• L’organisme comptarà amb representants del món econòmic, social i associatiu i treballarà per millorar l’assessorament i la transparència de l’Administració i aconseguir polítiques més eficaces, consensuades i obertes a la societat
  • L’integraran 1 president, 1 secretari i 50 vocals que no percebran cap remuneració ni indemnitzacions per assistir als plens i les sessions de treball
 
El Govern ha aprovat el decret a través del qual es crea el Consell Social de la Cultura de Catalunya, el nou òrgan consultiu, de participació de la societat civil i d’assessorament del Govern en matèria cultural, que estarà format per 52 membres del món econòmic, social i associatiu. Seguint la tònica d’altres consells socials ja existents, com el Consell Escolar de Catalunya o el Consell Social de la Llengua, l’organisme treballarà perquè els diferents sectors socials i econòmics participin més intensament en l’anàlisi i el desplegament de la vida cultural i farà el seguiment del sector i de les polítiques públiques que el Govern impulsi en aquesta matèria.
 
L’objectiu del Consell és donar més centralitat a la cultura i posar en valor el seu paper en la configuració d’una societat més pròspera, més capacitada i amb més possibilitats individuals i col·lectives de progressar. En aquest sentit, treballarà per aconseguir polítiques més eficaces, consensuades i obertes a la societat en matèria de cultura, a més de millorar l’assessorament i la transparència de l’Administració.
 
L’òrgan tindrà els 9 eixos de treball següents: 
 
-     Posar en valor el paper de la cultura en la configuració d’una societat més pròspera, més capacitada i amb més possibilitats individuals i col·lectives.
 
-     Afavorir l’accés a l’oferta dels béns i serveis culturals.
 
-     Vetllar pel retorn social i comunitari de la producció cultural.
 
-     Afavorir les relacions transversals de la cultura respecte d’altres àmbits o polítiques públiques.
 
-     Posar en valor la dimensió econòmica, educativa i social de la cultura.
 
-     Contribuir a la millora del posicionament del sector cultural respecte d’altres sectors productius.
 
-     Incentivar la relació entre la formació i el sector cultural.
 
-     Promoure la transferència de talent a d’altres sectors productius, especialment pel que fa a la innovació i la recerca.
 
-     Vetllar per fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en tot allò relatiu a la creació i producció artística i a la seva difusió.
 
Per treballar aquests eixos, el decret atorga al Consell Social de la Cultura funcions com ara la de vetllar per assolir la màxima socialització del fet cultural i assessorar o emetre informes sobre les qüestions que li siguin plantejades pel Departament de Cultura sobre les polítiques adreçades al desplegament, la consolidació i la millora de l’acumulació cultural de la societat.
 
A més, el Consell haurà de fer el seguiment del pla d’actuació anual del Departament de Cultura i de la seva incidència en la societat, així com el seguiment de la participació catalana en els programes establerts per la Unió Europea per al desenvolupament cultural. També farà tasques d’anàlisi sobre els plans estratègics, la formació de clústers, l’estat de la formació i els recursos educatius que afecten els diversos àmbits del sector cultural.
 
Altres funcions del Consell seran proposar al departament competent establir regulacions o plans d’actuació; intervenir en processos de negociació i arbitratge en el sector a petició del Departament de Cultura; promoure el debat i l’anàlisi sobre la societat i la cultura, i fomentar la promoció i participació de les dones, així com el reconeixement del seu paper en l’àmbit cultural català.
 
 
52 membres del món econòmic, empresarial i associatiu
 
El Consell Social de la Cultura de Catalunya estarà format per 52 membres: un president, un secretari i 50 vocals. Funcionarà a través de plens i comissions de treball. El Ple del Consell podrà crear comissions de treball entre els seus membres per elaborar dictàmens i altres documents que hauran de ser sotmesos a la seva consideració. El Ple del Consell Social de la Cultura de Catalunya es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l’any. El Consell s’integrarà al Departament de Cultura i estarà presidit pel conseller competent en la matèria.
 
La creació del nou organisme no comporta cap increment de despesa, ja que l’exercici de les funcions ordinàries dels seus membres no implica la percepció de cap remuneració ni la percepció d’indemnitzacions per assistir a les sessions.
 
Pel que fa als seus integrants, i en relació amb el món empresarial, sindical i econòmic, el Consell comptarà amb 3 representants de les associacions empresarials, a proposta de les organitzacions més representatives de Catalunya; 2 de les organitzacions sindicals, a proposta dels sindicats més representatius; 4 de les cambres de comerç; 2 de les organitzacions de consum més representatives de Catalunya; 4 de la Confederació de Comerç de Catalunya; 2 dels col·legis professionals, i 5 dels mitjans de comunicació públics i privats.
 
De l’àmbit associatiu en formaran part 2 representants del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; 2 del Consell de la Gent Gran de Catalunya; 2 del Consell Nacional de les Dones de Catalunya; 2 del Consell Escolar de Catalunya; 2 del Consell Interuniversitari de Catalunya; 1 del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts; 5 de les organitzacions professionals, associacions i clubs del sector cultural de Catalunya, i 2 de les organitzacions associatives d’ens locals més representatives de Catalunya.
 
Finalment, el Consell comptarà amb 5 representants d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat, a proposta dels departaments competents en matèria d’economia, ensenyament, recerca, empresa i turisme, i 5 persones de reconeguda competència, prestigi i relleu en l’anàlisi de la realitat i les polítiques culturals.