Màxim històric de mobilització de fusta i gestió forestal sostenible en la propietat pública a Catalunya per a l'any 2015

query_builder   22 desembre 2014 16:05

event_note Nota de premsa

Màxim històric de mobilització de fusta i gestió forestal sostenible en la propietat pública a Catalunya per a l'any 2015

Resum oferta pública 1995-2015
Resum oferta pública 1995-2015
El Departament d’Agricultura ha fixat el Programa anual d’aprofitaments dels terrenys forestals de propietat pública a Catalunya per a l’any 2015
 
Aquesta mobilització de fusta s’inscriu dins les polítiques forestals del Departament per promoure la millora ambiental i aprofitar les oportunitats socials i econòmiques existents als nostres boscos per tal d’ erigir el sector forestal com un pilar de desenvolupament de les zones rurals
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha aprovat el Programa anual d’aprofitament de fusta dels terrenys forestals de propietat pública a Catalunya per a l’any 2015. Aquest Programa recull els aprofitaments a realitzar durant l’any 2015 a les forests públiques de Catalunya. Aquesta és la mobilització de fusta més gran dels últims 20 anys (vegeu gràfic).
 
L’objectiu del Programa és la gestió de les masses forestals sota els principis de persistència, conservació i millora i des d’una perspectiva de multifuncionalitat dels boscos. Establir el principi de gestió sostenible al conjunt del territori és la millor eina per a la conservació del medi natural.
 
Es pretén continuar incidint en aquesta línia d’increment de la gestió que té implicacions ambientals i socials importants com són la disminució del risc d’incendi o el manteniment del bon estat de les masses.  Per extensió,  aquesta gestió implica també a la  capacitat de resistència davant de danys biòtics i abiòtics i l’increment de l’activitat econòmica a les zones rurals amb la fixació de la població rural que comporta.
 
L’aprovació d’aquest Pla implica la gestió de 3.378 ha, resultat de la qual s’obtindran 162.680 m3 de fusta.
 
La integració en l’economia i la potenciació del conjunt de béns i serveis proporcionats pels boscos (fusta, suro, bolets, paisatge, cicle de l’aigua, etc.), genera recursos que fan possible continuar amb la gestió i la creació de llocs de treball a les zones rurals. S’estima que amb l’execució d’aquest pla es crearan 86 llocs de treball directes i 21 d'indirectes, incidint especialment, per la mateixa ubicació de les forests públiques, en les  zones rurals més remotes.
 
La integració de la gestió amb el respecte i la millora de la biodiversitat ha estat un altre objectiu principal. Per aconseguir això tots els aprofitaments inclosos al pla d’aprofitaments 2015 han estat avaluats per equips multidisciplinars del Departament d’Agricultura que han inclòs tècnics experts en biodiversitat.
 
El Departament d’Agricultura continua incidint en la línia de treball iniciada l’any passat, consistent en la promoció dels models d’aprofitament agrupats i amb classificació de productes. Aquests models pretenen millorar el vincle entre propietat forestal i la industria de transformació, i afavorir l´existència d’ofertes més atractives. D’aquesta forma en el Pla d’aprofitaments aprovat, quasi un 53% (86.398 m3) s’ofereix com a productes classificats, servits directament a les industries. S’incidirà també enguany especialment en l’oferta agrupada de les entitats locals propietàries, cercant acords que permetin realitzar en un mateix dia el major nombre possible de licitacions, de forma que es concentri la quantitat oferta i s’incrementi l’atractiu per a les empreses.
 
El Programa anual d’aprofitaments de fustes dels terrenys forestals de propietat pública a Catalunya recull tots els aprofitaments fusters que es preveu realitzar durant l’any 2015 a les forests públiques de Catalunya, d’acord amb allò planificat en els respectius projectes d’ordenació i els plans tècnics de gestió i millora forestal.
Per a aquest 2015, el volum de fusta inclòs a l’oferta representa un increment del 15% respecte a l’oferta de l’any 2014 i un increment del 83% respecte a l’oferta de l’any 2013. Tot i aquest augment, l’oferta de fusta segueix estant clarament per sota del que suposen els creixements anuals del nostres boscos, i per tant caldrà continuar incidint en aquesta línia de treball  
Les forests públiques són els terrenys forestals que pertanyen al patrimoni de la Generalitat, al de les entitats locals i al de les altres entitats de dret públic. A Catalunya, ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha.
 
Del total de fusta de l’oferta, un 30% (49.062 m3) prové de forests de la Generalitat. La resta prové majoritàriament de forests d’entitats locals, un 66%, (corresponent a 107.493 m3) i en menor percentatge, un 4%, de forests amb conveni amb l’Administració (6.125 m3).
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

 Resum oferta pública 1995-2015

Resum oferta pública 1995-2015
PNG | 21

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined