• Els destinataris d'aquest programes són totes les persones d'entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen
  • La Generalitat ofereix una cartera de serveis i programes per accedir a una oferta de feina, de formació o a un període pràctiques de 4 mesos
Infografia

El Govern va aprovar durant la darrera reunió del Consell Executiu el Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020, i el pla d’actuació per a aquest 2015, que recull noves accions per combatre l’atur entre els joves. A través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’ha dissenyat una cartera de serveis i programes per a joves d’entre 16 i 24 anys que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació, perquè accedeixin a una oferta de feina, de formació o a un període pràctiques de 4 mesos. Les persones amb una discapacitat superior al 33% s’hi poden acollir fins als 30 anys. En total, uns 33.000 joves es podran beneficiar de les accions.
 
 “La finalitat és que els joves que siguin susceptibles d’acollir-s’hi en quatre mesos tinguin una oferta de treball en pràctiques en una empresa o una proposta formativa”, va explicar el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern.
 
Aquest és un objectiu que “ja s’està complint”, va explicar Puig: “A Catalunya avui ja hi ha 8.300 inscrits a la Garantia Juvenil, més del 50% dels quals estan sent atesos i amb una primera oferta de treball en una empresa o amb una proposta de formació per adequar-los al mercat laboral”, va afegir.
 
El conseller va reiterar que la prioritat del Govern és la lluita contra l’atur, “una batalla que s’està guanyant però que requereix de recursos ingents i d’un gran esforç de concert i col•laboració entre Govern, agents socials i ajuntaments”. Un esforç que, segons Puig, el Govern l’està impulsant d’una manera “clara”. Bona mostra d’això és que, ja des del 2013, a Catalunya es va començar a treballar en un programa per afavorir l’ocupació dels joves i enguany s’hi destinaran 80 milions d’euros.
 
A més, tal i com va avançar el conseller d'Empresa i Ocupació, l’Estat ha acceptat la petició de la Generalitat d’eixamplar els beneficiaris de la garantia juvenil fins al 30 anys.
La Garantia Juvenil és un programa impulsat per la Comissió Europea per fer front a les taxes d’atur entre el col•lectiu juvenil, que està dotat amb uns 6.000 milions d’euros distribuïts entre els estats de la Unió Europea. Catalunya disposa de 241 milions d’euros entre fons propis i provinents del Fons Social Europeu. La posada en marxa d’aquest programa és un pas endavant en les polítiques d’ocupació adreçades als joves, ja que la Generalitat, a banda d’oferir-los una formació adequada a les oportunitats del mercat de treball, els acosta a una primera experiència laboral que els permetrà desenvolupar les competències necessàries per iniciar una carrera professional de futur.
 
Fins ara, prop de 8.300 joves catalans de 16 a 24 anys s’han inscrit a la Garantia Juvenil, 5.000 dels quals ja han rebut serveis de formació o d’ocupació. Els joves que fins ara han rebut serveis de la Garantia Juvenil estan participant al programa “Joves per l’Ocupació”; des d’on reben formació professional certificada, o han accedit a una o més ofertes de feina del SOC.
 
L’acord aprovat preveu incloure al Programa els joves de fins a 30 anys quan el Govern de l’Estat faci el canvi normatiu corresponent. Tant el Programa com el pla d’actuació han estat aprovats pel Consell de Direcció del SOC, amb presència dels agents socials i econòmics més representatius de Catalunya i les entitats municipalistes.
 
 Pla d’actuació Garantia Juvenil 2015

 En total, 33.000 joves es podran beneficiar dels programes del pla per aquest 2015, que compta amb un pressupost de més de 80 milions d’euros. El document es divideix en tres grups en funció dels objectius: activar les persones joves no ocupades ni integrades als sistemes d’educació o formació; reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals d’aquest col•lectiu; i incrementar l’emprenedoria dels joves als sistemes d’educació o formació com a via d’accés al mercat laboral.


 1. Activació dels joves
 
- Creació de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil
El Departament d’Empresa ha creat una xarxa de 76 impulsors de la Garantia Juvenil arreu del territori català amb la col•laboració del SOC, la Direcció General de Joventut i les entitats locals (ajuntaments i consells comarcals). La seva funció és promoure i difondre la Garantia Juvenil i explicar-la als potencials beneficiaris perquè s’inscriguin al registre del pla i es puguin beneficiar dels programes.
 
- Espais de Recerca de Feina
Els joves inscrits amb un objectiu professional definit disposaran d’Aules de Recerca de Feina arreu del territori, on els orientadors els ajudaran a presentar-se com a millor candidat a diverses ofertes de feina. Aquests espais posen a disposició dels joves assessorament, recursos i eines per trobar un lloc de treball.
 
2. Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals dels joves
 
- Noves oportunitats per als joves
S’adreça als joves que van abandonar prematurament la seva etapa formativa i no compten amb cap acreditació educativa, amb l’objectiu que els joves de 16 a 21 anys assoleixin una certificació i retornin a la formació reglada. De forma experimental, es durà a terme en espais que oferiran actuacions integrades d’orientació, formació i acompanyament. S’ofereixen itineraris més llargs als joves, de fins a 30 mesos, per desenvolupar el seu projecte professional. A més, seran actuacions personalitzades, amb una formació i una metodologia adaptades a les necessitats dels joves, que entraran en contacte amb professions i empreses, acompanyats i tutoritzats. Inclou també el programa Formació i Inserció, impulsat conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, perquè els joves rebin formació general i professional que els ajudi a aconseguir una inserció social i laboral així com la seva continuïtat formativa.
 
- Fem Ocupació per a Joves
Dirigit a entitats locals, organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives de Catalunya, i empreses que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral dels joves de 18 a 24 anys en situació d'atur, amb manca de qualificació especialitzada, i prioritàriament amb experiència professional. L’objectiu és afavorir la inserció laboral amb actuacions ocupacionals com, per exemple, orientació, tutoria i acompanyament a la inserció; formació vinculada al contracte laboral i experiència professional amb contracte laboral, entre d’altres.
 
- Joves per l’Ocupació
L’objectiu és donar suport a l’experiència pràctica dels joves desocupats d’entre 16 i 24 anys, que hagin acabat o no l’ensenyament secundari obligatori, amb accions combinades d’orientació, tutorització, formació i adquisició professional en empreses, que facilita la inserció laboral a les empreses i fomenta el retorn d’aquests joves al sistema educatiu. Es posa més l’èmfasi en el retorn al sistema educatiu í es fa servir el contracte de treball com a recurs ocupacional per motivar la persona durant les dues fases que té el programa. En concret, inclou, d’una banda, tutorització, orientació, seguiment individualitzat i formació i, de l’altra, adquisició d’experiència professional per una altra.
 
- Formació
El SOC ofereix una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball per augmentar la qualificació dels treballadors i afavorir la productivitat i competitivitat de les empreses. La formació dóna un protagonisme especial als certificats de professionalitat, amb accions formatives d’entre 200 i 900 hores, depenent de l’especialitat. Es tracta de títols oficials que permeten acreditar les competències professionals dels treballadors.
 
- Experiències professionals
L’objectiu del programa és facilitar als joves amb formació una primera experiència professional relacionada amb les seves competències a través d’un contracte laboral en pràctiques o un conveni de pràctiques no laborals per un període mínim de 6 mesos. Sense cap cost per a les empreses, els joves rebran una beca o un salari subvencionat pel SOC, que comptarà amb suport per estendre les experiències professionals arreu del territori amb accions de suport i acompanyament a les empreses i joves en pràctiques com, per exemple, la prospecció d’empreses i cerca de joves, entre d’altres.
 
- Projectes d’ocupació singulars
Amb el cofinançament del SOC, el programa potencia actuacions ocupacionals i formatives específiques que es volen desenvolupar o ja s’estan fent arreu de Catalunya amb actuacions coordinades i interrelacionades per incrementar les possibilitats d’inserció dels joves menors de 25 anys. Les mesures integrades en aquests projectes, que faran entitats públiques i privades, podran ser de millora de la intermediació i de l’ocupabilitat, mesures d’estímul a la contractació i per afavorir l’emprenedoria. El programa fomenta la creació del treball en xarxa amb entitats socials i permet tirar endavant iniciatives de caràcter específic del territori on es desenvolupen tenint molt en compte el col•lectiu i el sector econòmic de la zona.
 
- Mobilitat transnacional
Els joves inscrits a la Garantia Juvenil podran optar a un programa europeu de mobilitat transnacional, LNT Mobility – Learning Network on Transnacional Mobility Measures for Disavantaged Youth and Young Adults. Podran tenir una experiència en forma de pràctiques en empreses de qualsevol país de la Unió Europea, segons la seva formació i capacitats, durant un període mínim de 2 mesos. Les entitats encarregades d’implementar el programa hauran de gestionar el reclutament i la preparació dels joves, l’estada a l’estranger, el seguiment posterior i establir un acord o conveni amb una entitat estrangera encarregada de proporcionar les pràctiques a les empreses.
 
3. Emprenedoria
 
Impulsats per la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom, els programes d’emprenedoria es divideixen en tres línies d’actuacions adreçades als joves. Una primera ,per afavorir la incorporació al mercat de treball del joves inscrits a la Garantia Juvenil, amb accions desenvolupades per entitats expertes que facilitaran orientació, assessorament, tutorització, seguiment individualitat i formació en habilitats empresarials.
 Una segona, amb el mateix objectiu, però a través d’accions per a l’economia social. Els destinataris del programa poden ser empreses cooperatives que facin socis treballadors a joves inscrits a la Garantia Juvenil que prèviament hagin estat subvencionades, i joves de la Garantia Juvenil contractats per cooperatives i empreses d’economia social.
 I una tercera línia va adreçada tant a joves de la Garantia Juvenil que es vulguin constituir com a treballadors autònoms, com als treballadors autònoms que contractin joves de la Garantia Juvenil a la seva empresa.

1  

Fitxers adjunts

Infografia en PDF

Infografia en PDF
PDF | 115