• Mitjançant l’acord subscrit entre les dues parts, l’Agència incorpora la depuradora de la urbanització Valldemar al Pla de Sanejament de Catalunya i s’encarregarà de garantir la prestació eficient del servei
 
  • Aquesta nova estació de depuració d’aigües residuals, amb capacitat per tractar 75 m3/dia i més de 300 habitants equivalents, completa el sanejament del municipi
Foto
L'Agència Catalana de l'Aigua i la Mancomunitat Penedès Garraf han signat recentment un conveni destinat a garantir el funcionament, finançament i explotació del sistema de sanejament que depura les aigües residuals de la urbanització Valldemar, ubicada en el municipi de Castellet i la Gornal.
D’aquesta manera, la depuradora queda incorporada al Pla de Sanejament de Catalunya. L’ACA assumirà els costos d’explotació de la instal·lació, quantificats aproximadament en uns 19.000 euros/any mentre que la Mancomunitat Penedès Garraf serà l’administració actuant, encarregada de la gestió d’aquest sistema de sanejament.
 
L’estació depuradora d’aigües residuals de Valldemar, construïda al 2011, és del tipus de reactors biològics seqüencials (SBR), amb un disseny per a 75 m3/dia i 313 habitants equivalents.
 
En el terme municipal de Castellet i la Gornal hi ha actualment 6 estacions de depuració més que tracten diferents nuclis del municipi.
 
Mitjançant el Servei de Sanejament, la Mancomunitat gestiona a les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf un total de 36 estacions de depuració d’aigües residuals, de les quals 11 són de tractament tou, 27 estacions de bombament d’aigües residuals i 54  quilòmetres de col·lectors en alta. A més de la  gestió  dels sistemes de sanejament en alta, el servei també desenvolupa les tasques d’inspecció i control d’abocaments industrials al sistema públic de sanejament.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU), actualment en informació pública dins del procés del revisió del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d'avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 201

Foto. Depuradora urbanització Valldemar

Foto. Depuradora urbanització Valldemar
JPG | 893