Aquest joc tradicional i popular es pot organitzar en el període comprès entre l'5 de desembre del 2014 i el 6 de gener del 2015
Com és habitual en aquestes dates, la Generalitat a Girona, a través del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles, ha tramès una carta als ajuntaments de la demarcació amb informació  sobre la normativa que s’aplica en les tradicionals quines de Nadal.
 
La quina és un joc tradicional sense finalitat de lucre, que se circumscriu a les festes de Nadal i Reis. L’any passat es van celebrar un total de 232 quines a les comarques gironines.
 
En la comunicació tramesa s’explicita que poden promoure l’organització d’aquest joc particulars o entitats de tipus social, cultural o recreatiu. També recorda que el període en què es poden organitzar va de l’5 de desembre del 2014 al 6 de gener del 2015 i que en  cap cas es pot celebrar una quina fora d’aquestes dates. D’acord amb la normativa legal vigent, no es poden donar premis en metàl·lic i els premis que s’hi reparteixin han de ser d’escassa transcendència econòmica per mantenir així el caràcter tradicional, social i d’esbarjo que caracteritza les quines.
 
Per poder organitzar la quina, les entitats o persones promotores han de presentar una comunicació prèvia al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona. Igualment cal tenir present que els locals on se celebrin quines han de reunir les mesures de seguretat adequades.