• L’objectiu és disposar d’informació permanentment actualitzada dels ens locals que sigui entenedora i de consulta fàcil per part de la ciutadania
 
  • La Generalitat podrà modificar d’ofici, sense necessitat de comunicació prèvia, dades del Registre que no estiguin actualitzades i que els ens ja hagin publicat en butlletins i diaris oficials
 
  • La informació serà pública, en la línia de la prioritat política del Govern a favor de la transparència i el govern obert
 
El Govern ha aprovat el decret pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya, un registre de caràcter públic on figuraran tots els ens locals catalans, els dependents i altres d’adscrits o vinculats. La mesura respon a una doble finalitat: d’una banda, disposar d’informació permanentment actualitzada que es correspongui amb la realitat del sector públic local del país i, de l’altra, recollir les darreres modificacions normatives sobre règim local i fer que la informació sigui més entenedora i de fàcil consulta.
 
El Registre contindrà, entre d’altres, dades generals del municipi, sobre la seva situació geogràfica, els pressupostos i liquidacions de l’ens, les entitats que en formen part o en depenen o els resultats de les diferents eleccions locals, entre d’altres. Tota aquesta informació serà consultable per la ciutadania, d’acord amb la política d’impuls de la transparència, accés a la informació pública i bon govern desplegada pel Govern de la Generalitat.
 
Substitueix el Registre d’ens locals de Catalunya que es va crear l’any 2007, que calia modificar per incorporar les modificacions normatives que s’han produït els darrers anys i que han incidit en el sector públic local i, alhora, garantir una informació actualitzada. Les novetats més rellevants del nou Registre són les següents:
 
-              Actuació d’ofici del departament competent en Administració local. La direcció general corresponent podrà actuar d’ofici per modificar qualsevol dada que contingui el Registre sense necessitat de comunicació prèvia a l’ens. Les dades s’han d’haver publicat en butlletins i diaris oficials o se n’ha d’haver tingut coneixement de forma fefaent.
 
-              Impuls de la col·laboració amb altres administracions. Es preveuen mecanismes de coordinació amb altres administracions i organismes públics per intercanviar informació i subministrar les dades necessàries que permetin actualitzar el Registre.
 
-              Anotació preventiva d’estat inactiu. S’incorpora una regulació específica sobre l’anotació preventiva de l’estat inactiu dels ens inscrits, en cas que no tinguin cap tipus d’activitat, no hagin tramès al departament competent el pressupost ni les liquidacions pressupostàries i el compte general a la Sindicatura de Comptes. L’anotació preventiva comporta bloquejar subvencions o transferències a càrrec de la Generalitat. Aquesta condició se suprimirà quan desapareguin les causes que l’han motivada o quan l’ens es dissolgui formalment.
 
-              Incompliment de l’obligació de facilitar informació requerida. S’incorpora una previsió que comportarà l’anotació preventiva de l’estat inactiu per als ens que incompleixin l’obligació de comunicar la informació registral exigida.
 
-       Nous supòsits de cancel·lació d’ofici d’inscripció al Registre. El departament amb competències en Administració local podrà suprimir d’ofici la inscripció al Registre quan l’extinció o dissolució de l’ens derivi d’una disposició normativa o d’una resolució judicial ferma; quan s’acrediti l’extinció o la dissolució de l’ens per registres públics o altres mitjans oficials; quan els ens inscrits deixin de ser dependents, adscrits o vinculats a un ens local, i quan transcorri un termini de 2 anys des de l’anotació preventiva de l’estat inactiu de l’ens, sense que s’hagi modificat aquesta situació.
 
Transparència i govern obert
 
La mesura avança en el desplegament de l’eix de transparència del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. S’afegeix al conveni signat entre el Govern de la Generalitat i les diputacions catalanes per crear la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (CGTC), un marc permanent i estable de coordinació per desplegar la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que pren per denominació.