• El sistema està format per una depuradora amb capacitat per tractar 25.500 m3/dia (340.000 habitants equivalents), 17 quilòmetres de col·lectors en alta i dues estacions de bombament
 
  • El seu funcionament ha contribuït a una important reducció de l’amoni i dels fosfats a la conca
Edar Vic
El sistema de sanejament de Vic (Osona) ha depurat durant el 2014 més de 7,8 hm3 d’aigua residual. Aquesta xifra és lleugerament superior a la registrada l’any 2013 (7,4 hm3).
 
El sistema, que dóna servei als municipis osonencs de Calldetenes, Gurb, Santa Eugenia de Berga, Sant Julià de Vilatorta i Vic, consta d’una depuradora (incorporada al Pla de Sanejament de Catalunya l’any 1991 i ampliada el 1999), 17 quilòmetres de col·lectors en alta i dues estacions de bombament. La capacitat de tractament de la depuradora és de 25.500 m³/dia i 340.000 habitants equivalents. L’administració competent de la gestió del sistema és el Consell Comarcal d’Osona. Les aigües residuals, un cop degudament tractades i sanejades, es retornen a la riera de Rimentol, que acaba desembocant al riu Gurri (conca del Ter).
 
Millora qualitativa de la conca del Ter
 
Aigua avall de la depuradora de Vic hi ha un punt de control en el riu Gurri, just abans de la confluència d’aquest amb el Ter. Les dades disponibles gestionades per l’ACA indiquen que des de 1995 es constata un apreciable millora mediambiental de l’aigua de la conca, amb un descens de les concentracions d’amoni i fosfats, comportant una important millora qualitativa del riu Gurri (conca del Ter). 
 
Dades tècniques del sistema de sanejament de Vic
 
La depuradora de Vic consta d’un sistema de depuració biològic, amb eliminació de nitrogen i fòsfor. Disposa de dues línies de tractament, la de l’aigua amb el pretractament, la decantació primària, el procés biològic i la decantació secundària i la línia de tractament de fangs on trobem els espessidors per flotació, digestors anaeròbics i deshidratació per filtre de premsa.  
 
La planta depuradora duu a terme, de mitjana, el tractament de 21.600 m³/dia assolint plenament el compliment de la Directiva 91/271 en l’eliminació de la càrrega orgànica, nitrogen i fòsfor.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines. A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.
 
Dins del procés de revisió del segon cicle del Pla de gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures (2016-2021), actualment en informació pública, hi ha programades diverses actuacions de sanejament, destinades a la millora de la qualitat del medi hídric a la comarca d’Osona, amb una inversió prevista de 3 milions d’euros.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 275

Foto. Depuradora de Vic (Osona)

Foto. Depuradora de Vic (Osona)
JPG | 364