moment de l'acte
moment de l'acte
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha presidit l’acte de lliurament de les  escriptures de propietat de les noves finques de la zona concentrada de Balaguer als 273 propietaris beneficiaris.
 
L’Algerri-Balaguer és una ambiciosa obra que està ara enfilant el seu últim tram. De les quasi 8000ha previstes per entrar en regadiu en resten pendents unes 785ha, que son les que ara s’estan concertant i que properament, si hi ha un nivell suficient d’adhesió entraran en regadiu.
 
Amb la concentració parcel•lària el nombre de parcel•les inicial, que era de 524, s’ha reduït fins a 372. La superfície mitjana de cada finca ha passat de 4,4 ha abans, fins a 6,2 ha després.
 
L’impacte econòmic de la concentració parcel•lària en el compte de resultats de les explotacions ubicades a la zona representa una disminució de les despeses corrents al voltant del 15%, aspecte de gran rellevància atenent les dificultats econòmiques per les que travessen moltes de les explotacions. Aquest important estalvi és conseqüència de la disminució de la distància entre les diferents finques que conformen les explotacions, en reduir-se el nombre total de parcel•les de conreu. Aquest fet comporta un important estalvi en gasoil, en despeses de manteniment de maquinària i en el temps dedicat a les feines agrícoles.
 
Bona part de la zona concentrada, 1.340 ha, es troba dins els espais protegits de xarxa natura 2000, Secans de la Noguera, i és en aquesta zona on s’ha dut a terme el procediment atenent els criteris de l’ecoconcentració, una concentració parcel•lària que compatibilitza els treballs de reparcel•lació amb la conservació dels hàbitats i el paisatge.
 
Les obres relacionades amb la concentració parcel•lària van iniciar-se l’any 2011 executant-se únicament en aquell període, per motius pressupostaris, l’obertura i condicionament dels trams de camins imprescindibles per donar accés a totes les finques resultants de la concentració. En aquests moments està a punt de finalitzar una nova fase de les obres que, amb una inversió d’1,4 milions d’euros, ha permès l’execució de 16 km de camins, 7 km de drenatges, l’eliminació i adaptació per al conreu dels desguassos actuals, l’afitament definitiu de les noves finques i la delimitació de les masses comunes i les franges d’ús ambiental ubicades a la vora dels camins de xarxa natura 2000, per tal de preservar al màxim aquesta zona.
 
Cal indicar que un cop s’ha obtingut una adhesió del 75 % s’està redactant el projecte per a regar les 785 ha del TM de Balaguer que  reten per finalitzar el projecte de reg del Algerri-Balaguer. Amb l’objectiu de tenir el projecte enllestit per poder iniciar les obres l’any 2016.
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

f1

f1
JPG | 492