El conseller Puig i el conseller Homs en la roda de premsa posterior al Consell Exectiu de Govern

 

·         El conseller Puig afirma que “la lluita contra l’atur juvenil és una prioritat del Govern i una batalla que s’està guanyant però que requereix de recursos ingents i d’un gran esforç de col·laboració entre Govern, agents socials i ajuntaments”

·        La Garantia Juvenil (GJ) pretén reduir l’atur juvenil i l’abandonament prematur dels estudis, i compta amb un pressupost de 241 milions d’euros fins 2020 dels que el Departament d’Empresa i Ocupació inverteix 80 enguany.
 
·         La Generalitat ofereix una Cartera de Serveis i Programes a uns 33.000 joves per accedir a una oferta de feina, formació o un període de  pràctiques en un termini de quatre mesos
 
·         El Pla d’actuació de 2015 del Servei d’Ocupació de Catalunya conté programes que milloren l’ocupabilitat dels joves, combinen formació i contractació i  fomenten l’emprenedoria
 
·         Prop de 8.300 joves catalans, de 16 a 24 anys, que ni estudien ni treballen, s’han inscrit fins ara a la GJ  http://garantiajuvenil.gencat.cat dels que gairebé 5.000 ja han rebut serveis de formació o ocupació
 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat el programa d’ocupació juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020, i el pla d’actuació elaborat pel Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per aquest any.
 
A la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha afirmat que “la lluita contra l’atur juvenil és una prioritat del Govern i una batalla que s’està guanyant però que requereix de recursos ingents i d’un gran esforç de col·laboració entre Govern, agents socials i ajuntaments”.

La Garantia Juvenil, programa impulsat per la Comissió Europea per fer front a les taxes d’atur entre el col·lectiu juvenil, està dotat amb uns 6.000 milions d’euros distribuïts entre els estats de la Unió, dels que Catalunya en disposa 241 entre fons propis i provinents del Fons Social Europeu.
 
Dissenyats pel SOC, la Generalitat de Catalunya ofereix els programes inclosos dins la Garantia Juvenil a totes les persones joves entre els 16 i 24 anys, (fins a 30 anys en el cas de persones amb grau de discapacitat de més del 33%), que no treballen ni estudien I ni segueixen una formació.
 
Fins ara, prop de 8.300 joves catalans, de 16 a 24 anys, que ni estudien ni treballen, s’han inscrit fins ara a la GJ  http://garantiajuvenil.gencat.cat dels que gairebé 5.000 ja han rebut serveis de formació o ocupació.
 
En concret, els joves que fins ara han rebut serveis de la Garantia Juvenil estan participant en el programa “Joves per l’Ocupació”; rebent formació professional certificada; o han accedit a una o més ofertes de feina per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
 
L’acord de Govern aprovat avui preveu que els joves de fins a 30 anys podran accedir a la Garantia Juvenil quan el Govern de l’Estat executi el canvi normatiu que els permetrà la seva inclusió en el programa.
 
La Generalitat ofereix una Cartera de Serveis i Programes a uns 33.000 joves per accedir a una oferta de feina, formació o un període de  pràctiques en un termini de quatre mesos
 
La implementació dels programes de la Garantia Juvenil suposa un pas endavant en les polítiques d’ocupació adreçades a les persones joves perquè la Generalitat, a més d’oferir-los una formació adequada a les oportunitats del mercat de treball, els acosta una primera experiència laboral que els permetrà desenvolupar les competències necessàries per a iniciar una carrera professional de futur.
 
El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, on són presents els agents socials i econòmics més representatius de Catalunya i les entitats municipalistes, va aprovar el programa d’Ocupació Garantia Juvenil 2014-2020 i el Pla d’actuació 2015.
 
 
Pla d’actuació Garantia Juvenil 2015
 
Els programes inclosos en el Pla d’actuació de la Garantia Juvenil de 2015 elaborats pel Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, podran beneficiar uns 33.000 joves. El pressupost del Pla d’actuació d’enguany és de 80 milions d’euros.
 
El Pla es divideix en tres grups en funció dels objectius: activar les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació; reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals d’aquest col·lectiu; i incrementar l’emprenedoria dels joves en els sistemes d’educació o formació com a via d’accés al mercat laboral.
 
 
A)   Activació dels joves
 
 
1.    Creació de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil
 
El Departament d’Empresa ha creat una xarxa de 76 impulsors de la Garantia Juvenil arreu del territori català amb la col·laboració del SOC, la direcció general de Joventut i les entitats locals (ajuntaments i consells comarcals).
 
La missió dels impulsors serà promoure i difondre la Garantia Juvenil, així com explicar-la als potencials joves beneficiaris perquè s’inscriguin en el seu registre i, per tant, compleixin amb aquest requisit obligat per beneficiar-se dels diferents programes.
 
2.    Espais de Recerca de Feina
 
Els joves inscrits a la Garantia Juvenil, amb un objectiu professional definit, disposaran d’Aules de Recerca de Feina arreu del territori on els orientadors els ajudaran a presentar-se com a millor candidat a diverses ofertes de feina
 
Els Espais de Recerca de Feina posen a disposició dels joves demandants d’ocupació assessorament, recursos i eines per potenciar la recerca de feina i trobar un lloc de treball.
 
 
B)   Reforçar l’ocupabilitat i competències professionals dels joves
 
 
1.    Noves oportunitats per joves
 
Amb el principal objectiu de que els joves de 16 a 21 anys assoleixin una certificació i retornin a la formació reglada, aquest programa s’adreça a aquells joves que van abandonar prematurament la seva etapa formativa i no compten amb cap acreditació educativa.
 
De forma experimental, aquest programa es portarà a terme a espais que oferiran actuacions integrades d’orientació, formació i acompanyament, i es caracteritza per oferir als joves itineraris més llargs, fins a 30 mesos, per desenvolupar el seu projecte professional.
 
A més, les actuacions seran personalitzades de manera que la formació i la metodologia s’adaptin a les necessitats dels joves, que entraran en contacte amb professions i empreses, sempre acompanyats i tutoritzats.
 
Així mateix, es desenvolupen noves accions dins els “Programes Integrals”, que amb els mateixos objectius que “Noves Oportunitats per joves” complementa el programa i estén les accions per tot el territori.
 
Finalment, el programa “Formació i Inserció”, impulsat conjuntament amb Departament d’Ensenyament permetrà a aquest col·lectiu de joves rebre formació general i professional que els ajudi a aconseguir una inserció social i laboral així com la seva continuïtat formativa.
 
 
 
2.    Fem Ocupació per a Joves
 
Aquest programa està dirigit a entitats locals, organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives de Catalunya, i empreses que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 24 anys, en situació d'atur, amb manca de qualificació especialitzada, i prioritàriament amb experiència professional.
 
L’objectiu és afavorir la inserció laboral dels joves en atur mitjançant quatre tipus d’actuacions ocupacionals com, per exemple, orientació, tutoria i acompanyament a la inserció; formació vinculada al contracte laboral i experiència professional amb contracte laboral, entre d’altres.
 
 
3.    Joves per l’Ocupació
 
Aquest programa té l’objectiu de donar suport a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades entre 16 i 24 anys, que hagin acabat o no l’Ensenyament Secundari Obligatori, amb accions combinades d’orientació, tutorització, formació i adquisició professional en empreses, i que facilita tant la inserció laboral a les empreses com fomenta el retorn d’aquests joves al sistema educatiu.
 
 
A diferència del “Fem Ocupació per a Joves”, orientat a la contractació de la persona, “Joves per l’Ocupació” posa més l’èmfasi en el retorn al sistema educatiu del jove i fa servir el contracte de treball com a recurs ocupacional per motivar la persona durant les dues fases del programa, que inclou tutorització, orientació, seguiment individualitzat i formació, per una banda, i adquisició d’experiència professional per una altra.
 
 
4.    Formació
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball per augmentar la qualificació de les persones treballadores, i afavorir la productivitat i competitivitat de les empreses.
 
Aquesta formació, de la que se’n poden beneficiar els joves inscrits a la Garantia Juvenil, dona un protagonisme especial als certificats de professionalitat, amb accions formatives d’entre 200 i 900 hores, depenent de l’especialitat, que són títols oficials que permeten acreditar les competències professionals dels treballadors.
 
 
 
5.    Experiències professionals
 
 
Aquest programa té l’objectiu de facilitar a les persones joves amb formació una primera experiència professional relacionada amb les seves competències a través d’un contracte laboral en pràctiques o un conveni de pràctiques no laborals per un període mínim de sis mesos.
 
Sense cap cost per les empreses, els joves rebran una beca o un salari subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, que comptarà amb suport per estendre les experiències professionals arreu del territori amb accions de suport i acompanyament a les empreses i joves en pràctiques com, per exemple, la prospecció d’empreses i cerca de joves, entre d’altres.
 
 
6.    Projectes d’ocupació singulars
 
Amb el cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya, aquest programa vol potenciar diferents actuacions ocupacionals i formatives específiques que es volen desenvolupar o ja s’estan fent arreu de Catalunya mitjançant actuacions coordinades i interrelacionades per incrementar les possibilitats d’inserció dels joves menors de 25 anys.
 
Les mesures integrades en aquests projectes, portats a terme per entitats públiques i privades, podran ser de millora de la intermediació i de l’ocupabilitat, mesures d’estímul a la contractació i per a afavorir l’emprenedoria.
 
Aquest programa fomenta la creació del treball en xarxa amb entitats socials així com permet tirar endavant iniciatives de caràcter específic del territori on s’hi desenvolupen tenint molt en compte el col·lectiu i el sector econòmic de la zona.
 
 
7.    Mobilitat transnacional
 
Els joves inscrits a la Garantia Juvenil podran optar a un programa europeu de mobilitat transnacional “LNT Mobility – Learning Network on Transnacional Mobility Measures for Disavantaged Youth and Young Adults”.
 
En concret, els joves podran tenir una experiència en forma de pràctiques en empreses de qualsevol país de la Unió Europea, segons la seva formació i capacitats, durant un període mínim de dos mesos.
 
Les entitats encarregades de la implementació del programa hauran de gestionar el reclutament i la preparació dels joves, l’estada a l’estranger, el seguiment posterior i establir un acord o conveni amb una entitat estrangera encarregada de proporcionar les pràctiques a les empreses.
 
 
 
C)   Emprenedoria
 
 
Els programes d’emprenedoria, impulsats per la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom, es divideixen en tres línies d’actuacions adreçades als joves.
 
Una primera per afavorir la incorporació al mercat de treball del joves inscrits a la Garantia Juvenil mitjançant accions per l’emprenedoria desenvolupades per  entitats expertes que facilitaran als joves orientació, assessorament, tutorització, seguiment individualitat, i formació en habilitats empresarials.
 
Una segona, amb el mateix objectiu, però a través d’accions per economia social. Els col·lectius destinataris del programa poden ser empreses cooperatives que facin socis treballadors a joves inscrits a la Garantia Juvenil que prèviament hagin estat subvencionades, i joves de la Garantia Juvenil contractats per cooperatives i empreses d’economia social.
 
I una tercera línia adreçada tant a joves de la Garantia Juvenil que es vulguin constituir com a persones treballadores autònomes, com  a aquells treballadors autònoms que contractin joves de la Garantia Juvenil en la seva empresa.