Govern

El Govern aprova una indemnització per facilitar la recuperació de les víctimes de la violència masclista

Poden demanar l'ajut les dones afectades i també els fills de víctimes mortals menors de 26 anys que en depenguin econòmicament

query_builder   26 maig 2015 13:50

event_note Nota de premsa

El Govern aprova una indemnització per facilitar la recuperació de les víctimes de la violència masclista

Poden demanar l'ajut les dones afectades i també els fills de víctimes mortals menors de 26 anys que en depenguin econòmicament

 
  • El Consell Executiu aprova el decret que regula les condicions, els requisits, la quantitat i el procediment de l’ajut, que serà d’entre 5 i 10 vegades l’indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual i que contribuirà a reparar les víctimes
 
  • Poden demanar l’ajut les dones afectades i també els fills de víctimes mortals menors de 26 anys que en depenguin econòmicament. Per rebre’l, s’admetrà l’empadronament o qualsevol altre mitjà admès en dret que demostri la residència habitual a Catalunya
 
  • La mesura garanteix que no quedaran desemparades les dones en situació de tràfic per explotació sexual i les treballadores sexuals
 
El Govern ha aprovat el decret que regula les condicions, els requisits, la quantitat i el procediment perquè les dones víctimes de la violència masclista rebin una indemnització. La mesura està incorporada a la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que estableix el seu dret a percebre una quantitat econòmica del Govern quan pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu com a conseqüència de la violència masclista. La indemnització ha de contribuir a facilitar la recuperació i reparació integral de les dones víctimes de la violència masclista.
 
El decret estableix que les beneficiàries de l’ajut seran:
 
-       Les dones (incloses nenes i adolescents) que com a conseqüència de la violència masclista pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu i requereixin tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. La gravetat també quedarà acreditada en el cas de seqüeles, lesions o danys produïts com a conseqüència de la comissió d’infraccions penals que el Codi penal tipifica com a delictes.
 
-       Els fills de víctimes mortals de violència masclista que siguin menors de 26 anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort.
 
La indemnització econòmica es concedirà per una sola vegada i l’abonament es farà en un sol pagament. L’import de la indemnització econòmica és el següent:
 
-       L’import serà 5 vegades l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual per a les dones que pateixin seqüeles, lesions corporals o danys físics o psíquics de caràcter greu com a conseqüència de la violència masclista.
 
-       L’import s’incrementarà un 25% per a les dones amb una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 33% o per a les dones seropositives.
 
-       L’import serà 10 vegades l’IRSC mensual per als fills de víctimes mortals de violència masclista. Podran rebre aquesta quantitat cadascun dels fills de la víctima en cas que concorrin diversos descendents.
 
Aquestes indemnitzacions són compatibles amb les que s’hagin pogut establir en una sentència judicial o bé amb altres prestacions públiques o privades que corresponguin legalment a les persones beneficiàries.
 
Per rebre la indemnització també caldrà una resolució judicial que acrediti que la sol·licitant o la mare del sol·licitant ha estat víctima de violència masclista. El dret a sol·licitar la indemnització prescriu al cap de 2 anys des de la notificació de la resolució judicial (inicialment el termini era d’1 any). Es garanteix així el dret de les víctimes quan són persones estrangeres, es troben en situació administrativa irregular o no disposen de document per acreditar la seva identitat.
 
El decret ha atès les observacions que han presentat les entitats vinculades a la violència masclista i ha flexibilitzat el requisit sobre residència. Així, el redactat final especifica que les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Catalunya però també poden demostrar la residència per qualsevol altre mitjà admès en dret de manera que no quedin desemparades les dones en situació de tràfic per explotació sexual, les treballadores sexuals, les dones estrangeres no regularitzades o les joves sense papers. També són persones beneficiàries, encara que no visquin a Catalunya, les dones víctimes de la violència masclista que treballin a Catalunya i que els fets causants del dret a la indemnització hagin passat a Catalunya.
 
L’expedient de la indemnització econòmica s’inicia a sol·licitud de la dona interessada o dels fills de les víctimes mortals i, en cas de ser menors d’edat, qui n’acrediti exercir la tutoria, en tingui la representació legal o n’exerceixi la guarda de fet. El formulari es pot obtenir al web del Departament de Benestar Social i Família (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis), a l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt) i a les oficines del Departament. El formulari s’haurà de lliurar a les oficines del Departament de Benestar Social i Família o, si és possible, es podrà fer a través de l’Oficina Virtual de Tràmits. El termini màxim per notificar la resolució serà de 3 mesos.
 

 
Ajuts per a dones amb una determinada renda o dificultats per tenir feina
 
El decret elaborat pel Departament de Benestar Social i Família també inclou les disposicions relatives a l’ajut estatal econòmic per a dones víctimes de la violència masclista amb un determinat nivell de renda i que, per la seva edat, responsabilitats familiars, falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials, tinguin dificultats especials per obtenir un lloc de treball. Aquest ajut ja estava regulat com disposa la Llei orgànica estatal de mesures de protecció integral contra la violència de gènere però el Govern ha aprofitat el decret per incloure tot allò relatiu a les indemnitzacions per violència masclista en una única disposició normativa.
 
Les persones beneficiàries d’aquest ajut han de complir els requisits següents:
 
-       Estar empadronades a Catalunya i no tenir rendes que superin mensualment el 75% del salari mínim interprofessional vigent (exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries).
 
-       Tenir dificultats per obtenir un lloc de treball, fet que caldrà acreditar a través d’un certificat del Servei Català d’Ocupació.
 
En aquests casos, les situacions de violència de gènere que donen lloc a l’ajut econòmic s’acrediten amb l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé amb la sentència condemnatòria dels fets on s’acordin mesures de protecció a favor de la dona. Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere, fins que no es dicti l'ordre de protecció.
 
El formulari també es pot obtenir al web del Departament de Benestar Social i Família, a l’Oficina Virtual de Tràmits i a les oficines del Departament. El lliurament s’haurà de fer a les oficines del Departament de Benestar Social i Família o, si és possible, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined