• El Departament d’Ensenyament coordinarà un grup de treball integrat per representants dels departaments d’Empresa i Ocupació i d’Economia i Coneixement i de totes les universitats catalanes que haurà de definir les competències digitals i establir el procediment perquè els docents les puguin adquirir i acreditar
 
  • Amb aquest projecte, que va en la línia d’impulsar l’excel·lència del sistema educatiu català, el professorat esdevé clau perquè els alumnes dominin les tecnologies digitals, necessàries per afrontar el seu futur professional
 
  • La iniciativa s’emmarca en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Llei d’educació i les recomanacions del Parlament Europeu i del Consell Europeu, que subratllen la importància d’assolir competències digitals
 
El Govern ha aprovat avui la creació del Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent (PICDD), que té com a objectiu garantir la competència digital del professorat no universitari de Catalunya. Per aconseguir-ho, s’identificaran les competències digitals que han de tenir els docents i s’establirà el procediment perquè les puguin adquirir i acreditar. El Projecte s’emmarca en l’objectiu del Govern d’impulsar l’excel·lència del sistema educatiu català, garantint la igualtat d’oportunitats.
 
El domini de les tecnologies digitals és un requisit important per al futur professional dels alumnes. Els centres educatius han de planificar com utilitzar tot el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per aconseguir la competència digital de l’alumnat i l’adquisició de nous i millors aprenentatges. En aquest sentit, el professorat esdevé el factor clau per donar resposta a aquestes exigències educatives. Així, professors i mestres han de tenir les competències digitals que garanteixin el coneixement instrumental de les eines TIC i el domini metodològic de la seva utilització en l’educació, és a dir, competències en tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC).
 
És amb aquest objectiu que el Consell Executiu ha aprovat avui el Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent, que estarà coordinat pel Departament d’Ensenyament. Es crearà un grup de treball integrat per 2 representants del Departament d’Ensenyament, 2 del Departament d’Empresa i Ocupació, 2 del d’Economia i Coneixement i 1 de cadascuna de les universitats catalanes, per poder analitzar el seu paper en els graus universitaris.
 
El grup de treball s’encarregarà de definir amb detall les competències digitals. Els docents, per exemple, hauran d’estar capacitats per utilitzar dispositius digitals a l’aula; dissenyar i programar activitats d’aprenentatge amb suport tecnològic; gestionar l’aula i tutoritzar amb suport tecnològic, o avaluar la competència digital dels alumnes. Un cop definides les competències digitals, s’establirà el marc que permetrà la seva adquisició i acreditació. Pel que fa a l’adquisició de les competències, es treballarà la possibilitat d’incorporar-les en la formació inicial dels docents. Pel que fa a la seva acreditació, s’establiran mecanismes perquè la plantilla actual pugui demostrar els seus coneixements i, si és necessari, adquirir la formació corresponent. La durada del Projecte està prevista fins al 31 de desembre de 2015.
 
 
Un projecte d’acord amb l’Estatut i les recomanacions d’Europa
 
El projecte s’emmarca en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que en l’article 53.1 disposa que els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d'impulsar l'accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació. La Llei d’educació de Catalunya fixa les competències digitals dins dels principis rectors del sistema educatiu, i a l’article 2 preveu que també s’han d’incloure als currículums de les diferents etapes educatives. La mateixa llei estableix en l’article 104.2j que el coneixement de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació és una de les funcions de mestres i professors, que han dominar com a eina metodològica. El Projecte, a més, segueix la Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell, que fixa la competència digital com a competència clau en l’aprenentatge permanent, i s’inclou també en l’Agenda Digital per a Europa 2020, que fixa entre els seus objectius el de millora de les competències digitals.
 
L’any 2011, la UNESCO ja va avisar que no és suficient que els professors posseeixin competències TIC i siguin capaços d’ensenyar-les als seus alumnes, sinó que també han de dominar els instruments digitals per ajudar els alumnes a adquirir les competències necessàries per esdevenir ciutadans autònoms, integrats a la societat actual i amb capacitat de continuar aprenent al llarg de la vida.
 
El novembre de l’any 2013, el Departament d’Ensenyament ja va publicar els documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit digital que han d'assolir els alumnes en les etapes obligatòries de l’ensenyament.