• El Consell Executiu acorda presentar un conflicte positiu de competència davant del Tribunal Constitucional en considerar que la regulació espanyola vulnera les competències de la Generalitat en matèria de protecció civil i règim local, recollides a l’Estatut, tal com ha dictaminat també el Consell de Garanties Estatutàries
 
El Govern ha acordat plantejar un conflicte positiu de competència davant del Tribunal Constitucional (TC) contra l’ordre de l’Estat que regula les bases de les subvencions adreçades als ens locals per executar obres de reparació o restitució derivades de catàstrofes naturals. La norma reserva al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la convocatòria, gestió i concessió dels ajuts estatals, així com el seguiment de les inversions i la verificació de la justificació o del reintegrament.
 
El Govern entén que l’ordre vulnera les competències de regulació, planificació i execució en matèria de protecció civil que l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat. Igualment, envaeix les competències en matèria de règim local (article 160 de l’Estatut), compartida pel que fa a la cooperació econòmica, mitjançant la qual l’Estat subvenciona obres i serveis dels ens locals.
 
El Govern espanyol invoca la competència exclusiva de l’Estat en matèria de seguretat pública però, d’acord amb la doctrina consolidada pel Tribunal Constitucional, i al marge dels títols prevalents de la Generalitat, en aquest cas es produeix una concurrència competencial. Per tant, l’ordre hauria de recollir els mecanismes de col·laboració amb l’Estat i preveure la participació de la Generalitat en la gestió i concessió dels ajuts.
 
A principis d’abril el Govern ja va formular el requeriment d’incompetència a l’Estat, com a pas previ a la interposició del recurs davant del TC. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat la inconstitucionalitat de les disposicions.