Govern

El Govern aprova el Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa per facilitar la reactivació empresarial i econòmica a Catalunya

query_builder   16 desembre 2014 15:01

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa per facilitar la reactivació empresarial i econòmica a Catalunya

 
 • L’Executiu aposta per un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració que facilita l’activitat econòmica, atorga confiança a l’empresariat i redueix les barreres administratives
 
 • La norma redueix els tràmits, incrementa la transparència i la simplicitat dels procediments i elimina el temps per iniciar l’activitat, cosa que beneficiarà 53.700 noves empreses l’any
 
 • Es calcula que la iniciativa podria suposar un estalvi de 68,4 milions d’euros per a les empreses
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica per contribuir a la reactivació econòmica del país. La llei és una aposta del Govern per un canvi del model de relació entre les empreses i l’Administració, que facilita l’activitat econòmica, atorga confiança a l’empresariat i redueix els obstacles administratius. D’aquesta manera, el Govern dóna resposta a la demanda de la ciutadania, del món local i del món empresarial de simplificar i agilitar els procediments administratius.
 
El Projecte de llei, elaborat a proposta dels departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Empresa i Ocupació i consensuat amb el món local, suposa un pas endavant en el procés de simplificació de l’accés a l’activitat econòmica que el Govern va iniciar l’any 2011 i s’insereix, a més, en el Pla de Reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. El text inclou mesures que milloren l’eficiència dels recursos, suposen un estalvi econòmic i redueixen els terminis amb l’objectiu de fomentar la reactivació econòmica i potenciar l’ocupació.
 
Novetats principals
 
El text introdueix un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració amb la intervenció administrativa mínima en l’inici o la modificació d’una activitat econòmica. També impulsa mecanismes alternatius i aposta per la responsabilitat dels titulars de les empreses i dels professionals que intervenen en el procés d’inici d’una activitat econòmica.
 
Es tracta d’una iniciativa legislativa que aposta per la transparència, l’estandardització i la intervenció mínima per iniciar o modificar les activitats econòmiques de baix risc, que són majoritàries a Catalunya. Una de les novetats més destacades és la introducció de la declaració responsable i la comunicació prèvia com a mecanismes de control per establir les activitats econòmiques. Així, a través d’aquests mecanismes quedaran habilitades de forma immediata les activitats econòmiques innòcues i de baix risc, que representen més del 75% del total.
 
A més, el règim de control passa a ser posterior a l’inici o a l’establiment de l’activitat. Això exigeix disposar de mesures sancionadores per als casos en què no es compleixi allò que s’ha declarat o comunicat. No obstant això, la llei preveu un procediment administratiu per esmenar defectes compatible amb el manteniment de l’activitat, a excepció de casos greus que afectin la salut de les persones, la seguretat i el medi ambient. La llei incideix en els punts següents:
 
 • Les mesures van dirigides a activitats econòmiques considerades innòcues o de baix risc sobre la seguretat de les persones i béns i el medi. A Catalunya suposen el 75% de l’activitat econòmica i el 52% de la població ocupada (comerç minorista, serveis personals, d’ús administratiu, sector de la construcció, sector turístic i de restauració).
 
 • La llei incideix en els tràmits de posada en funcionament (així com canvis posteriors) relacionats amb la ubicació del negoci. És a dir, del lloc físic on se situa l’establiment de l’empresa.
 
 • Introdueix mesures en els règims d’intervenció: transparència; estandardització a tot el territori i mínima intervenció possible (comunicació prèvia i declaració responsable).
 
 • Té una visió integral de l’activitat econòmica. Tràmits relacionats amb la prevenció d’incendis, aspectes mediambientals de competència municipal, abocaments d’aigües i compatibilitat urbanística.
 
 • Assegura una millora continuada de la normativa. Els agents econòmics poden traslladar les dificultats que tenen en l’exercici i es preveuen mecanismes àgils per incrementar les activitats.
 
 • Consolida el model de la Finestreta Única Empresarial a tot el territori. Dota l’empresa d’un espai físic o virtual (portal únic per a les empreses) des d’on es podran fer totes les gestions necessàries per desenvolupar l’activitat, independentment de l’administració responsable.
 
 • Unifica en un únic tràmit la comunicació de les obres i la comunicació prèvia d’inici de l’activitat.
 
 • Elimina duplicitats en les demandes d’informació. Sis mesos després de l’entrada en vigor de la llei, el Govern preveu aprovar un reglament amb totes les dades que han de comunicar les empreses.
 
68,4 milions d’estalvi per a les empreses
 
Les mesures que inclou la nova llei comporten una reducció dels tràmits, una major transparència i simplicitat dels procediments, i eliminen el temps d’espera per iniciar l’activitat empresarial. Això pot beneficiar anualment unes 53.700 noves instal·lacions i pot suposar un estalvi de 68,4 milions d’euros per a les empreses, l’equivalent a 1.273 euros d’estalvi per a cada empresa.
 
 
Suspensió temporal de la prestació de serveis no essencials municipals
 
El Projecte de llei també incorpora modificacions al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Preveu que els ajuntaments puguin suspendre temporalment la prestació de serveis municipals no essencials quan es produeixi una situació d’impossibilitat financera. I és que s’ha posat de manifest que les reformes de lleis sectorials catalanes de la darrera dècada han establert un bon nombre d’obligacions que suposen costos i inversions que difícilment poden assumir els municipis en moments de dificultats financeres.
 
En concret, sempre que justifiquin raons d’interès general, els ens locals podran sol·licitar a la Generalitat deixar de prestar un servei per un termini no superior als dos anys si no disposen d’ingressos suficients per fer-hi front. La mesura pretén beneficiar un funcionament correcte dels serveis mínims i de naturalesa bàsica, com l’ensenyament, la salut i els serveis socials, que afecten tots els veïns i, especialment, els col·lectius més vulnerables.
 
 
Balanç de la Finestreta Única Empresarial (2011-2014)
 
El Consell Executiu també ha analitzat la situació del Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE), establert per al període 2011-2014 per facilitar l’activitat econòmica mitjançant la racionalització i simplificació dels procediments necessaris per a la legalització d’empreses. Des del 2011 i fins al 30 de setembre de 2014 s’han eliminat 78 tràmits i se n’han simplificat 396 més. Actualment, la carta de serveis de l’Oficina de Gestió Empresarial ofereix 428 tràmits. Això vol dir que els empresaris, des d’un únic punt, físic (xarxa d’oficines OGE) o virtual (Canal Empresa), poden fer totes les gestions necessàries per legalitzar el seu negoci. Un terç dels tràmits implantats es poden gestionar de forma completa pel canal electrònic i només queda incorporar 40 tràmits de l’àmbit de la Generalitat i 6 de l’Administració local. Les mesures del Projecte de llei significaran un augment considerable de l’ús del portal pel que fa a la tramitació de les activitats econòmiques de baix risc.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined