Govern

El Govern aprova el Pla integral de seguretat de les persones grans, un treball pioner a Europa

query_builder   9 desembre 2014 15:19

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla integral de seguretat de les persones grans, un treball pioner a Europa

 
  • L’objectiu és donar una resposta integral i coordinada en col·laboració amb institucions i agents socials per atendre les persones majors de 65 anys, un col·lectiu vulnerable que representa el 13 per cent de la població del país
 
  • El Pla es divideix en 4 eixos (servei a la ciutadania, planificació, coordinació, i formació i recerca) i inclou 52 actuacions per garantir la seguretat de les persones grans en l’àmbit familiar, ciutadà, civil i viari, entre d’altres
 
  • Entre 2009 i 2013 hi ha hagut un alça moderada dels fets penals amb víctimes majors de 65 anys, mentre que en la resta de col·lectius la tendència ha estat a la baixa
 
  • El Govern realitzarà un primer gran estudi que permetrà conèixer la incidència real de delictes i accidents del col·lectiu
 
  • El treball ha despertat l’interès de països com França, Itàlia o Portugal, que l’estudiaran de prop per valorar-ne la implantació
 
El Consell Executiu ha aprovat el Pla integral de seguretat per a les persones grans, el primer pla d’aquestes característiques que s’impulsa a Europa i que té com a objectiu garantir la seguretat de les persones majors de 65 anys, més vulnerables davant d’accidents o delictes. El document, que posa un èmfasi especial en la prevenció, fixa 14 objectius estratègics i 52 actuacions encaminades a garantir la seguretat familiar, la ciutadana, la civil o la viària, entre d’altres. El treball ja ha despertat l’interès de països com ara França, Itàlia o Portugal, que el seguiran de prop per valorar la seva implantació.
 
El Pla de seguretat per a les persones grans pretén donar una resposta integral i coordinada, en col·laboració amb institucions i agents socials, per garantir una atenció de qualitat a un col·lectiu vulnerable que cada cop representa una part més important de la població. El 2013, segons dades de l’Idescat, pràcticament el 18 per cent de la població de Catalunya tenia més de 65 anys i la previsió és que el 2051 el percentatge se situï en el 30 per cent.
 
Govern
 
Es tracta d’un col·lectiu especialment sensible per l’alta probabilitat de pèrdua progressiva de les capacitats físiques i cognitives i, en alguns casos també econòmiques, cosa que el fa més vulnerable a ser víctima d’agressions o d’accidents. Fins al moment el col·lectiu s’atenia amb actuacions parcials de diverses unitats del Departament d’Interior (Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, Protecció Civil…).
 
Entre 2009 i 2013 s’ha produït una alça moderada dels fets penals amb víctimes majors de 65 anys, una tendència que ha anat a la baixa en la resta de col·lectius. Pel que fa a la sinistralitat viària registrada enguany, un 27 per cent de les víctimes mortals eren persones grans, en concret, 30 de les 111 persones que han perdut la vida a les carreteres. D’altra banda, entre 2009 i 2014 el 44 per cent de les víctimes mortals per incendis a la llar eren també persones majors de 65 anys.
 
Ara, amb l’objectiu de disposar d’una diagnosi acurada de la situació, l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya es dedicarà enguany a la gent gran. Serà el primer gran estudi sobre la seguretat d’aquest col·lectiu, que permetrà fer emergir la incidència real de delictes i accidents.
 
 
Eixos i objectius estratègics del Pla
 
El Pla s’estructura en 4 eixos seguint la mateixa estructura del Pla general de seguretat de Catalunya: servei a la ciutadania: prevenció i protecció; planificació; coordinació, i recerca i formació. En total s’han definit 14 objectius estratègics que es concreten en 52 actuacions.
 
1. Servei a la ciutadania: prevenció i protecció
 
És l’eix fonamental del Pla, que fixa 3 objectius estratègics:
 
-       Fomentar hàbits d’autoprotecció. Garantir conductes segures de les persones grans, de manera que les seves accions dificultin ser víctimes d’un acte delictiu o de patir qualsevol accident.
 
-       Crear i aplicar eines per detectar el risc de victimització de les persones grans i millorar-ne la seguretat. Anticipar-se a la intervenció pública i reduir al màxim el possible dany. En cas que es produeixi, desplegar els mitjans necessaris per protegir les víctimes.
 
