S'aprova la Llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries

Agricultura compleix el compromís adquirit al Ple monogràfic del Parlament d'actualitzar el sistema dins aquesta legislatura

query_builder   17 desembre 2014 20:00

event_note Nota de premsa

S'aprova la Llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries

Agricultura compleix el compromís adquirit al Ple monogràfic del Parlament d'actualitzar el sistema dins aquesta legislatura

El conseller Pelegrí durant la resentació de  la llei que ha estat aprovada per lectura única amb el suport de tot els grups del Parlament
El conseller Pelegrí durant la resentació de la llei que ha estat aprovada per lectura única amb el suport de tot els grups del Parlament
 
·         Pelegrí: “Aquesta nova llei millora i simplifica el sistema que teníem des dels anys 90 i s’ajusta a les necessitats reals del sector de l’època actual”
 
·         El procés electoral s’iniciarà tan bon punt la Tresoreria General de la Seguretat Social remeti al Departament d’Agricultura les dades del cens
 
·         La periodicitat en la convocatòria d’eleccions es fixa en 5 anys, enlloc dels 4 actuals i es farà mitjançant una circumscripció única a tot Catalunya
 
·         Pel que fa al cens, s’ha mantingut el dret al sufragi actiu de les persones físiques en els mateixos termes previstos en la legislació anterior de vigent de cambres agràries
 
·         El percentatge mínim de representativitat se situa al 15% del total dels vots vàlids emesos en les eleccions en comptes de l’actual 10%
 
·         Aquesta nova norma substitueix la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries
 
 
 
El Parlament de Catalunya ha aprovat avui la Llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries. Aquesta nova norma substitueix la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries.
 
Durant la seva intervenció, el conseller Pelegrí ha destacat la voluntat de consens en fer aquesta llei, que ha quedat aprovada avui per lectura única. Pelegrí ha remarcat “l’esforç de diàleg i flexibilitat realitzat per l’equip del Departament per tal d’acordar-la amb les organitzacions professionals agràries i amb els grups, que s'han avingut a tramitar-la per aquest procediment gràcies a l'acord i el consens assolit en els continguts del text de la llei”.
 
 
El conseller d’Agricultura ha explicat que actualment les cambres agràries provincials havien esdevingut unes institucions obsoletes, ja que amb el temps s’havia anat buidant el contingut de les seves originaries funcions administratives i de consulta. “La seva existència a data d’avui només es justifica per raó de poder mesurar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a través de les eleccions a cambres agràries”, ha dit el conseller. 
 
Per aquest motiu, el conseller ha afirmat que “aquesta situació justifica l’extinció de les cambres agràries provincials i la creació d’un model català de determinació de la representativitat de les organitzacions professionals agràries en compliment de la Resolució 739/X, d’11 de juliol de 2014, del Parlament de Catalunya”. Pelegrí també ha volgut recordar que la representativitat de les organitzacions professionals agràries és una peça vital dins de l’Administració agrària, ja que determina el grau de representativitat d’aquestes entitats en les polítiques agràries.
 
L’extinció de les cambres agràries provincials significarà l’eliminació d’aquestes estructures administratives, i destinar el patrimoni resultant de la seva liquidació a la fundació de la Pagesia de Catalunya.
 
 
La secretària general del DAAM, Bibiana Domingo,  amb Joan Caball, coordinador general d'Unió de Pagesos
La secretària general del DAAM, Bibiana Domingo, amb Joan Caball, coordinador general d'Unió de Pagesos
Contingut del projecte de Llei aprovat
 
La Llei té un caràcter exhaustiu en el sentit que regula tot el procediment electoral de tal manera que no calgui un ulterior desenvolupament reglamentari, sens perjudici dels aspectes que hagi de determinar l’ordre de convocatòria.
 
