El Govern aprova el decret que preveu incloure tots els plans d’emergència municipal en un únic document de planificació
 
El Govern ha aprovat el decret que estableix el contingut mínim per elaborar i homologar els plans de protecció civil municipals per tramitar-los de forma conjunta a través d’un document únic de planificació. Aquesta regulació farà més fàcil i àgil l’elaboració i la tramitació d’aquests plans i beneficiarà sobretot els municipis més petits, amb menys mitjans i recursos i sovint sense la infraestructura tècnica i humana necessària. A Catalunya hi ha 883 municipis amb menys de 20.000 habitants, la gran majoria dels quals (736) en tenen menys de 5.000.
 
Amb aquest decret el Govern dóna resposta a la necessitat i la conveniència de facilitar als ajuntaments la seva tasca en matèria de planificació de protecció civil, tenint en compte els principis de simplificació administrativa que s’estan imposant en l’ordenament jurídic vigent. El decret estableix quins municipis han d’elaborar plans de protecció civil. En primer lloc, els municipis amb més de 20.000 habitants i els que, tot i no arribar a aquesta població, estan considerats com a municipis turístics o de risc especial per la seva situació geogràfica o activitat industrial han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal. Per a la resta de municipis aquests plans són potestatius. En segon lloc, hauran d’elaborar plans de protecció civil els municipis afectats per riscos que són objecte de plans especials degudament aprovats pel Govern han d’incorporar als seus plans d’actuació municipal les previsions derivades del pla especial en allò que els afecti. I, en tercer lloc, els municipis no previstos en el supòsits anteriors que estiguin afectats per riscos concrets diferents dels riscos dels plans especials poden elaborar i aprovar els plans específics municipals.
 
Els plans d’emergència municipals s’hauran de revisar cada 4 anys, per mantenir-ne plenament la capacitat operativa. El Departament d’Interior, a través de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC), donarà suport i assistència tècnica als municipis que ho sol·licitin en relació amb les obligacions que els imposa el decret. De fet, tal com estableix el document, la DGPC farà unes guies tècniques sobre l’elaboració i el contingut de l’estructura dels plans de protecció civil municipals per facilitar la tasca als ajuntaments.
 
Subvenció a la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya
 
El Govern ha aprovat atorgar una subvenció de 737.481,63 euros a la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) per finançar part de les seves despeses de funcionament del 2014.
 
El Tribunal Laboral de Catalunya és un sistema extrajudicial de resolució de conflictes laborals que permet trobar solucions a les parts gràcies a la conciliació i a l’arbitratge. Es tracta d’una fundació privada de la qual formen part la patronal Foment del Treball i els sindicats CCOO i UGT.
 
Autorització a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per ocupar urgentment els béns afectats pel projecte de millora del clavegueram
 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a ocupar de manera urgent els béns i drets afectats pel projecte de millora de la xarxa de clavegueram a la zona del carrer Estany de Llanós.
 
La declaració d’ocupació urgent està fonamentada en la necessitat d’eliminar un abocament d’aigües residuals que cau a la llera d’un torrent situat al nord de la zona de Can Rovira. Actualment, l’abocament d’aigües residuals s’efectua a cel obert, amb els consegüents problemes sanitaris i mediambientals que provoca la contaminació del torrent i les males olors. Es fa necessària, per tant, l’execució ràpida de les obres per solucionar l’únic punt negre d’abocaments que existeix al municipi, per donar compliment a les obligacions establertes per la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i per evitar que l’Ajuntament pugui incórrer en delicte contra el medi ambient d’abocament d’aigües residuals amb eventuals responsabilitats penals.
 
L’Ajuntament havia iniciat el procediment d’expropiació forçosa dels terrenys afectats el setembre de 2013, un cop desestimades les al·legacions presentades al projecte, que el consistori havia aprovat un any abans en junta de govern local.
 
Alteració dels termes municipals de Sant Cebrià de Vallalta i de Tordera, al Maresme
 
El Govern ha aprovat el decret d’alteració dels termes municipals de Sant Cebrià de Vallalta i de Tordera (Maresme) consistent a segregar 122.937,5 metres quadrats de la urbanització Castellar d’Índies de Tordera per agregar-los al municipi de Sant Cebrià de Vallalta. Els dos ajuntaments havien adoptat acords favorables a la modificació.
 
Per a l’alteració dels termes municipals s’han tingut en compte els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica Assessora. També s’han considerat elements d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic i administratiu que feien aconsellable l’alteració dels termes.
 
La modificació del límit municipal no suposa cap canvi en la titularitat de béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc d’obligacions, deutes i càrregues, ni del personal dels ajuntaments afectats.
 
Declaració d’emergència per als treballs de millora de la fonamentació d’un pont de la GI-555 a Riudarenes
 
El Govern ha aprovat la declaració d’emergència de l’obra d’estabilització de les fonamentacions d’un pont de la GI-555 sobre la riera de Santa Coloma, a Riudarenes, afectat per les pluges de finals de setembre. Les obres, que es troben en la recta final, compten amb un pressupost de 670.000 euros. 
 
El 28 de setembre passat, el pont va ser tancat al trànsit com a conseqüència de l’erosió causada per les pluges en els fonaments de dos dels seus pilars. Aquesta infraestructura, que data de la dècada de 1950, té una longitud de 60 metres i està format per cinc trams. Un cop definida la solució tècnica més adient, els treballs de reparació es van iniciar el mes d’octubre i han consistit principalment a injectar una barreja de ciment i aigua a alta pressió al terreny per evitar que es desplacin els pilars afectats.
 
En els propers dies està previst restablir la circulació del pas de vehicles. Les tasques pendents en l’estructura i el seu entorn s’executaran fora de la calçada i es preveu que s’acabin a finals d’any.
 
Conveni amb el Senegal per promoure la governança democràtica i l’enfortiment del teixit social
 
El Govern ha aprovat avui autoritzar l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a signar un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Gestió del Territori i de les Col·lectivitats Locals del Senegal fins al 2018 per promoure la governança democràtica i l’enfortiment del teixit social, l’acompanyament en els processos de descentralització i l’enfortiment institucional dels diversos nivells de govern per acostar els espais de presa de decisions a la ciutadania, així com millorar la provisió i la gestió de serveis públics.
 
L’acord forma part del Pla Anual 2014, que preveu desplegar i consolidar la presència al Senegal, un dels països prioritaris per a la cooperació catalana, a partir del seguiment sobre el terreny i la interlocució directa amb els actors senegalesos.