Govern

El Govern finalitza la codificació del dret civil català amb l'aprovació del Projecte de llei del Llibre VI, relatiu a les obligacions i els contractes

query_builder   17 febrer 2015 15:00

event_note Nota de premsa

El Govern finalitza la codificació del dret civil català amb l'aprovació del Projecte de llei del Llibre VI, relatiu a les obligacions i els contractes

 
  • És el darrer d'un procés que conforma la tasca legislativa més important que s'ha dut a terme a Catalunya en l'àmbit del dret privat
 
  • El text recull la regulació del contracte de compravenda, els contractes regulats en lleis especials i deroga totalment la Compilació del dret civil de Catalunya
 
  • Es facilita així l'aplicació del Codi civil de Catalunya tant als ciutadans com als operadors jurídics, que no hauran d'acudir a altres ordenaments per trobar solucions a l'hora de tractar qüestions dels diferents àmbits civils que realitzen quotidianament
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, amb el qual el Govern culmina el procés legislatiu més important que s'ha dut a terme a Catalunya en l'àmbit del dret privat. El text regula el contracte de compravenda, modifica i incorpora els contractes regulats en lleis especials i substitueix totalment la Compilació del dret civil de Catalunya, aprovada l’any 1969 i modificada el 1984. La regulació dels contractes s'inicia amb la compravenda, que es considera el paradigma regulador dels contractes d'intercanvi.
 
Amb l'aprovació del Projecte de llei, el Govern de la Generalitat finalitza i dóna compliment al mandat del Parlament de Catalunya, que en l'article 3 de la primera llei del Codi civil de Catalunya (Llei 29/2002, de 30 de desembre) fixava en 6 els llibres que compondrien el Codi civil català.
 
El mandat responia a un doble objectiu. D'una banda, completar el Codi civil de Catalunya, sense perjudici que en el futur, i en atenció a les noves necessitats normatives, es pugui legislar sobre altres institucions jurídiques en matèria civil. I, de l'altra, proporcionar un text legal sistematitzat per facilitar el tràfic jurídic i l'aplicació efectiva del Codi civil de Catalunya, tant per part del ciutadans particulars, com dels operadors jurídics. En aquest sentit, els operadors jurídics tindran a l'abast un cos legal, el més complet possible, que incorpora les matèries que conformen el dret civil de Catalunya, de manera que no hauran d'acudir a altres ordenaments per trobar solucions a l'hora de tractar temes dels diferents àmbits civils que els ciutadans realitzen quotidianament, ja siguin litigiosos o no.
 
 

 
El Llibre VI
 
El títol primer del text, relatiu a les disposicions generals, regula les parts generals de l'obligació i del contracte tenint en compte els principis de la contractació que afecten els consumidors. Així, s'estableixen les obligacions del venedor i el comprador, el deure de pagar el preu per part del comprador i el principi de conformitat que ha de regir el contracte de la compravenda. A més, inclou la figura jurídica de l'avantatge injust, és a dir, l'increment d’un patrimoni sense causa jurídica que ho justifiqui en detriment d'un altre patrimoni, recollida i actualitzada en la Compilació de dret civil de Catalunya. També incorpora les especialitats de la compravenda immobiliària, que la pràctica notarial i registral havia prefigurat, com la compravenda d'immobles en construcció, la compravenda d'immoble amb pacte de finançament per un tercer o una nova regulació de la condició resolutòria explícita, modalitats  destinades a dotar d'una major protecció i de més opcions el comprador.
 
El títol segon conté els diferents tipus contractuals, com ara l'actualització de la permuta; la cessió de solar o d'aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura; els contractes de conreu, parceria i masoveria; l'arrendament rústic i l'arrendament de pastures; el violari, figura jurídica del dret civil que consisteix en el dret a percebre una pensió periòdica en diners durant la vida d’una persona; el contracte d'aliments; el contracte d'acolliment de persones grans, els contractes d'integració, o el censal, entre d’altres.
 
Les innovacions es fan compatibles amb el manteniment, degudament actualitzat i renovat, de figures tradicionals del dret civil català, com la rescissió per lesió i la venda a carta de gràcia, que provenen directament del dret romà i tenen plena vigència en la societat actual. Tanmateix, es regula la nova figura de contracte de custòdia del territori, que actualment ja té un fort impuls a Catalunya. La finalitat d'aquesta figura és la conservació de la biodiversitat, el patrimoni natural i cultural, el paisatge o la gestió sostenible dels recursos naturals.
 
El Llibre VI es compon també d’un tercer títol, que es refereix a les altres fonts de l'obligació.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined