests exemplars es pot dur a terme en tot el territori de Catalunya, excepte en els parcs i jardins públics urbans, espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça, i a les zones de caça controlada.
 
Les autoritzacions que regula el Decret es faran d’acord amb les Directrius tècniques per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids del medi natural a l’article 9 de la Directiva Aus 2009/147/CE, elaborades per la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i que han estat objecte de seguiment i avaluació per la Comissió Europea. En tot cas, les autoritzacions s’ajustaran a les quotes de captura anuals que determini la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

 
Antecedents
 
La Comissió Europea ha assenyalat que l’activitat tradicional de cant que es realitza a Catalunya es podria assolir mitjançant la cria i reproducció en captivitat com a solució alternativa a la captura en viu al medi natural. De fet, les quatre espècies d’ocells fringíl·lids que intervenen en els concursos oficials de cant a Catalunya no estan incloses en la Llista d’espècies en règim de protecció especial, no estan catalogades com a espècies amenaçades i tampoc són protegides segons la normativa sectorial catalana. A més, els estudis científics constaten que a Catalunya les poblacions salvatges d’aquestes quatre espècies presenten un estat que permet l’extracció d’individus de la població salvatge en l’àmbit esmentat com a petites quantitats.
 
La captura al medi natural quedarà prohibida definitivament a partir del 2018
 
La pràctica de la cria en captivitat amb resultats satisfactoris pot servir –un cop transcorregut el temps necessari per analitzar-ne la viabilitat– com a mètode alternatiu a la captura al medi natural, però requereix un termini transitori, que s’estima per part de la UE fins a l’any 2018, durant el qual cal autoritzar de forma excepcional la captura d’exemplars del medi natural.
 
Amb aquest objectiu, la Generalitat va encarregar l’any 2012 un projecte científic a l'Institut Català d’Ornitologia, organisme científic independent, per tal que s’avalués l’adaptació a la captivitat així com la possible cria. En tal sentit, la fenologia de les espècies d’ocells objecte d’aquest Decret comporta que el projecte s’ha d’allargar durant un termini de 5 anys per poder obtenir resultats definitius de la població captiva d’ocells.
 
La Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha comunicat a la Generalitat la quota nacional de captures de fringíl·lids per al període 2013-2018, el qual serà objecte de revisió per tal de tenir en compte els resultats de les diferents experiències de cria en captivitat que s’estan duent a terme.