Govern

El Govern aprova el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, que prioritza els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles

query_builder   9 desembre 2014 15:16

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, que prioritza els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles

 
 
  • Es tracta del quart pla director de la política pública de cooperació, que fixa les prioritats geogràfiques i sectorials i reafirma el compromís de Catalunya amb la llibertat, la justícia global i la solidaritat internacional
 
  • El document s’ha elaborat a partir d’un ampli procés participatiu amb tots els actors implicats
 
El Govern ha aprovat el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, que fixa com a objectius prioritaris els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles. Es tracta del quart pla director de la política pública de cooperació, que reafirma el compromís de Catalunya amb la llibertat, la justícia global i la solidaritat internacional, que recull la Llei catalana de cooperació al desenvolupament.
 
El Pla director de cooperació al desenvolupament estableix les prioritats geogràfiques i sectorials per als propers 4 anys, així com els objectius estratègics, les línies de coordinació i de col·laboració amb agents públics i privats, bilaterals o multilaterals, i els recursos necessaris per assolir els objectius. En concret, el document estableix 4 objectius estratègics:
 
  1. Drets humans de les dones. Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans de les dones, que permeti la transformació de les estructures que perpetuen les desigualtats de gènere. És una aposta del Govern per revertir la situació de discriminació que pateixen les dones, que representen la meitat de la població. I és que la desigualtat entre dones i homes persisteix en gairebé tots els àmbits (familiar, social, laboral, comunitari) i és un obstacle per al desenvolupament de la societat. Segons l’Organització Internacional del Treball, més de la meitat de les dones es troba en una situació laboral vulnerable, una xifra que arriba al 70% en algunes de les zones prioritàries de la cooperació catalana. L’apoderament de les dones ja havia estat reconegut com a objectiu prioritari als plans directors anteriors, però en aquest document esdevé una prioritat estratègica.
 
  1. Drets col·lectius dels pobles. Contribuir a la governança democràtica a través del respecte, la protecció i l’exercici efectiu dels drets col·lectius dels pobles per decidir sobre el seu futur i promoure la llengua i la cultura que els són pròpies. El treball posa el focus en les nacions minoritzades, per contribuir a la defensa dels seus drets des de dos àmbits sectorials: d’una banda, els drets lingüístics i culturals, i, de l’altra, el dret a decidir democràticament el seu futur.
 
  1. Focalització geogràfica. Seguint la línia dels cicles anteriors, el document planteja avançar en el procés de concentració geogràfica de la cooperació catalana per a un acompanyament eficaç dels processos de desenvolupament. En aquest sentit, sense ser un punt d partida exclusiu ni excloent, el document pren com a referència la proposta de concentració geogràfica iniciada amb els plans anteriors, que establia 11 països i pobles prioritaris: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, Colòmbia, l’Equador, el Marroc, el Sàhara Occidental, el Senegal, Moçambic i Palestina, als quals afegeix dos nous països prioritaris: Gàmbia i Tunísia.
 
  1. La localització de la cooperació al desenvolupament. Acompanyar processos vinculats a estratègies de desenvolupament locals i regionals, participades pels agents del territori en el marc de la governança democràtica multinivell. Les propostes tindran sempre una forta articulació territorial i un encaix clar en l’àmbit local i regional. Així, s’acompanyaran iniciatives dels governs locals, regionals i nacionals, juntament amb altres actors de la governança local.
 
El Pla es fa ressò de la necessitat de dotar la política pública de cooperació de mecanismes de coordinació efectius que permetin, entre d’altres, promoure la coherència del conjunt de l’acció governamental i entre les diferents administracions, així com continuar treballant per consolidar el diàleg polític i la confiança entre tots els actors de la cooperació al desenvolupament. 
 
Procés participatiu
 
Per a l’elaboració del Pla s’ha fet un procés ampli d’estudi, recollida d’informació, consulta i participació amb tots els actors implicats, i també s’ha tingut en compte l’experiència dels cicles anteriors. Durant 7 mesos s’han organitzat espais i mecanismes de participació, per a la diagnosi i per a l’elaboració i la presentació de les línies mestres. S’han realitzat més d’una cinquantena d’entrevistes en profunditat a persones rellevants del sector, de la societat civil i d’altres administracions; s’han demanat quatre dictàmens a experts; s’ha creat un grup assessor, i s’han convocat sessions específiques amb els òrgans consultius i de participació, i amb altres actors implicats.
 
El document ha estat dictaminat favorablement i de manera unànime pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, per la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, i per la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament. El Consell de Cooperació va recollir el vot particular en disconformitat amb el capítol de recursos econòmics, de La Fede.cat-Organitzacions per Justícia Global, la Coordinadora d’ONGs Solidàries de Girona, la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida, la UGT, el CNJC, el representant de les associacions d’immigrants a Catalunya i els vocals experts Lola Badenas i Antoni Verger.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined