• Per minimitzar els incendis forestals és necessària una estreta col·laboració i la coordinació dels ciutadans i de les seves institucions
  •  Millorarà la coordinació dels procediments i protocols vinculats a un grup de treball d’estratègies de prevenció d’incendis forestals
Conveni entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona en matèria d'incendis
El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, han signat aquest matí un conveni en matèria d’incendis forestals per col·laborar en matèria de prevenció i extinció i establir els mecanismes de comunicació necessaris.
 
En virtut d’aquest conveni, es millorarà la coordinació i els procediments i protocols vinculats a un grup de treball d’estratègies de prevenció i extinció. El darrer conveni que es va signar entre Generalitat i Diputació de Barcelona va ser l’any 2005 i ara, 10 anys més tard, s’ha vist la necessitat d’elaborar un nou conveni per fer una actualització dels acords que ja s’han assolit. També es redefiniran altres acords i es deixarà la porta oberta a la incorporació perquè s’hi sumin d’altres institucions públiques, com està fent la mateixa Diputació de Barcelona des de fa anys.
 
Per tal de garantir el bon funcionament del present conveni, es creen una comissió de Coordinació i seguiment formada pel director general del Medi Natural i Biodiversitat, el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, el director general de Protecció Civil i el diputat delegat en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió formarà o incorporarà, d’acord amb les seves necessitats i amb tècnics de les institucions signants, grups de treball per al seu assessorament i suport.
 
La prevenció dels incendis forestals és determinant per millorar les polítiques de reducció del nombre d’incendis i de la superfície cremada a Catalunya. Així mateix, els efectes negatius dels incendis forestals requereix de la col·laboració i coordinació dels ciutadans i de les seves institucions.
 
 
El conveni fixa una sèrie d’objectius comuns en les estratègies de prevenció i extinció d’incendis. Respecte a la prevenció, s’establiran els mecanismes de coordinació diària de les actuacions de prevenció establint un pla de vigilància d’incendis unificat entre les institucions signants adequat a les característiques de l’anàlisi de perill d’incendi actual, per tal de garantir la detecció ràpida dels incendis i la dissuasió de les conductes de risc, i que eviti el solapament i la duplicitat d’aquestes accions en línia amb l’optimització de recursos públics.
 
També es fomentarà  la gestió forestal com a mesura de prevenció d’incendis  i la participació de la societat, especialment les Agrupacions de Defensa Forestal i Administracions locals en la planificació i l’execució dels programes de prevenció dels incendis forestals. També es dedicarà una atenció especial al voltant de les urbanitzacions, la prevenció en aquestes zones i les evacuacions en cas d’incendi. Tots aquests mecanismes de coordinació en la planificació d’actuacions de prevenció d’incendis (tractaments silvícoles, millora de xarxa viària, establiment i manteniment de punts d’aigua per l’extinció d’incendis, etc.) serviran per millorar de l’eficiència d’infraestructures de prevenció i l’optimització de recursos públics.
 
En relació amb les estratègies d’extinció, la màxima prioritat és sempre garantir la seguretat de les persones i els equips que intervenen en les tasques d’extinció, gestió i control de l’incendi, així com d’altres persones i béns afectats. També el conveni continuarà treballant per establir els procediments operatius conjunts en base a les previsions del Pla  especial d’emergències per incendis forestals (INFOCAT).
 
A més, a tot això, s’hi suma l’intercanvi d’informació i base de dades. Així, la Generalitat i la Diputació de Barcelona es conviden a participar a les reunions sobre incendis forestals que organitzin o promoguin. El compromís, precisament, és el de trametre i compartir aquesta informació utilitzant un únic procediment de recollida de dades.
 
Aquest conveni tindrà vigència d’un any a partir d’avui i quedarà automàticament prorrogat per períodes successius d’un any.
 
 

1  

Imatges

Foto  de l'acte

Foto de l'acte 1355