Govern

El Govern aprova el Pla estratègic d'acció exterior 2015-2018 per reforçar i donar més coherència a la projecció internacional de Catalunya

query_builder   12 maig 2015 14:24

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla estratègic d'acció exterior 2015-2018 per reforçar i donar més coherència a la projecció internacional de Catalunya

 
  • El Pla fixa 4 objectius estratègics: promoure i defensar Catalunya a Europa i al món amb la internacionalització de l’economia, la cultura i el coneixement; refermar la vocació europeista i mediterrània del país; contribuir als objectius globals de pau, seguretat o drets humans, i promoure una diplomàcia més moderna i eficaç que doni suport als catalans a l’exterior
 
  • Desplega 17 objectius operatius i 143 línies d’actuació per ordenar, impulsar i reforçar la política d’acció exterior de la Generalitat
 
  • Preveu mecanismes de seguiment i avaluació per mesurar el grau d’execució de les mesures i l’assoliment dels objectius fixats
 
El Consell Executiu ha aprovat el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, que marcarà les línies d’actuació de la Generalitat en matèria internacional durant el quadrienni 2015-2018. L’objectiu del document és identificar i ordenar els objectius polítics, operatius i instrumentals del Govern de Catalunya en relació amb la seva acció exterior i assolir una major coordinació i coherència entre totes les iniciatives i accions exteriors que duen a terme totes les unitats de l’Administració catalana.
 
Durant els propers anys Catalunya s’ha fixat objectius transcendents com a país, raó per la qual l’acció exterior ha adquirit dimensions de rellevància i estratègia com no s’havien posat de manifest des de la restitució de la Generalitat. Per fer-ho possible, el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la UE 2015-2018 s’ha concebut com un instrument intern fonamental per ordenar, impulsar i reforçar la política d’acció exterior de la Generalitat.
 
El document estableix 4 grans objectius estratègics: 
 
  1. Promoure i defensar Catalunya a Europa i al món mitjançant la internacionalització de l’economia, la cultura i el coneixement del país.
 
  1. Refermar la vocació europeista i mediterrània de Catalunya i la defensa dels seus interessos davant la UE i altres institucions d’àmbit europeu i mediterrani.
 
  1. Contribuir als objectius d’abast global: pau, seguretat, drets humans, desenvolupament sostenible, justícia social i multilateralisme actiu.
 
  1. Promoure una diplomàcia més moderna i eficaç, que doni suport i servei als catalans a l’exterior i els faciliti un major protagonisme.
 
El Pla desplega 17 objectius operatius i 143 línies d’actuació que es concretaran en les mesures que han de dur a terme els departaments del Govern, els ens i organismes adscrits o que en depenen. En paral·lel, per assolir els objectius es considera necessari dotar l’acció exterior de diversos instruments, sense els quals no seria possible dur a terme la política exterior amb plena eficàcia i eficiència. El document preveu tres grans instruments, que es desplegaran amb 33 actuacions concretes:
 
-       Enfortir, ampliar i professionalitzar les estructures governamentals de l’acció i el servei exterior de Catalunya.
 
-       Bastir i reforçar les relacions bilaterals de Catalunya i les aliances amb altres actors, xarxes i organismes internacionals.
 
-       Participar i reforçar les relacions amb les institucions i els òrgans de la UE per representar, defensar i promoure els interessos generals del país.
 
El document també preveu crear mecanismes de seguiment i avaluació. Anualment es realitzaran informes d’execució, que analitzaran el grau d’assoliment d’un conjunt d’indicadors que reflecteixen els avenços en els objectius perseguits. Un cop aprovat, i d’acord amb l’article 15.2 de la Llei d’acció exterior i de relacions amb la UE aprovada el desembre de l’any passat, el Pla se sotmetrà a un tràmit de consulta amb actors externs de la societat civil i els ens locals. Es farà  en el marc de les reunions de la Comissió Interdepartamental i comptarà amb la participació dels ens locals i del Consell de l’Acció Exterior, amb presència dels actors civils.
 
Posteriorment, el document s’enviarà al Parlament de Catalunya perquè pugui ser debatut amb les forces polítiques amb representació a la Cambra catalana, que faran un seguiment del grau de compliment durant la vigència del Pla. Al final del període d’implementació del projecte es presentarà un informe final del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea com a document d’anàlisi del compliment dels objectius estratègics definits. El document ha de servir, a més, com a pas inicial de reflexió per a la definició del pla quadriennal següent.
 
En línia amb la Llei d’acció exterior i de relacions amb la UE, el Pla consagra la vocació europeista i mediterrània de Catalunya, la necessitat de cercar el màxim consens polític en el disseny de les orientacions i les estratègies generals de l’acció exterior, la necessitat de dotar-la de la màxima coherència, coordinació i transversalitat i la transparència dels poders públics. A més, garanteix la promoció de la pau i la seguretat com a eix d’actuació, i la no-discriminació per raó de gènere, origen, nacionalitat o edat, entre d’altres.
 
undefined
undefined
undefined
undefined