La llei es divideix en quatre capítols. El capítol preliminar regula l’objecte de la llei, que és determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Aquest capítol preliminar també conté les definicions de organitzacions professionals agràries, coalició d'organitzacions professionals agràries, i agrupacions independents.
 
El capítol primer conté la regulació de les eleccions i la mesura de la representativitat, que inclou el cens electoral, l’administració electoral, vot per correu, campanyes electorals i el règim de recursos. En aquest capítol es determina que la periodicitat en la convocatòria d’eleccions es fixa en 5 anys, enlloc dels 4 fixats fins ara. D’altra banda, s’ha mantingut el dret al sufragi actiu de les persones físiques en els mateixos termes previstos en la legislació ara derogada de cambres agràries. En el cas de les persones jurídiques es demana que d’acord amb els seus estatuts tinguin com a objecte l’explotació agrícola, ramadera i forestal i que a la vegada, acreditin l’exerceixi d’aquestes activitats en un mínim del 25%. En aquest punt s’ha produït un canvi respecte de la legislació anterior que exigia que l’objecte social fos exclusivament l’activitat agrària, com a conseqüència de l’aplicació de criteris jurisprudencials.
 
Un altre canvi respecte a la llei fins ara vigent és que el percentatge mínim de representativitat passa a ser del 15% en comptes del 10% anterior. Les organitzacions professionals agràries, coalicions o agrupacions independents que obtinguin aquest mínim percentatge de vots tenen la consideració de més representatives en l'àmbit de Catalunya i exerceixen la representació institucional davant les administracions públiques i davant altres entitats o organismes de caràcter públic que la tinguin prevista.
 
El capítol segon regula el règim sancionador electoral on s’inclouen tant les infraccions i sancions dels membres de l’Administració electoral i personal de l’Administració pública com dels particulars.
 
El capítol tercer conté el règim de les despeses electorals i la comptabilitat electoral. Aquest règim reprodueix en essència el règim vigent a l’actualitat contingut en normes de rang legal i reglamentari.
 
 
Pelegrí amb els representants dels sector i dels grups polítics del Parlament que han donat suport a l'aprovació de la llei
Pelegrí amb els representants dels sector i dels grups polítics del Parlament que han donat suport a l'aprovació de la llei
D’altra banda, la Llei conté igualment dues disposicions addicionals. La disposició addicional primera declara extingides les cambres agràries de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i preveu el traspàs del patrimoni resultant de la liquidació a la Fundació de la Pagesia de Catalunya per a la seva aplicació a finalitats i serveis d’interès general agrari, en la línia del que preveu la resolució 739/X del Parlament de Catalunya
La Fundació de la Pagesia de Catalunya es va constituir amb la finalitat de realitzar activitats comunes d’interès general agrari i va ser la destinatària de part de la liquidació del patrimoni de les extingides cambres agràries locals.
 
D’altra banda, la disposició addicional segona preveu la possibilitat de simultanejar les eleccions per mesurar la representativitat a Catalunya amb les que pugui dur a terme l’Administració de l’Estat. La disposició transitòria preveu que mentre no se celebrin les primeres eleccions d’acord amb aquesta Llei, la representativitat de les organitzacions professionals agràries és la determinada en les darreres eleccions a cambres agràries realitzades abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Tot i així, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural no es vol perllongar aquesta situació de transitorietat (les eleccions s’haurien de celebrar el mes de febrer amb la legislació vigent de cambres agràries) i és té la intenció d’iniciar el procés electoral tan bon punt es disposi de les dades del cens que ha de remetre la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 
Finalment, la disposició derogatòria deroga la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries així com les normes reglamentàries que desenvolupaven l’esmentada llei, atès el caràcter exhaustiu de la present llei, que no necessita ulterior desenvolupament reglamentari, sens perjudici de determinats aspectes que es remeten a l’ordre de convocatòria.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.

3  

Fitxers adjunts

foto1

foto1
JPG | 808

foto2

foto2
JPG | 450

ft3

ft3
JPG | 2371

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined