• El text adapta la Llei als canvis en la normativa reguladora dels ens locals i reconeix amb el rang normatiu adient la figura del Síndic de Greuges municipal, plenament consolidada
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei sobre la modificació parcial de la Llei de la Carta municipal de Barcelona per adaptar-la als canvis normatius que s’han produït els últims anys en la normativa reguladora dels ens locals. En els últims 15 anys, la Llei de la Carta municipal de Barcelona només s’ha modificat en dues ocasions, de forma molt puntual i reduïda. La primera va afectar la regulació dels símbols i l’aprovació definitiva de plans que comportin modificar zones verdes, espais lliures o equipaments esportius. La segona va incorporar la regulació del Consell Econòmic i Social de Barcelona.
 
La iniciativa legislativa adapta la Llei de la Carta municipal de Barcelona a les modificacions introduïdes en la legislació bàsica de l’Estat sobre règim local i altres mesures per al desenvolupament del Govern Local, en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i en matèria d’aigües. També pretén adaptar la legislació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que estableix a la disposició addicional cinquena que les seves disposicions són d’aplicació a la ciutat de Barcelona.
 
Com el Projecte de llei de governs locals, en tramitació parlamentària, el text regula la referència a la garantia estatutària del règim especial de Barcelona i les normes que l’integren (art. 1.2); reforça la protecció pública del nom de Barcelona (art. 3); clarifica el sistema de fonts (art. 5), i adequa els acords a adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell Municipal (art.11.3). També s’hi han incorporat modificacions puntuals sobre el vot ponderat en l’exercici de funcions resolutòries per les Comissions del Consell Municipal, l’impuls d’obres i serveis en l’àmbit dels districtes, l’estatut dels membres dels Consells de districte, la inspecció d’obres i serveis, el personal directiu i d’alta direcció i la Gaseta municipal. Finalment, el Projecte de llei reconeix amb el rang normatiu adient la figura de la Sindicatura de Greuges de l’Ajuntament, creada l’any 2003 i plenament consolidada.
 
El 20 d’octubre passat, la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya–Ajuntament de Barcelona va acordar, per unanimitat, modificar els preceptes que recull el Projecte de llei, així com la seva tramitació urgent. El règim especial de Barcelona preveu que les propostes de revisió o modificació de la Carta municipal de la ciutat s’han de sotmetre, amb caràcter previ a la seva tramitació, a l’acord d’aquesta Comissió.