Un total de 32.160 estudiants (31.024 el 2014), estan convocats a les proves d’accés a la universitat (PAU) que tindran lloc, en horari de matí i tarda els pròxims dies 9, 10 i 11 de juny. Del total d’alumnes matriculats, 25.907 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat enguany el batxillerat; 2.329 són estudiants amb matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys amb o sense PAU); i 3.086 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.
 
Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants.
 
En la fase general, els alumnes s'examinen de 4 matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia) i una matèria de modalitat. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. La validesa d’aquesta qualificació és indefinida.
 
En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de Cicle Formatius de Grau Superior, els alumnes poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. Les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys.    
 
Enguany el tribunal únic per a tot Catalunya, ubicat a Barcelona i en el qual s’examina  l’alumnat que en el batxillerat ha seguit un pla individualitzat vinculat al trastorn d’aprenentatge de dislèxia, acollirà un total de 312 alumnes.  
 
Per segon any, coincidint amb les PAU, 838 alumnes procedents de matrícula lliure (batxillerat anterior a 2015) i de cicles formatius de grau superior realitzaran la prova d’aptitud personal (una prova de Llengua catalana i una prova de Llengua castellana) per accedir als graus en Educació infantil i primària. L’alumnat que s’examina de Fase general de les PAU pot complir el requisit d’aquesta prova d’aptitud personal (PAP) amb les corresponents matèries de Llengua i literatura catalana i de Llengua i literatura castellana de les PAU.
 
Els horaris dels exàmens de les PAU són els següents:
 
Dimarts, dia 9
9.00-10.30
Llengua castellana i literatura
11.00-12.30
Llengua catalana i literatura
13.00-14.30
Anàlisi musical
Economia de l’empresa
Química
14.30-15.30
     DESCANS
15.30-17.00
Literatura castellana
Dibuix tècnic
Dimecres, dia 10
8.30-10.00
Història o Història de la filosofia
10.30-12.00
Llengua estrangera
12.30-14.00
Ciències de la terra i del medi ambient
Disseny
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
14.00-15.00
     DESCANS
15.00-16.30
Electrotècnia
Història de l’art
Dijous, dia 11
8.30-10.00
Geografia
Física 
10.30-12.00
Dibuix artístic
Llatí
Matemàtiques
12.30-14.00
Biologia
Cultura audiovisual
Grec
14.00-15.00
     DESCANS
15.00-16.30
Literatura catalana
Tecnologia industrial
 
Hi haurà 150 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 18 poblacions: Barcelona, Vic, Bellaterra, Sabadell, Igualada, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Mataró, Canet de Mar, Girona, Olot, Figueres, Lleida, La Seu d’Urgell, Tarragona, Reus i Tortosa. 
 
Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 26 de juny per internet al portal https://accesnet.gencat.cat. Per primera vegada, en el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació.
 
Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 97