Un total de 680 funcionaris i funcionàries de carrera s’han examinat avui de la primera de les proves del procés selectiu de promoció interna per accedir al cos de gestió de la Generalitat de Catalunya. Opten a una de les 154 places que es poden proveir mitjançant aquest procés de selecció i, per tant, a promocionar en la seva carrera professional.
 
Aquesta primera prova està orientada a l’avaluació de la capacitat i les aptituds per aplicar els coneixements teòrics a les situacions que es plantegen en la pràctica laboral. Com a novetat respecte a altres convocatòries, cal destacar que les persones que la superin hauran de realitzar una entrevista per competències professionals, en la qual s’avaluarà la seva adequació al perfil professional. També com a novetat, i en la fase de mèrits, tindran un pes destacable els coneixements de llengües estrangeres.
 
Professionalització i gestió del talent
 
Cal recordar que el 5 de febrer de 2015 es va publicar la convocatòria del procés selectiu exclusiu de promoció interna per accedir a l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. 214).
 
Aquesta convocatòria resulta del mandat al Govern recollit a la Llei de pressupostos en relació amb la carrera professional del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 
La particularitat d’aquest procés és que es tracta d’un procediment exclusivament de promoció interna, és a dir, que només poden participar personal funcionari de carrera del cos del subgrup immediatament inferior que tingui una antiguitat de servei actiu de dos anys almenys.
 
Aquest procés selectiu s’emmarca dins l’eix 3, recursos humans, del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. L’eix de recursos humans es fonamenta en la professionalització dels seus treballadors, la capacitat i el compromís de tots els seus empleats.
 
La professionalització i la capacitat per gestionar el talent del seu personal és un dels factors clau perquè l’Administració generi valor públic, necessari per afrontar els reptes d’una societat canviant i globalitzada. La tecnificació de les plantilles esdevé cabdal a l’hora d’oferir uns serveis públics de qualitat, i donar resposta adequada a les necessitats i demandes socials.
 
En aquest sentit, les bases de la convocatòria preveuen mesures per adaptar les proves d’accés a les noves necessitats, i adapten les proves al perfil de competències professionals requerides per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball (a través, entre altres, de la realització d’una entrevista estructurada en la qual s’avaluï el grau d’adequació al perfil de competències professionals).
 
A la vegada, la convocatòria articula mesures per identificar, potenciar i reconèixer el talent i les capacitats dels empleats públics catalans.
 
Així, el procés selectiu esdevé una actuació orientada a la professionalització i optimització del capital humà de l’Administració, i ofereix una oportunitat de promoció dels empleats dins l’Administració (recordem que un 40% dels efectius del col·lectiu d’administració i tècnic a l’Administració de la Generalitat tenen assolida una titulació de grau superior a l’exigible per a l’ocupació del lloc que tenen assignat).
 
Tal com afirmava la vicepresidenta “el nostre gran capital, la nostra força innovadora, està en les persones que treballen amb nosaltres i per això cal generar les condicions organitzatives i de gestió que permetin aprofitar el cent per cent d’aquesta enorme reserva de talent”.
 
Avaluació de capacitat i competències professionals
 
Un total de  680 funcionaris i funcionàries de carrera, que aspiren a accedir a un cos de nivell superior - i per tant a promocionar en la seva carrera professional- han començat avui les proves per ocupar una de les 154 places que es poden proveir mitjançant aquest procés de selecció.
 
Els exercicis d’aquesta prova -de caràcter eliminatori i obligatori- enguany s’orienten més a l’avaluació de la capacitat i les aptituds per aplicar els coneixements teòrics a les situacions que es plantegen en la pràctica laboral; així han de realitzar un test de coneixements i situacions pràctiques i també un supòsit pràctic, orientat a avaluar, a més, la capacitat d’anàlisi, de síntesi, d’expressió, de presentació, especialment.
 
Les persones que ho superin, hauran de realitzar una entrevista per competències professionals, en la qual s’avaluarà la seva adequació al perfil professional, que s’ha actualitzat per orientar-lo a les necessitats canviants dels serveis públics.
 
Aquesta entrevista és una novetat respecte de les darreres convocatòries, i és una aposta de la Direcció General de Funció Pública, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, perquè la selecció del personal funcionari es modernitzi, de manera que, sense oblidar la necessitats d’uns coneixements teòrics imprescindibles, es valori decididament el perfil professional de la persona aspirant, i que aquest s’adeqüi a les competència professionals requerides per al desenvolupament de les funcions del cos de manera excel·lent.
 
Posteriorment, s’obre l’anomenada fase de mèrits, que és on es valoren d’altres mèrits i capacitats dels aspirants, on tenen un pes especialment destacable a més dels serveis prestats, altres titulacions oficials, la competència en tecnologies de la informació i de la comunicació (certificat ACTIC), i també, com a novetat destacable, es valoren els coneixements de llengües estrangeres, amb un nivell mínim de valor que s’ha establert en el B2 del Marc Europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 
Finalment, les persones aspirants amb els millors resultats (però 154 com a màxim) són les nomenades per ocupar les places que s’han convocat en aquest procés i que s’adjudiquen segons escullen els propis aspirants entre les que s’ofereixen atenent a l’ordre de ranquing aconseguit.