La Generalitat publica el llistat definitiu d'empreses que opten a una autorització de casino al CRT

query_builder   27 novembre 2014 09:34

event_note Nota de premsa

La Generalitat publica el llistat definitiu d'empreses que opten a una autorització de casino al CRT

  • Els sol·licitants admesos que passen a la segona fase del concurs són el Grup Perelada, Melco, Veremonte-Hard Rock i Melco-Veremonte
El Departament d’Economia i Coneixement ha aprovat el llistat  definitiu de les quatre empreses que han estat admeses a participar en la segona fase del concurs públic de casinos en l’àmbit del CRT de Vila Seca i Salou. Segons la resolució que publica avui el DOGC, els quatre grups empresarials seleccionats que podran optar per una de les quatre autoritzacions per a la instal·lació i explotació de casinos del joc són els següents:
 
-       Grup Perelada
-       Melco Property Development Limited
-       BCN IR 3, SA (participada per : Veremonte i Hard Rock)
-       BCN Integrated Resorts 2, SA (participada per: Instant Glory Holdings Limited -filial íntegrament participada per Melco- i Veremonte)
 
Els candidats seleccionats podran optar a participar a la segona fase del concurs en la qual es valoraran els projectes presentats i s’adjudicaran les autoritzacions de casinos.
 
D’acord amb el text de la resolució, la Comissió Tècnica de Casinos ha pogut comprovar, amb criteris objectius, que les quatre empreses admeses compleixen amb el requisits establerts en les bases del concurs, que preveu la llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc aprovada pel Parlament el passat 29 de maig.
 
 
Les admeses provisionalment a l’agost, candidates a la segona fase
 
El passat 25 de juliol finalitzava el termini per a la presentació de les sol·licituds per participar en la primera fase del concurs. El Departament d’Economia i Coneixement va rebre les sol·licituds de cinc empreses per participar-hi. Després d’analitzar la documentació, el 6 d’agost, la Comissió Tècnica va fer pública una relació provisional d’admesos. En aquest llistat es van admetre provisionalment quatre de les cinc sol·licituds presentades, atès que la cinquena –BCN IR 1, SA (participada íntegrament per Veremonte)- no havia presentat dintre dels terminis establerts la documentació necessària per acreditar la  “solvència tècnica en matèria d’explotació de casinos de joc i apostes (...) durant els darrers cinc anys” exigida a la base 4.2.2 del concurs.
 
Així mateix, la Comissió Tècnica va constatar que en la documentació presentada per la resta de les empreses faltaven determinats documents, que depenien de tercers, però pels quals ja havien acreditat la seva petició, d’acord amb el que preveu la base 13 del concurs.
 
A l’espera de rebre la documentació pendent, la Generalitat va publicar el llistat provisional d’admesos amb quatre candidats que són les quatre empreses que, finalment, opten a la segona fase del concurs.
 
En aquesta primera fase del concurs, s’havia de certificar la solvència tècnica i l’experiència acumulada en la gestió de casinos per part dels interessats durant els darrers cinc anys. També s’havia de verificar si disposaven d’una situació financera prou sanejada per fer front a una inversió mínima inicial de 300 milions d’euros per a l’explotació de casinos, i també per als hotels i les zones comercials i d’esbarjo o de qualsevol activitat que pugui complementar el projecte. I, finalment, s’havia de comprovar que els participants no es trobessin en cap de les circumstàncies previstes per l’article 3 de la Llei 6/2014, de 10 de juny, tant en matèria d’antecedents penals, o de sancions per incompliment de la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, com d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries amb la presentació dels certificats i declaracions responsables adients.
 
 
Una pròrroga d’un mes
 
El passat 24 d’octubre, un cop analitzada la documentació rebuda i en resposta a la sol·licitud d’ampliació de termini feta per alguns dels sol·licitants, la Comissió Tècnica va acordar atorgar un termini improrrogable d’un mes per presentar la documentació pendent, perquè segons la remissió de la documentació requerida podia comportar més complexitat en la seva tramitació.
 
Finalment, la Comissió Tècnica va comprovar que tots els sol·licitants havien remès la documentació requerida i el 24 de novembre va elevar a l’òrgan convocant el corresponent llistat definitiu d’admesos i exclosos, conforme al que es preveu a la base 9 de la primera fase del concurs.
 
 
La segona fase del concurs
 
Amb la publicació de la resolució d’aquest dijous i el llistat definitiu d’admesos i exclosos, es dóna per finalitzada la primera fase del concurs. En la segona fase, es procedirà a la valoració de les propostes presentades pels sol·licitants admesos, on s’hauran de presentar els projectes definitius. Així, tal com preveu la llei i la resolució que es publica avui, aquest concurs finalitzarà amb l’adjudicació de fins a un màxim de quatre autoritzacions de casinos de joc, una per a cadascuna de les sol·licituds acceptades.
 
L’inici de la segona fase del concurs està vinculada a l’aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou. El nou PDU ha de permetre la implantació de noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, comerç i activitats de joc i apostes en l’àmbit del CRT. El passat 29 de juliol, la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya va acordar iniciar-ne el procediment. Es preveu que el PDU estigui enllestit en els propers mesos.

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 176

undefined
undefined
undefined
undefined