-       Crear i actualitzar eines de treball per millorar l’atenció a les persones grans que es troben en situació de risc per a la seva seguretat. L’objectiu és intervenir de manera àgil i reparadora un cop es detecta la situació de risc. Algunes accions passen per revisar els protocols policials, d’emergències i de protecció civil i garantir una bona comunicació dels serveis de seguretat amb les persones grans.
2. Planificació
 
Es tracta de preveure les actuacions per aprofundir en el coneixement de les situacions de vulnerabilitat que poden facilitar la victimització, el maltractament o qualsevol risc per a la seguretat de les persones grans, i estudiar l’eficàcia de les eines existents. Els objectius estratègics d’aquest eix són:
 
-       Analitzar la normativa per ajustar-la a les necessitats de protecció de les persones grans.
 
-       Conèixer la situació de les persones grans a partir de diferents fonts d’informació. Un coneixement més detallat i aprofundit facilita la planificació d’estratègies i accions que poden contribuir a reduir les situacions de vulnerabilitat i augmentar la seguretat del col·lectiu. Amb aquest objectiu l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya es dedicarà enguany a les persones grans.
 
-       Estudiar els entorns de mobilitat de les persones grans per dissenyar estratègies que millorin la seva seguretat. Garantir la seguretat de les activitats que es realitzen fora del domicili, que impliquen espais públics o desplaçaments en vies urbanes o interurbanes.
 
3. Coordinació
 
L’objectiu és millorar les actuacions dels diversos actors, públics o privats, que incideixen en la seguretat del col·lectiu. La coordinació és l’essència de la prevenció, tenint en compte que requereix un treball en xarxa, coordinat. Els objectius estratègics en aquest àmbit són:
 
-       Impulsar la signatura d’un Pacte Nacional per a la seguretat de les persones grans. L’abordatge de les problemàtiques de seguretat requereix sumar tots els esforços i recursos disponibles dels poders públics, de la resta de la societat i d’entitats públiques i privades. El Pacte ha d’esdevenir l’instrument que articuli les polítiques preventives integrals per garantir la seguretat, la llibertat i la plenitud de les condicions de vida de les persones grans i les activitats que desenvolupin en la seva esfera personal o relacional.
 
-       La Policia de Catalunya: Mossos d’Esquadra i policies locals potenciaran la coordinació per prevenir la victimització i protegir les persones grans. Afavorir la coordinació i la complementarietat de les accions per aconseguir el major grau de seguretat i protecció a tot el territori. El formulari de sospita de maltractament a persones grans dels Mossos d’Esquadra s’estendrà a les policies locals, que s’incorporaran plenament al sistema de seguiment i de protecció de les persones en situació de risc per violència de gènere i domèstica.
-       Implicar la seguretat privada en la prevenció del maltractament de les persones grans. La progressiva incorporació dels serveis de seguretat privada al sistema de seguretat pública (culminada de manera notòria amb la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada) i el creixement sostingut d’aquests professionals al territori fa necessari implicar-los en el sistema de protecció de les persones grans. Poden ajudar a detectar situacions de risc i esdevenir observadors amb funcions protectores per a la gent gran.
 
-       Establir vies de col·laboració amb la ciutadania i, en particular, amb el tercer sector. Implicar l’entorn més proper en la seguretat de les persones grans i establir pautes estables i organitzades de col·laboració amb les organitzacions que presten serveis assistencials al col·lectiu. El Departament d’Interior compta amb una estreta relació amb la Creu Roja i els voluntaris de protecció civil municipals.
 
-       Millorar la coordinació amb els professionals d’altres administracions i institucions que atenen les persones grans. Dissenyar protocols de col·laboració interdepartamental entre les diverses administracions i amb els col·legis professionals que fan accions de protecció de la gent gran.
 
Formació i recerca
 
Inclou les actuacions adreçades a la formació dels professionals i dels cossos de seguretat; la recerca, especialment la que realitzen institucions internacionals, i les activitats de divulgació del coneixement. Els objectius estratègics d’aquest eix són:
 
-       Difondre el coneixement sobre la prevenció i l’abordatge de la seguretat de les persones grans. Per obtenir una visió completa cal complementar la informació del registre policial amb estudis sobre àmbits específics de la seguretat i enquestes de victimització.
 
-       Consolidar la formació dels agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i de les policies locals en l’àmbit del maltractament a les persones grans. La policia seguirà rebent la formació necessària a tots els nivells per detectar situacions de risc, i per disposar dels coneixements i les habilitats tècniques i personals necessàries per intervenir de manera positiva.
 
-       Incrementar el coneixement de la problemàtica de les persones grans a partir de l’intercanvi d’experiències. El Departament d’Interior coordina el grup de treball sobre persones grans al Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS), que pot esdevenir una gran eina d’intercanvi d’experiències i de coneixement.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined